logo skoleni-kurzy

KURZ : OCENOVANI NEMOVITOSTI CTYRSEMESTROVE
VYSOKA SKOLA REALITNI INSTITUT FRANKA DYSONA S R O


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové - Následující kurzy:

 

 

OCENOVANI NEMOVITOSTI CTYRSEMESTROVE

Viz také následující kurzy :
 • Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrovéPodrobnosti
 • Akvizice a oceňování firem v praxi ... Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakcePodrobnosti
 • Řízení a oceňování investičních projektů ...Podrobnosti
 • Kurz fotografování nemovitostíPodrobnosti
 • OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONAPodrobnosti


Kurz - Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu


Popis kurzu
Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové


Kurz je určen pro ...

Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Dálkové studium je určeno pro zájemce, kteří se nemohou účastnit studia řádného. Koncepce dálkového studia a rozvrh předmětů je totožné se studiem řádným.


Lektoři kurzu

Výuku vede kolektiv stabilních a odborně graduovaných specialistů a soudních znalců.

Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace byla vydána pod čj. 14 201/08-20/539. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 [ do r. 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ]. Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Celkem 280 hodin kurzu a studia

Výuka znalecké činnosti při odhadech nemovitostí sleduje zejména:
* získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví
* právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
* poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
* oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
* objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
* principy oceňování nemovitostí na tržních principech
* přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
* systematizace a vyhotovení znaleckého posudku


[Kurz] Oceňování a odhady nemovitostí - - čtyřsemestrové...Určeno pro studijní skupiny zahajované od září 2009.

Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.
Odborné studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:

Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů.

Dálkové studium trvá 4 semestry ( 2 roky ). Výuka probíhá formou víkendových soustředění. V každém semestru probíhají zpravidla zpravidla 4 soustředění.

Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným.


Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace byla vydána pod čj. 14 201/08-20/539. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 ( do r. 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ). Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám.


[Kurz] Výukové bloky a tematické celky - Oceňování a odhady nemovitostí...

Výukové bloky a tématické celky • Teorie oceňování nemovitostí, základní pojmy v oceňování
 • Teorie oceňování nemovitostí, postavení odhadce a znalce v oc.nem.
 • Teorie oceňování nemovitostí, metody oceňování nemovitostí
 • Metodika tvorby znaleckého posudku, obecné
 • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 1 rodinný dům
 • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 2 byt
 • Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů, posudek
 • Tržní hodnota nemovitostí, posudek
 • Oceňování trvalých porostů a lesů, posudek
 • Praxe oceňování nemovitostí, posudek
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí
 • Vybrané stati oceňování pro peněžní ústavy
 • Vybrané stati z občanského a obchodního práva
 • Vybrané stati z trestního práva
 • Vybrané stati z živnostenského práva
 • Vybrané stati daňové soustavy
 • Stavební zákon
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Vybrané stati pozemní stavitelství
 • Vybrané stati pozemní stavitelství, projekční a rozpočt.dokumen.staveb.
 • Vybrané stati technických zařízení budov (TZB)
 • Mechanika zemin a zakládání staveb


[Kurz] Doporučená literatura ke kursu: Oceňování a odhady nemovitostí...

Základní literatura: Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Oceňování, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Občanský zákoník, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Obchodní zákoník, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Katastr nemovitostí, aktuální vydání
Doušek, Němečková, Katastr nemovitostí, vydavatelství Institut Franka Dysona
Gartner, Hauser, Mechanika zemin a zakládání staveb, vydavatelství Institut Franka Dysona
Doporučená literatura:
Pekárek Milan a kol. - Pozemkové právo, vydání 1., Vyd. Masarykovy univerzity, 2003
Stavební právo, Hamplová a kol., vydavatelství Linde, 2007, ISBN: 80-7201-646-6
Hrudík a kol., Občanské právo hmotné, multimediální pomůcka, dotisk 2006, vydavatelství Masarykovy univerzity
Bejček a kol., Nástin obchodního práva I., vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006
Weiglová a kol., Příklady mechanika zemin a zakládání staveb pro komb.studium, vydavatelství Cerm, 2003
Matějík a kol., Geodézie - katastr nemovitostí, vydavatelství MZLU, 2002
Selucká a kol, Nebytové prostory, vydavatelství Computer Press 2007, multimediální učební text
Klimešová, Nauka o pozemních stavbách, vydavatelství Cerm, 2005
Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, vydavatelství ČVUT Praha, 2001
Bradáč, Cihlář: Příručka majitele nemovitosti, vydavatelství Cerm, 2005
Výnosová hodnota nemovitostí: Zazvonil, vydavatelství Ceduk, 2004
Maier, K., Územní plánování, 2. vydání, vydavatelství ČVUT Praha 2004
Janků: Nemovitosti - koupě a prodej, vydavatelství Computer Press, 2005
Doušek: Oceňování lesa, vydavatelství MZLU, 2006
Fotr J. A kol., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, vydavatelství GRADA Publishing, 2005
UNIKA, Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatelství firma RTS, 2007 Seznam doporučené literatury je orientační a neposkytuje kompletní informaci o odborných knihách na trhu. Při současné nabídce knih v odborných knihkupectvích či vydavatelstvích škol v jazyce českém tak cizojazyčném, představuje doporučená literatura zejména knihy a skripta doporučená naší školou. Doporučená literatura nepatří mezi základní literaturu ke studiu, ale je určena k případnému samostudiu nad rámec odborného studia.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným.

Výuka probíhá formou víkendových soustředění.
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.10 hod.

