logo skoleni-kurzy

KURZ : OBCHODNI KORPORACE V ROCE 2022 AKTUALNI OTAZKY PROBLEMY A VYZVY


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[Dodameto.cz] Krmiva a chovatelské potřeby >>Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy - Následující kurzy:

 

 

OBCHODNI KORPORACE V ROCE 2022 AKTUALNI OTAZKY PROBLEMY A VYZVY

Viz také následující kurzy :
 • Obchodní zástupcePodrobnosti
 • LinkedIn pro obchodní zástupceLinkedIn for a sales representativePodrobnosti
 • Obchodní dovednostiBusiness Skills - a common path to success!Podrobnosti
 • Obchodní komunikace a prezentaceEffective Business DealingsPodrobnosti
 • Obchodní vyjednáváníBecome a successful salesmanPodrobnosti


Kurz - Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Odborný program semináře: * EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) - legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní ...


Cena kurzu:
     ...   9.074 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 10.980 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy

24.11.2022, 25.11.2022, 26.11.2022, 27.11.2022; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 10980 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] [ Stravování: +2010 Kč - os. 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře,
HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy - Liberecký
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
24.11.2022, 25.11.2022, 26.11.2022, 27.11.2022; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 10980 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] [ Stravování: +2010 Kč - os. 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře, Ubytování: +2250 Kč - os. 3 noci, doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky). ] - 10980 (cena kurzu včetně DPH) - 9074 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy - s certifikátem


Lektoři kurzu


JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.
JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Odborný program semináře:

* EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
- základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
- legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
- obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
- povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
- přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
- meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
- okruh zapisovaných skutečností
- zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
- přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
- automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
- možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
- projednávaný další balík změn v právní úpravě evidence – důvody, výhled, obsah, dopady do praxe

* OBCHODNÍ REJSTŘÍK
- z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne/fikce zápisu při návrhu aktivně nelegitimované osoby či návrhu na zápis či výmaz přeměny aj.)
- další otázky

* PODÍLY / AKCIE A DISPOZICE S NIMI
- druhy podílů / akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (podíly / akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
- převody podílů / akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k podílům / akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
- legitimační funkce akcií / kmenových listů a zápisu akcionáře / společníka v seznamu akcionářů / společníků, ztráta akcií / kmenových listů a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
- odpovědnost za vady podílů / akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
- zastavení podílů / akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit podíl / akcie, převody zastavených podílů / akcií atd.
- další věcná práva k podílům / akciím
- nevydané akcie a jejich převod / zastavení
- vznik / zánik účasti / důsledky prohlášení akcií / kmenových listů za neplatné a soudní přezkum takového rozhodnutí
- aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám)
- rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti) / spojování podílů (nabytím dalších / jednostranným právním jednáním adresovaným společnosti)
- druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
- zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
- squeeze-out v AS

* SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY / PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ
- dispozitivita / kogentnost právní úpravy práv společníků / akcionářů (která práva lze zakladatelským právním jednáním „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
- výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
- právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
- právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího při zastupování společnosti)
- povinnost loajality
- rozhodný den – možnosti a limity pro jeho využívání

* VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
- orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
- monistický systém řízení akciové společnosti po novele
- valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
- specifika rozhodování jediného společníka / akcionáře v působnosti valné hromady

* MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků), vkladová povinnost, příplatková povinnost
- rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně novelizovaných pravidel a předpokladů pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a pro výplatu podílů na nich, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování vlastních zdrojů skrze bezúplatná či byť jen nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů či osob jim blízkých – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
- zálohy na podíl na zisku (nejen) ve světle poslední judikatury
- aktuální otázky týkající se efektivního zvýšení (zvláště poslední judikatura k předpokladům pro vyloučení přednostního práva úpisu stávajících akcionářů) či snížení základního kapitálu
- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její náležitosti a přezkum

* POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
- předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
- vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce)
- funkční období (včetně možností při určování jeho délky) a vliv jeho změn na stávající funkce
- smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí, pravé souběhy funkce a pracovního poměru
- péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
- (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
- odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce), jejich ručení za dluhy společnosti a další důsledky porušení povinností při výkonu funkce
- insolvenční delikty členů statutárních orgánů po novele
- zákaz konkurence, jeho rozsah, možnosti a způsob jeho zúžení a právní následky porušení
- faktičtí či stínoví ředitelé a právní důsledky jejich vlivu na společnost

* AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
- způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
- plné moci udělené členovi statutárního orgánu navenek či jinému členovi (kdo může za společnost takovou plnou moc udělit?)
- úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
- zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby)
- přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Odborný program semináře:

* EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
- základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
- legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
- obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
- povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
- přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
- meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
- okruh zapisovaných skutečností
- zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
- přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
- automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
- možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
- projednávaný další balík změn v právní úpravě evidence – důvody, výhled, obsah, dopady do praxe

* OBCHODNÍ REJSTŘÍK
- z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne/fikce zápisu při návrhu aktivně nelegitimované osoby či návrhu na zápis či výmaz přeměny aj.)
- další otázky

