logo skoleni-kurzy

KURZ : AKCIOVA SPOLECNOST A S R O NA SKLONKU PRVNICH PETI LET UCINNOSTI ZOK
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK - Následující kurzy:

 

 

AKCIOVA SPOLECNOST A S R O NA SKLONKU PRVNICH PETI LET UCINNOSTI ZOK

Viz také následující kurzy :
 • Letní škola marketinguPodrobnosti
 • Due diligence ... Jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakciPodrobnosti
 • Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změnPodrobnosti
 • Letní škola statistických metod: pro technické oboryPodrobnosti
 • Letní škola statistických metod: pro netechnické oboryPodrobnosti


Kurz - Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy - Liberecký  
  (??)   Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 8.247 Kč/Kurz (9.979 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
  JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy:

  * obchodní rejstřík
  - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti
  - rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady
  - evidence skutečných majitelů (kdo skutečný majitel, jak zjišťovat / evidovat / zapisovat?)

  * společenská smlouva / stanovy
  - kogentnost / dispozitivita nové právní úpravy a její limity (obecně i konkrétně ve vztahu k SRO / AS – např. zakladatelské právní jednání jako spotřebitelská či adhesní smlouva se slabší stranou? neúměrné zkrácení či lichva při jeho uzavírání?)
  - výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika (teorie vůle, nebo projevu?)
  - přetrvávající aktuální nejasnosti týkající se povinných / dobrovolných náležitostí

  * jednání za společnost
  - rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu
  - způsob zastupování a jeho nedodržení, předpoklady a limity dodatečného schválení takového jednání
  - plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (včetně výkladu k mezím přípustnosti tzv. neomezených plných mocí)
  - jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti
  - vnitřní omezení a jejich nedodržení
  - zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování
  - zastupování v řízení před soudem
  - zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady)
  - prokura
  - úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
  - pasivní jednatelství (doručování společnosti) / přičítání vědomí / dobré / zlé víry společnosti (čí vědomí – krom osob, jež za ni jednaly - společnosti přičitatelné? stačí zlá víra jednoho z členů kolektivního orgánu?)

  * orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
  - valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, návrhy a protinávrhy v AS – důsledky včasného nedoručení předem, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, úskalí spojená s dodatečným hlasováním v SRO, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení)
  - jediný společník a jeho rozhodování (kdy jediný společník a kdy „jednoosobní“ zasedání valné hromady? co akcie ve správě různých složek státu? právní jednání jediného společníka či rozhodnutí orgánu? per rollam rozhodování jediného společníka?)
  - pravidla pro rozhodování a soudní přezkum platnosti usnesení dalších orgánů společnosti (včetně praktických dopadů rozlišení, zda více jednatelů v SRO tvoří kolektivní orgán, či nikoliv)
  - přetrvávající nejasnosti týkající se monistické struktury AS (kolik statutárních ředitelů, limity působnosti správní rady ve vztahu k záležitostem – běžného – obchodního vedení, aj.)

  * postavení člena voleného orgánu
  - vznik a zánik funkce (povinná / možná participace zaměstnanců na řízení AS, odstoupení z funkce, včetně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu, právní postavení náhradníků / členů, jejichž výkon funkce pozastaven)
  - jmenování chybějících členů / opatrovníka soudem
  - smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) vs. náhrada nákladů spojených s výkonem funkce
  - souběhy funkcí
  - péče řádného hospodáře
  - (závazné) pokyny k obchodnímu vedení / kontrole a důsledky jejich (ne)dodržení
  - právní dopady požadavku stanov, aby vymezená jednání představenstvu předem schválila dozorčí rada
  - odpovědnost za škodu a ručení za dluhy společnosti, insolvenční delikty
  - přímá odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce třetím osobám
  - specifika postavení zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu, vůči společnosti / členovi, tj. zastoupené osobě / třetím osobám
  - právo na informace jednotlivého člena bez rozhodnutí kolektivního orgánu, jehož je členem

  * vliv / ovládání / konce> / ručení společníků a dalších osob za dluhy
  - vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
  - diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce
  - povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení
  - koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
  - náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  - nástroje ochrany mimostojících společníků

