logo skoleni-kurzy

KURZ : OBCHODNI KORPORACE V ROCE 2023 AKTUALNI OTAZKY PROBLEMY A VYZVY
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy - Následující kurzy:

 

 

OBCHODNI KORPORACE V ROCE 2023 AKTUALNI OTAZKY PROBLEMY A VYZVY

Viz také následující kurzy :
 • Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvyPodrobnosti
 • OBCHODNÍ DOVEDNOSTI pro nákupčí - 2denníPodrobnosti
 • TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - pro nákupčí - 4denníPodrobnosti
 • ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2023Podrobnosti
 • Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2023 – XXVIII. ročníkPodrobnosti


Kurz - Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Odborný program semináře: * EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) - legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace - ob ...


Cena kurzu:
     ...   11.041 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 13.360 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy

23.11.2023, 24.11.2023, 25.11.2023, 26.11.2023; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 13360 Kč (včetně DPH). [ Stravování: +3000 Kč - os. 4 obědy, 3 večeře - snídaně, obědy i večeře jsou fo
Špindlerův Mlýn - Královéhradecký
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
23.11.2023, 24.11.2023, 25.11.2023, 26.11.2023; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 13360 Kč (včetně DPH). [ Stravování: +3000 Kč - os. 4 obědy, 3 večeře - snídaně, obědy i večeře jsou formou bufetu, Ubytování: +4890 Kč - os. 1 lůžk. pokoj včetně snídaně, vstupu do wellness s bazénem(6330 - 2lůžk. pokoj) , doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky). ] - 13360 (cena kurzu včetně DPH) - 11041 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy - s certifikátem


Lektoři kurzu


JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.
JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Odborný program semináře:

* EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
- právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
- legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
- obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
- povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
- přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
- možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu

* OBCHODNÍ REJSTŘÍK
- z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne/fikce zápisu při návrhu aktivně nelegitimované osoby či návrhu na zápis či výmaz přeměny aj.)
- ne/zakládání účetních závěrek a dalších povinných listin do sbírky listin a důsledky porušení této povinnosti
- další otázky

* ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI SOUDEM
- z aktuální judikatury (důvody zrušení / neplatnosti obchodní korporace, řízení o takovém zrušení, jmenování / odvolání likvidátora soudem, ne/obnovení obchodní korporace zaniklé výmazem)
- další otázky

* PODÍLY / AKCIE A DISPOZICE S NIMI
- druhy podílů / akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (podíly / akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
- převody podílů / akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku a důsledků porušení), formální / obsahové náležitosti smlouvy o převodu a důsledky jejich nedodržení, předkupní právo k podílům / akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
- legitimační funkce akcií / kmenových listů a zápisu akcionáře / společníka v seznamu akcionářů / společníků, ztráta akcií / kmenových listů a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
- odpovědnost za vady podílů / akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
- další věcná práva k podílům / akciím
- aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám)
- zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl

* SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY / PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ
- dispozitivita / kogentnost právní úpravy práv společníků / akcionářů (která práva lze zakladatelským právním jednáním „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
- výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
- právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
- právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího při zastupování společnosti)
- povinnost loajality

* VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
- orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
- valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)

* MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků), vkladová povinnost, příplatková povinnost
- ne/schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem a přezkum účetní závěrky soudem
- rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně pravidel a předpokladů pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a pro výplatu podílů na nich, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování vlastních zdrojů skrze bezúplatná či byť jen nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů či osob jim blízkých – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
- zálohy na podíl na zisku (nejen) ve světle poslední judikatury
- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její náležitosti a přezkum

* POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
- předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
- vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce)
- funkční období (včetně možností při určování jeho délky) a vliv jeho změn na stávající funkce
- smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí, souběhy funkce a pracovního poměru ve světle poslední judikatury SD EU i NSS
- péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
- (závazné) pokyny k obchodnímu vedení / strategickému řízení a důsledky jejich (ne)dodržení
- odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce), jejich ručení za dluhy společnosti a další důsledky porušení povinností při výkonu funkce
- insolvenční delikty členů statutárních orgánů
- zákaz konkurence, jeho rozsah, možnosti a způsob jeho zúžení a právní následky porušení
- faktičtí či stínoví ředitelé a právní důsledky jejich vlivu na společnost

* AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
- jednání ve střetu zájmů ve světle poslední judikatury NS
- způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
- zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby)


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Odborný program semináře:

* EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
- právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
- legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
- obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
- povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
- přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
- možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu

* OBCHODNÍ REJSTŘÍK
- z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne/fikce zápisu při návrhu aktivně nelegitimované osoby či návrhu na zápis či výmaz přeměny aj.)
- ne/zakládání účetních závěrek a dalších povinných listin do sbírky listin a důsledky porušení této povinnosti
- další otázky

* ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI SOUDEM
- z aktuální judikatury (důvody zrušení / neplatnosti obchodní korporace, řízení o takovém zrušení, jmenování / odvolání likvidátora soudem, ne/obnovení obchodní korporace zaniklé výmazem)
- další otázky

* PODÍLY / AKCIE A DISPOZICE S NIMI
- druhy podílů / akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (podíly / akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
- převody podílů / akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku a důsledků porušení), formální / obsahové náležitosti smlouvy o převodu a důsledky jejich nedodržení, předkupní právo k podílům / akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
- legitimační funkce akcií / kmenových listů a zápisu akcionáře / společníka v seznamu akcionářů / společníků, ztráta akcií / kmenových listů a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
- odpovědnost za vady podílů / akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
- další věcná práva k podílům / akciím
- aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám)
- zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl

* SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY / PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ
- dispozitivita / kogentnost právní úpravy práv společníků / akcionářů (která práva lze zakladatelským právním jednáním „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
- výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
- právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
- právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího při zastupování společnosti)
- povinnost loajality

* VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
- orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
- valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)

* MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků), vkladová povinnost, příplatková povinnost
- ne/schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem a přezkum účetní závěrky soudem
- rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně pravidel a předpokladů pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a pro výplatu podílů na nich, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování vlastních zdrojů skrze bezúplatná či byť jen nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů či osob jim blízkých – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
- zálohy na podíl na zisku (nejen) ve světle poslední judikatury
- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její náležitosti a přezkum

* POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
- předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
- vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce)
- funkční období (včetně možností při určování jeho délky) a vliv jeho změn na stávající funkce
- smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí, souběhy funkce a pracovního poměru ve světle poslední judikatury SD EU i NSS
- péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
- (závazné) pokyny k obchodnímu vedení / strategickému řízení a důsledky jejich (ne)dodržení
- odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce), jejich ručení za dluhy společnosti a další důsledky porušení povinností při výkonu funkce
- insolvenční delikty členů statutárních orgánů
- zákaz konkurence, jeho rozsah, možnosti a způsob jeho zúžení a právní následky porušení
- faktičtí či stínoví ředitelé a právní důsledky jejich vlivu na společnost

* AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
- jednání ve střetu zájmů ve světle poslední judikatury NS
- způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
- zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby)[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy >>


Další kurzy a školení: Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Vám pomůže uchopit správně nové výzvy a příležitosti v rámci požadavků norem ISO 2700x. Cílem kurzu je také seznámit účastníky s novými trendy a nejvíce osvědčenými praktikami v oblasti informační bezpečnosti a naučit je reagovat na změněné podmínky z pohledu aplikace Další podobné školení nebo kurzy
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Osnova semináře: * Úvod do kybernetických trestných činů - Trestné činy, jak je zná trestní řád, jak se dotýkají ICT a jejich statistiky - Některé praktické příklady z uvedených oblastí - Kybernetické události a incidenty, nar Další podobné školení nebo kurzy
Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Osnova semináře: * Úvod do kybernetických trestných činů - Trestné činy, jak je zná trestní řád, jak se dotýkají ICT a jejich statistiky - Některé praktické příklady z uvedených oblastí - Kybernetické události a incidenty, nar Další podobné školení nebo kurzy
Jak prosadit sebe a svůj tým v korporaci s Jiřím Kulou - Buďte motivujícím i motivovaným leaderem
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Buďte motivujícím i motivovaným leaderem, zahoďte pochybnosti a prosaďte se Dosahování výsledků, chování a vedení lidí v korporátním prostředí má svá specifika. Dobrý manažer zvládá kvalitní a dobře načasovanou sebeprezentaci a sebeprosazení stejně jako schopnost čeli Další podobné školení nebo kurzy
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: * východiska právního stavu do 31. 12. Další podobné školení nebo kurzy
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochrany os Další podobné školení nebo kurzy
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochrany os Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2023-09-21 00:43:15

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  obchodní, korporace, otázky, výzvy  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSObchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Obchodní zástupce [M/Ž] - firemní oděvy a související servis
  Smazat/ Upravit/ Topovat Nabízíme vám příležitost být součástí moderní a úspěšné firmy jako obchodní zástupce..., Praha 1

  Obchodní poradce Truck
  : zkušenosti z obchodní pozice minimálně 2 roky alespoň středoškolské vzdělání ochotu a schopnost naučit se spoustu technických..., Praha 4

  Obchodní zástupce pro Implantologii [Ref. č.: 1626270861]
  Pro našeho klienta, distributora stomatologických potřeb, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Obchodní..., Praha 3

  Podobné kurzy # obchodní + korporace + otázky + výzvy • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Mzdové účetnictví – online kurz v září 2023 - on-line
  ^