* PODÍLY / AKCIE A DISPOZICE S NIMI
- druhy podílů / akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (podíly / akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
- převody podílů / akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k podílům / akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
- legitimační funkce akcií / kmenových listů a zápisu akcionáře / společníka v seznamu akcionářů / společníků, ztráta akcií / kmenových listů a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
- odpovědnost za vady podílů / akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
- zastavení podílů / akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit podíl / akcie, převody zastavených podílů / akcií atd.
- další věcná práva k podílům / akciím
- nevydané akcie a jejich převod / zastavení
- vznik / zánik účasti / důsledky prohlášení akcií / kmenových listů za neplatné a soudní přezkum takového rozhodnutí
- aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám)
- rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti) / spojování podílů (nabytím dalších / jednostranným právním jednáním adresovaným společnosti)
- druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
- zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
- squeeze-out v AS

* SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY / PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ
- dispozitivita / kogentnost právní úpravy práv společníků / akcionářů (která práva lze zakladatelským právním jednáním „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
- výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
- právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
- právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího při zastupování společnosti)
- povinnost loajality
- rozhodný den – možnosti a limity pro jeho využívání

* VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
- orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
- monistický systém řízení akciové společnosti po novele
- valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
- specifika rozhodování jediného společníka / akcionáře v působnosti valné hromady

* MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků), vkladová povinnost, příplatková povinnost
- rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně novelizovaných pravidel a předpokladů pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a pro výplatu podílů na nich, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování vlastních zdrojů skrze bezúplatná či byť jen nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů či osob jim blízkých – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
- zálohy na podíl na zisku (nejen) ve světle poslední judikatury
- aktuální otázky týkající se efektivního zvýšení (zvláště poslední judikatura k předpokladům pro vyloučení přednostního práva úpisu stávajících akcionářů) či snížení základního kapitálu
- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její náležitosti a přezkum

* POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
- předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
- vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce)
- funkční období (včetně možností při určování jeho délky) a vliv jeho změn na stávající funkce
- smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí, pravé souběhy funkce a pracovního poměru
- péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
- (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
- odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce), jejich ručení za dluhy společnosti a další důsledky porušení povinností při výkonu funkce
- insolvenční delikty členů statutárních orgánů po novele
- zákaz konkurence, jeho rozsah, možnosti a způsob jeho zúžení a právní následky porušení
- faktičtí či stínoví ředitelé a právní důsledky jejich vlivu na společnost

* AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
- způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
- plné moci udělené členovi statutárního orgánu navenek či jinému členovi (kdo může za společnost takovou plnou moc udělit?)
- úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
- zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby)
- přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy >>


Další kurzy a školení: Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Vám pomůže uchopit správně nové výzvy a příležitosti v rámci požadavků norem ISO 2700x. Cílem kurzu je také seznámit účastníky s novými trendy a nejvíce osvědčenými praktikami v oblasti informační bezpečnosti a naučit je reagovat na změněné podmínky z pohledu aplikace Další podobné školení nebo kurzy
Jak prosadit sebe a svůj tým v korporaci s Jiřím Kulou - Buďte motivujícím i motivovaným leaderem
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Nový stavební zákon – aktuální otázky zavedení nového stavebního zákona do právního řádu
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283 - 2021 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktualit zákoníku práce a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. obsah Aktuální změny zákoníku práce Základní pravidla pro nový výpočet a poskytování dovolené Nová pravidla doručování Skloubení rodinné Další podobné školení nebo kurzy
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktualit zákoníku práce a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. obsah Aktuální změny zákoníku práce Základní pravidla pro nový výpočet a poskytování dovolené Nová pravidla doručování Skloubení rodinné Další podobné školení nebo kurzy
GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouva, – jak správně provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – jak správně plnit informační povinnost a co nezapo Další podobné školení nebo kurzy
GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouva, – jak správně provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – jak správně plnit informační povinnost a co nezapo Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2022-07-02 05:25:59

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  obchodní, korporace, otázky, výzvy  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSObchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Obchodní konzultant v personální společnosti - Praha [Ref. č.: 1584798760]
  na pozici Obchodního konzultanta na pobočku v Praze. Ideální profil uchazeče:Samostatný a motivovaný člověk s obchodní praxí... ohodnocení - fix + neomezené bonusy [za loňský rok průměr 80 000 Kč]Motivační obchodní soutěže5 dní dovolené navíc + 4 sick..., Praha 2

  Obchodní manažer - softwarová společnost
  Obchodní manažer - softwarová společnost Obchodní manažer - softwarová společnost Úvod a popis pracovní náplně... obchodní podpory při realizaci zakázek Spolupráce s dalšími odděleními [vývoj, aplikační tým, realizační tým, back office..., Praha 1

  Obchodní zástupce technicky zaměřený
  realizace zakázek, vedení evidence, reporting. Očekáváme: SŠ/VŠ vzdělání min. 3 letou praxi v obchodní činnosti technické..., Praha 4

  Podobné kurzy # obchodní + korporace + otázky + výzvy


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení vedoucích zaměstnanců v červenci 2022 - Pracoviště účastníka školení
  ^
  Cookie nám pomáhají poskytovat naše služby * Nastavení reklam
    Pouze nezbytné cookie, volitelné nepovolovat        Povolit volitelné soubory cookie