Studentům je přiděleno heslo vstupu na intranetové stránky, kde jsou zveřejňovány konkrétní dny výuky a vyučovaná témata.

Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia.

Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11.650 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Nejsme plátci DPH.Podobný kurz


Podobné kurzy #Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové >>


Další kurzy a školení: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Další podobné školení nebo kurzy
Řízení a oceňování investičních projektů ...
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Popis Rozhodnutí o investici znamená uvolnění značné části kapitálu a je vždy spojeno s dlouhodobým dopadem na vývoj hospodářských výsledků společnosti. Je proto důležité nalézt, posoudit a porovnat možné investiční altermativy. Další podobné školení nebo kurzy
Akvizice a oceňování firem v praxi ... Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce
Kurz
  ... Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce Jiný kurz v jiné ceně : Popis Fúze a akvizice představují komplexní proces a jeho zvládnutí napomáhá co nejvíce omezit potenciální rizika, která s sebou prodej či nákup firmy nebo aktiv přináší. Proto je zapotřebí zkoordinovat týmy interních a spolupracujících externích odborníků na strategick Další podobné školení nebo kurzy
MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů? Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní Další podobné školení nebo kurzy
Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : - Právní základy potřebné pro bezproblémovou práci v realitách - Smlouvy uzavírané v souvislosti s realitní činností - Jakým právním aspektům (a proč) je vhodné věnovat pozornost Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne právní základy Další podobné školení nebo kurzy
Kurz fotografování nemovitostí
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemov Další podobné školení nebo kurzy
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Další podobné školení nebo kurzy
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Další podobné školení nebo kurzy
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Aplikace dálkový přístup do katastru nemovitostí v teorii i praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Stavby a nemovitosti se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a aktuální otázky právní praxe
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Veřejné knihy (zemské desky, pozemkové knihy, železniční knihy, vodní knihy) - jejich historie a význam v současném katastru nemovitostí
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2019-01-16 13:49:04

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové #

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály + Ostatní kurzy, semináře a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den ,jaké je k této rekvalifikaci potřebné vzdělání? Děkuji Pilař. ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den, postačí vyplnit přihlášku, otvíráme kurz v září pouze v Brně. Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité: Novelou č. ...

  Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den chtěl bych se stát odhadcem nemovitostí. Jaké jsou podmínky pro přijetí? ...

  Re: dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den, Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité: Novelou č. 130 - 2008 Sb. ...

  dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den. Je možné se ještě přihlásit do kurzu oceňování od září 2017? ...

  dotaz na školení/kurz: Ocenovani nemovitosti - ctyrsemestrove : Dobrý den. Je možné se ještě přihlásit do kurzu oceňování od září 2017? ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den, ukončené vzdělání minimálně maturitní, pak záleží na praxi, doporučuji si zavolat na živnostenský úřad, oni Vám řeknou, co musíte splňovat pro vydání živnostenského listu. Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování ma ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den, zpravidla ÚP takto dlouhé kurzy neproplácí, také záleží z jaké jste části republiky. Ostravsko, Bruntálsko se občas podaří tento kurz uhradit. ...

  Dotaz ke kurzu: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové : Dobrý den zajímal by mne váš kurz Oceňování nemovitostí ráda bych věděla jaká je dle vašich zkušeností reálná šance tento kurz absolvovat s úhradou od pracovního úřadu? Po mateřské bohužel není financí nazbyt. ...

  Komentáře a dotazy na školení/kurz : Můžete mi prosím zavolat? Nenašla jsem na váš číslo. ...

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   
  e-letteru Okolo bytu Komplexní informační portál pro bytové domy a společenství vlastníků

  Podobné kurzy:

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Specialista na výkup nemovitostí - Brno 6
  technologie a také v oblasti inovací jsme lídrem v prodeji nemovitostí. V letech 2017 a 2018 jsme také nejdůvěryhodnější realitkou... nemovitostí - Brno 6 CO VÁS U NÁS ČEKÁ: Zastupování firmy při jednáních o přímém výkupu nebo oddlužení nemovitostí Aktivní..., Brno, Jihomoravský

  Facility manažer - správce nemovitostí
  Pro našeho klienta, společnost, která spravuje nemovitosti bytového i nebytového charakteru pro širší spektrum... klienti vnímají jako správce a poradce v otázkách zhodnocování, využití a vyšší výtěžnosti nemovitostí, hledáme nového kolegu..., Brno, Jihomoravský

  Facility manažer - správce nemovitostí
  služeb naleznete na stránkách www.bp.cz Facility manažer - správce nemovitostí Pro našeho klienta, společnost, která... spravuje nemovitosti bytového i nebytového charakteru pro širší spektrum vlastníků - obce či městské části, podnikatelské..., Brno, Jihomoravský

  Specialista schvalování hypoték? Troufnete si?
  v problematice oceňování nemovitostí. - Vyjednávací a komunikační schopnosti jsou Vaší předností. - Umíte nést riziko a přijmout... na to, aby dodané odhady nemovitostí splňovali všechny náležitosti. - Bádat nad zapeklitými formulacemi kupních smluv. - Komunikovat..., Brno, Jihomoravský

  JavaScript / TypeScript Developer
  mzdového a finančního účetnictví, daní, oceňování podniků a nemovitostí, transakčního poradenství, trustových a IT služeb..., Brno, Jihomoravský

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # oceňování + nemovitostí + čtyřsemestrové • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Troubleshooting Cisco Wireless Enterprise Networks v prosinci 2019 - Praha
  ^