logo skoleni-kurzy

KURZ : OCENOVANI NEMOVITOSTI CTYRSEMESTROVE
VYSOKA SKOLA REALITNI INSTITUT FRANKA DYSONA S R O


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové - Následující kurzy:

   

   

  OCENOVANI NEMOVITOSTI CTYRSEMESTROVE

  Viz také následující kurzy :
  • Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrovéPodrobnosti
  • Akvizice a oceňování firem v praxi ... Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakcePodrobnosti
  • Řízení a oceňování investičních projektů ...Podrobnosti
  • Kurz fotografování nemovitostíPodrobnosti
  • Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínajícíPodrobnosti


  Kurz - Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové

  Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu


  Popis kurzu
  Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové


  Kurz je určen pro ...

  Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

  Dálkové studium je určeno pro zájemce, kteří se nemohou účastnit studia řádného. Koncepce dálkového studia a rozvrh předmětů je totožné se studiem řádným.


  Lektoři kurzu

  Výuku vede kolektiv stabilních a odborně graduovaných specialistů a soudních znalců.

  Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace byla vydána pod čj. 14 201/08-20/539. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 [ do r. 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ]. Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Celkem 280 hodin kurzu a studia

  Výuka znalecké činnosti při odhadech nemovitostí sleduje zejména:
  * získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví
  * právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
  * poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
  * oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
  * objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
  * principy oceňování nemovitostí na tržních principech
  * přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
  * systematizace a vyhotovení znaleckého posudku


  [Kurz] Oceňování a odhady nemovitostí - - čtyřsemestrové...  Určeno pro studijní skupiny zahajované od září 2009.

  Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

  Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
  Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.
  Odborné studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

  Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:

  Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů.

  Dálkové studium trvá 4 semestry ( 2 roky ). Výuka probíhá formou víkendových soustředění. V každém semestru probíhají zpravidla zpravidla 4 soustředění.

  Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným.


  Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace byla vydána pod čj. 14 201/08-20/539. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 ( do r. 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ). Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám.


  [Kurz] Výukové bloky a tematické celky - Oceňování a odhady nemovitostí...

  Výukové bloky a tématické celky  • Teorie oceňování nemovitostí, základní pojmy v oceňování
  • Teorie oceňování nemovitostí, postavení odhadce a znalce v oc.nem.
  • Teorie oceňování nemovitostí, metody oceňování nemovitostí
  • Metodika tvorby znaleckého posudku, obecné
  • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 1 rodinný dům
  • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 2 byt
  • Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů, posudek
  • Tržní hodnota nemovitostí, posudek
  • Oceňování trvalých porostů a lesů, posudek
  • Praxe oceňování nemovitostí, posudek
  • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí
  • Vybrané stati oceňování pro peněžní ústavy
  • Vybrané stati z občanského a obchodního práva
  • Vybrané stati z trestního práva
  • Vybrané stati z živnostenského práva
  • Vybrané stati daňové soustavy
  • Stavební zákon
  • Geodetická služba a katastr nemovitostí
  • Vybrané stati pozemní stavitelství
  • Vybrané stati pozemní stavitelství, projekční a rozpočt.dokumen.staveb.
  • Vybrané stati technických zařízení budov (TZB)
  • Mechanika zemin a zakládání staveb


  [Kurz] Doporučená literatura ke kursu: Oceňování a odhady nemovitostí...

