logo skoleni-kurzy

KURZ : AKCIOVA SPOLECNOST POD DROBNOHLEDEM
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Akciová společnost pod drobnohledem - Následující kurzy:

 

 

AKCIOVA SPOLECNOST POD DROBNOHLEDEM

Viz také následující kurzy :
 • Základy podnikání - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
 • Základy podnikání - online kurzPodrobnosti
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - OlomoucPodrobnosti
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - PlzeňPodrobnosti
 • Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislostiPodrobnosti


Kurz - Akciová společnost pod drobnohledem - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Sociálně patologické jevy v současné společnosti - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 1.290 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Sociálně patologické jevy v současné společnosti - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 1.290 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Praha 5  
  (??)   Účetně administrativní povinnosti ve společnosti - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 5  
  (??)   Účetně administrativní povinnosti ve společnosti - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 5  
  (??)   Účetně administrativní povinnosti ve společnosti - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 5  
  (??)   Účetně administrativní povinnosti ve společnosti - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   JAK OVĚŘIT KVALITU INTERNÍHO AUDITU VE SVÉ SPOLEČNOSTI? - Český institut interních auditorů, z.s.

  - ... cena: 3.000 Kč/Kurz (3.630 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Akciová společnost pod drobnohledem - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.
  JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře:

  * EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PO VELKÉ NOVELE
  - základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
  - legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
  - obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
  - povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
  - přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
  - meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
  - okruh zapisovaných skutečností
  - zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
  - přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
  - automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
  - možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu

  * (DIGI)NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH A DALŠÍCH PŘEDPISŮ
  - reforma předpokladů pro výkon funkce člena voleného orgánu obchodní korporace
  - evidence vyloučených osob – pojem, význam
  - zápis předmětu podnikání bez odpovídajícího podnikatelského oprávnění
  - další dílčí změny

  * AKCIE A DISPOZICE S NIMI
  - druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
  - převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
  - legitimační funkce akcií a zápisu akcionáře v seznamu akcionářů, ztráta akcií a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
  - odpovědnost za vady akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti akcií (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
  - zastavení akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit akcie, převody zastavených akcií atd.
  - další věcná práva k akciím
  - nevydané akcie a jejich převod / zastavení
  - prohlášení akcií za neplatné – právní význam a důsledky

  * PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
  - dispozitivita / kogentnost právní úpravy akcionářských práv (která práva lze stanovami „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
  - právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením akcionáře na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
  - právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího akcionáře při zastupování společnosti)
  - povinnost loajality
  - nucený přechod účastnických cenných papírů (s důrazem na aktuální judikaturu)
  - rozhodný den – možnosti a limity pro jeho využívání

  * VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  - předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
  - orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
  - monistický systém řízení akciové společnosti
  - valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
  - specifika rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady

  * MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  - tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků), vkladová povinnost, příplatková povinnost?
  - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně pravidel a předpokladů pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a pro výplatu podílů na nich, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování vlastních zdrojů skrze bezúplatná či byť jen nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů či osob jim blízkých – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
  - zálohy na podíl na zisku (nejen) ve světle poslední judikatury
  - aktuální otázky týkající se efektivního zvýšení (zvláště poslední judikatura k předpokladům pro vyloučení přednostního práva úpisu stávajících akcionářů) či snížení základního kapitálu
  - zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její náležitosti a přezkum

  * POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
  - předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
  - vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce)
  - funkční období (včetně možností při určování jeho délky) a vliv jeho změn na stávající funkce
  - smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí, pravé souběhy funkce a pracovního poměru
  - péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
  - (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
  - odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce), jejich ručení za dluhy společnosti a další důsledky porušení povinností při výkonu funkce
  - insolvenční delikty členů statutárních orgánů
  - zákaz konkurence, jeho rozsah, možnosti a způsob jeho zúžení a právní následky porušení
  - faktičtí či stínoví ředitelé a právní důsledky jejich vlivu na společnost

  * AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
  - způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
  - zastupování v situaci zájmového střetu – jak střet překonat a jaké následky způsobí nedodržení těchto pravidel ve světle poslední judikatury
  - zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby)
  - přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře:

  * EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PO VELKÉ NOVELE
  - základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
  - legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
  - obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
  - povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
  - přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
  - meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
  - okruh zapisovaných skutečností
  - zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
  - přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
  - automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
  - možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu

  * (DIGI)NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH A DALŠÍCH PŘEDPISŮ
  - reforma předpokladů pro výkon funkce člena voleného orgánu obchodní korporace
  - evidence vyloučených osob – pojem, význam
  - zápis předmětu podnikání bez odpovídajícího podnikatelského oprávnění
  - další dílčí změny

  * AKCIE A DISPOZICE S NIMI
  - druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
  - převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
  - legitimační funkce akcií a zápisu akcionáře v seznamu akcionářů, ztráta akcií a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
  - odpovědnost za vady akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti akcií (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
  - zastavení akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit akcie, převody zastavených akcií atd.
  - další věcná práva k akciím
  - nevydané akcie a jejich převod / zastavení
  - prohlášení akcií za neplatné – právní význam a důsledky

  * PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
  - dispozitivita / kogentnost právní úpravy akcionářských práv (která práva lze stanovami „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
  - právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením akcionáře na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
  - právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího akcionáře při zastupování společnosti)
  - povinnost loajality
  - nucený přechod účastnických cenných papírů (s důrazem na aktuální judikaturu)
  - rozhodný den – možnosti a limity pro jeho využívání

  * VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  - předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
  - orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
  - monistický systém řízení akciové společnosti
  - valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
  - specifika rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady

  * MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  - tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků), vkladová povinnost, příplatková povinnost?
  - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně pravidel a předpokladů pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a pro výplatu podílů na nich, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování vlastních zdrojů skrze bezúplatná či byť jen nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů či osob jim blízkých – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
  - zálohy na podíl na zisku (nejen) ve světle poslední judikatury
  - aktuální otázky týkající se efektivního zvýšení (zvláště poslední judikatura k předpokladům pro vyloučení přednostního práva úpisu stávajících akcionářů) či snížení základního kapitálu
  - zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její náležitosti a přezkum

  * POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
  - předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
  - vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce)
  - funkční období (včetně možností při určování jeho délky) a vliv jeho změn na stávající funkce
  - smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí, pravé souběhy funkce a pracovního poměru
  - péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
  - (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
  - odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce), jejich ručení za dluhy společnosti a další důsledky porušení povinností při výkonu funkce
  - insolvenční delikty členů statutárních orgánů
  - zákaz konkurence, jeho rozsah, možnosti a způsob jeho zúžení a právní následky porušení
  - faktičtí či stínoví ředitelé a právní důsledky jejich vlivu na společnost

  * AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
  - způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
  - zastupování v situaci zájmového střetu – jak střet překonat a jaké následky způsobí nedodržení těchto pravidel ve světle poslední judikatury
  - zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby)
  - přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti
  Podobné kurzy #Akciová společnost pod drobnohledem >>


  Další kurzy a školení: Akciová společnost pod drobnohledem
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Sociálně patologické jevy v současné společnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V rámci kurzu se účastníci dozvědí, co to jsou sociálně-patologické jevy a kde hledat příčiny jejich vzniku. Posluchačům nabídneme exkurz do nejpalčivějších celospolečenských problémů, jako je alkoholismus, prostituce, rasismus, kriminalita, šikana, a tyto budeme reflektov Další podobné školení nebo kurzy
  Účetně administrativní povinnosti ve společnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Další podobné školení nebo kurzy
  JAK OVĚŘIT KVALITU INTERNÍHO AUDITU VE SVÉ SPOLEČNOSTI?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro auditory, kteří se chtějí dozvědět, jak zajistit a ověřit kvalitu interního auditu nebo řeší praktické otázky s tím spojené. Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V první části vám lektor vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V první části vám lektor vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – právní pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vám vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a problematické bo Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – právní pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vám vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a problematické bo Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy, to vše se zaměřením na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy, to vše se zaměřením na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Další podobné školení nebo kurzy
  Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, transakční a daňové souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Seznámíte se také s budováním tuzemských a mezi Další podobné školení nebo kurzy
  Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný sy Další podobné školení nebo kurzy
  Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný sy Další podobné školení nebo kurzy
  Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Další podobné školení nebo kurzy
  Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona , nových vyhlášek a nové licenční metodiky)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Novela zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek * Nová licenční metodi Další podobné školení nebo kurzy
  Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Novela zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek * Nová licenční metodi Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-05-25 21:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Akciová společnost pod drobnohledem #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Daňový konzultant [poradenská společnost, DPPO], fajn kolektiv, P4
  Mezinárodní poradenská společnost poskytující služby klientům od roku 1993. Na trhu patří mezi vedoucí specialisty... získat cenné zkušenosti a odstartovat tak svou budoucí kariéru. Společnost má klienty hlavně v oboru nemovitostí, výrobních..., Praha 4

  Výpomoc v recepci - portýr
  uvedená společnost, a to ve svých prostorách automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a/nebo manuálně... na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, a budete-li se domnívat, že výše uvedená společnost zpracovává Vaše údaje..., Praha 1

  Servisní technik průmyslové filtrace
  Prosperují česká společnost DEPURO s.r.o. se sídlem v Praze. O nás: Společnost zabývající se dodávkou a servisem..., Praha 4

  Servisní technik průmyslové filtrace
  Prosperují česká společnost DEPURO s.r.o. se sídlem v Praze. O nás: Společnost zabývající se dodávkou a servisem..., Praha 4

  Servisní technik průmyslové filtrace
  Prosperují česká společnost DEPURO s.r.o. se sídlem v Praze. O nás: Společnost zabývající se dodávkou a servisem..., Praha 4

  Servisní technik průmyslové filtrace
  Prosperují česká společnost DEPURO s.r.o. se sídlem v Praze. O nás: Společnost zabývající se dodávkou a servisem..., Praha 4

  Fresh Benefit Plus AI ambasador Praha Full-time
  . Cílem je zvýšit povědomí o AI, jejím vlivu na společnost a jejích přínosech. 2. Etické zvažování: AI ambasador představuje..., Praha 4

  Podobné kurzy # akciová + společnost + drobnohledem


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: MS Excel pro ekonomy a manažery v červnu 2023 - Praha 5
  ^