  Základní literatura: Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Oceňování, aktuální vydání
  Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Občanský zákoník, aktuální vydání
  Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Obchodní zákoník, aktuální vydání
  Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Katastr nemovitostí, aktuální vydání
  Doušek, Němečková, Katastr nemovitostí, vydavatelství Institut Franka Dysona
  Gartner, Hauser, Mechanika zemin a zakládání staveb, vydavatelství Institut Franka Dysona
  Doporučená literatura:
  Pekárek Milan a kol. - Pozemkové právo, vydání 1., Vyd. Masarykovy univerzity, 2003
  Stavební právo, Hamplová a kol., vydavatelství Linde, 2007, ISBN: 80-7201-646-6
  Hrudík a kol., Občanské právo hmotné, multimediální pomůcka, dotisk 2006, vydavatelství Masarykovy univerzity
  Bejček a kol., Nástin obchodního práva I., vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006
  Weiglová a kol., Příklady mechanika zemin a zakládání staveb pro komb.studium, vydavatelství Cerm, 2003
  Matějík a kol., Geodézie - katastr nemovitostí, vydavatelství MZLU, 2002
  Selucká a kol, Nebytové prostory, vydavatelství Computer Press 2007, multimediální učební text
  Klimešová, Nauka o pozemních stavbách, vydavatelství Cerm, 2005
  Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, vydavatelství ČVUT Praha, 2001
  Bradáč, Cihlář: Příručka majitele nemovitosti, vydavatelství Cerm, 2005
  Výnosová hodnota nemovitostí: Zazvonil, vydavatelství Ceduk, 2004
  Maier, K., Územní plánování, 2. vydání, vydavatelství ČVUT Praha 2004
  Janků: Nemovitosti - koupě a prodej, vydavatelství Computer Press, 2005
  Doušek: Oceňování lesa, vydavatelství MZLU, 2006
  Fotr J. A kol., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, vydavatelství GRADA Publishing, 2005
  UNIKA, Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatelství firma RTS, 2007 Seznam doporučené literatury je orientační a neposkytuje kompletní informaci o odborných knihách na trhu. Při současné nabídce knih v odborných knihkupectvích či vydavatelstvích škol v jazyce českém tak cizojazyčném, představuje doporučená literatura zejména knihy a skripta doporučená naší školou. Doporučená literatura nepatří mezi základní literaturu ke studiu, ale je určena k případnému samostudiu nad rámec odborného studia.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným.

  Výuka probíhá formou víkendových soustředění.
  9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.10 hod.

  Studentům je přiděleno heslo vstupu na intranetové stránky, kde jsou zveřejňovány konkrétní dny výuky a vyučovaná témata.

  Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia.

  Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11.650 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Nejsme plátci DPH.  Podobný kurz


  Podobné kurzy #Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové >>


  Další kurzy a školení: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Další podobné školení nebo kurzy
  Akvizice a oceňování firem v praxi ... Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce
  Kurz
    ... Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Řízení a oceňování investičních projektů ...
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • pořizování nemovitých věci (koupí, na leasing) a vymezení souvisejících nákladů (daňové a účetní odpisy), • technické zhodnocení a opravy (zdůraznění rozdílů, vazba na povinnosti k opravám a údržbě v nájemní smlouvě, odpis technického zhodnocení náj Další podobné školení nebo kurzy
  KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA -
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů? Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní Další podobné školení nebo kurzy
  Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : - Právní základy potřebné pro bezproblémovou práci v realitách - Smlouvy uzavírané v souvislosti s realitní činností - Jakým právním aspektům (a proč) je vhodné věnovat pozornost Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne právní základy Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz fotografování nemovitostí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. Velkým přínosem kurzu je diskuze a koleg Další podobné školení nebo kurzy
  Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete provedeni procesem nabývání nemovitostí, při kterém se mj. dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi asset dealem a share dealem a jaké jsou výhody a nevýhody těchto způsobů nabývání nemovitostí. Další podobné školení nebo kurzy
  Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti dané občanským zákoníkem a Další podobné školení nebo kurzy
  Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů a aktuální zkušenosti z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních postupů při řízení u katastrálních úřadů. Bude vám poskytnut praktický návod: jak postupovat při prodeji (minimaliza Další podobné školení nebo kurzy
  Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Aplikace dálkový přístup do katastru nemovitostí v teorii i praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-08-15 10:53:14

  Institut Franka Dysona s.r.o.
  Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály + Ostatní kurzy, semináře a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den ,jaké je k této rekvalifikaci potřebné vzdělání? Děkuji Pilař. ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den, postačí vyplnit přihlášku, otvíráme kurz v září pouze v Brně. Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité: Novelou č. ...

  Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den chtěl bych se stát odhadcem nemovitostí. Jaké jsou podmínky pro přijetí? ...

  Re: dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den, Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité: Novelou č. 130 - 2008 Sb. ...

  dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den. Je možné se ještě přihlásit do kurzu oceňování od září 2017? ...

  dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den. Je možné se ještě přihlásit do kurzu oceňování od září 2017? ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den, ukončené vzdělání minimálně maturitní, pak záleží na praxi, doporučuji si zavolat na živnostenský úřad, oni Vám řeknou, co musíte splňovat pro vydání živnostenského listu. Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování ma ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den, zpravidla ÚP takto dlouhé kurzy neproplácí, také záleží z jaké jste části republiky. Ostravsko, Bruntálsko se občas podaří tento kurz uhradit. ...

  Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den zajímal by mne váš kurz Oceňování nemovitostí ráda bych věděla jaká je dle vašich zkušeností reálná šance tento kurz absolvovat s úhradou od pracovního úřadu? Po mateřské bohužel není financí nazbyt. ...

  Komentáře a dotazy na školení/kurz : Můžete mi prosím zavolat? Nenašla jsem na váš číslo. ...

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   
  e-letteru Okolo bytu Komplexní informační portál pro bytové domy a společenství vlastníků

  Podobné kurzy:

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Facility manažer - správce nemovitostí
  Pro našeho klienta, společnost, která spravuje nemovitosti bytového i nebytového charakteru pro širší spektrum... klienti vnímají jako správce a poradce v otázkách zhodnocování, využití a vyšší výtěžnosti nemovitostí, hledáme nového kolegu..., Brno, Jihomoravský

  Referent správy nemovitostí - Všeobecní administrativní pracovníci
  Směnnost: Jednosměnný provoz Pracovněprávní vztah: Zkrácený úvazek, minimálně 30 hod. týdně Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou [bez vyučení] Doba zaměstnání: od 1.9.2019 Mzdové rozpětí: od 15 000 do 20 000 Kč/měsíc Poznámka k v..., Brno, Jihomoravský

  Kreativní vánoční výpomoc Nanu Nana, Olympia Brno
  u nás čeká? Podpoříte při vybalování, oceňování a doplňování zboží a v případě potřeby naleznete rovněž nasazení jako pokladní..., Brno, Jihomoravský

  Pracovnice úklidu - FN Brno Bohunice
  správy nemovitostí společnost OLMAN SERVICE s. r. o. nabízí. Hygienický servis - služba hygienického servisu obsahuje nejen... služeb v oblasti správy nemovitostí jsou služby spojené s ochranou majetku a osob včetně PCO a dalších služeb. Společnost..., Brno, Jihomoravský

  Samostatná/ý účetní - Brno
  Pro našeho klienta - významnou brněnskou společnost podnikající v oboru nemovitostí [výstavba/prodej/správa] - hledáme..., Brno, Jihomoravský

  Pracovník/ce úklidu - Brno Černovice [pro OZP, OZZ]
  služeb v oblasti správy nemovitostí společnost OLMAN SERVICE s. r. o. nabízí. Hygienický servis - služba hygienického servisu... nabízených komplexních služeb v oblasti správy nemovitostí jsou služby spojené s ochranou majetku a osob včetně PCO a dalších..., Černovice, Vysočina - Brno, Jihomoravský

  Sales manager
  na pracovní pozici &quot;Sales manager&quot; Náplň práce Komunikace s potenciálními zájemci o koupi nemovitostí v našich developerských..., Brno, Jihomoravský

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # oceňování + nemovitostí + čtyřsemestrové • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Skladování a manipulace s materiálem v říjnu 2019 - Zbiroh
  ^