  * podíl / akcie a dispozice s nimi
  - druhy podílů a jejich zápis do obchodního rejstříku (podíl v SRO bez hlasovacích práv / bez podílu na zisku / likvidačním zůstatku / bez práva na informace a dalších kontrolních práv / kdy odchylka od dispozitivní úpravy založí zvláštní druh podílu) / druhy akcií (akcie bez hlasovacích práv / podílu na zisku) / úskalí konstitutivního zápisu druhu v AS a jeho změn
  - vznik / zánik účasti / důsledky prohlášení akcií / kmenových listů za neplatné a soudní přezkum takového rozhodnutí
  - aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám, náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je podíl, odpovědnost za vady podílu / akcií, smluvní garance účetní závěrky – pojem, druhy, význam)
  - rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti) / spojování podílů (nabytím dalších / jednostranným právním jednáním adresovaným společnosti)
  - druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
  - zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl

  * majetková a finanční struktura společnosti
  - vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků, i v AS)
  - rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení), rozdělování jiným osobám než společníkům, rozdělování v jiném poměru, než určují společenská smlouva / stanovy, vracení příplatku do vlastního kapitálu v AS (bez ohledu na velikost podílu na zisku / jiných vlastních zdrojích)
  - (limity) revokace / změny usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
  - přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh a navazující praktické nesnáze
  - vypořádací podíl v SRO a limity pro způsob jeho určení

  * aktuální otázky týkající se likvidace SRO a AS
  Podobné kurzy #Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK >>


  Další kurzy a školení: Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno: výrobním mistrům z různých firem Další podobné školení nebo kurzy
  Pětidenní kurz - pro pokročilé - stříhání a kosmetická úprava psů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurzy - stříhání, trimování a kosmetická úprava psů. Kurzy pro začátečníky i pokročilé. Další podobné školení nebo kurzy
  Pětidenní kurz - pro začátečníky - stříhání a kosmetická úprava psů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurzy - stříhání, trimování a kosmetická úprava psů. Kurzy pro začátečníky i pokročilé. Další podobné školení nebo kurzy
  Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu tohoto semináře se naučíte pracovat se svými emocemi a předcházet emočním únosům, natrénujete využití pozitivních emocí. Odkryjete omezující myšlenkové a emoční vzorce, tím získáte větší kontrolu nad životními situacemi v práci i v soukromí. Další podobné školení nebo kurzy
  Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Uplatňování daně z přidané hodnoty u obcí, s účinností od 1.4.2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : vymezení ekonomických činností obcí, registrace DPH – výše obratu pro registraci, vymezení plátců daně a identifikovaných osob, sazby daně při dodání zboží a poskytování služeb, vyúčtování záloh, postup při vyúčtování dodávek energií, daňové doklady – pravidla vystavo Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR po prvním roce účinnosti v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Workshop pro advokáty, notáře a podnikové právníky Základním zadáním akce je probrat dosavadní praktické zkušenosti a zodpovědět některé otázky týkající se GDPR a jeho implementace, cílem je rovněž upozornit na oblasti týkající ochrany osobních údajů, které v pr Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je seznámit posluchače se základy a principy českého insolvenčního práva se zvláštním přihlédnutím k posledním novelizacím insolvenčního zákona (tzv. antišikanózní novela účinná od 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetně administrativní povinnosti ve společnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v účetnictví a daních
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : O. p. s. má odjakživa mezi neziskovými organizacemi (popř. mezi veřejně prospěšnými organizacemi) poněkud odlišné postavení z hlediska daňových povinností a způsobu zdanění. Na semináři se seznámíte s rozborem specifických problémů o. p. s. v oblasti účetnictví a daní a s roz Další podobné školení nebo kurzy
  PR pro finanční společnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor na semináři provede komplexní rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na společný systém zdanění při převodu obchodn Další podobné školení nebo kurzy
  Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • legistativa- právní úprava přeměn- vztah k ZOK, OSŘ, • podstata přeměn, právní účinky přeměn, formy přeměn, • základní zásady a průběh přeměn, hlavní dokumenty-projekt přeměny, • znalecké posudky v procesu přeměn. Fúze- sloučení a Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-02-21 12:37:59

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Hlavní účetní/Manažerka oddělení - stabilní tým a společnost
  Kdo je naším klientem? Středně velká společnost z oboru techniky a stavitelství pyšnící se stabilním kolektivem... prokázat k úspěšnému absolvování výběrového řízení. Budeme se těšit na spolupráci! Informace o pozici Společnost SBR..., Praha 4

  HR Manager - výrobní společnost
  HR Manager - výrobní společnost HR Manager - výrobní společnost Úvod a popis pracovní náplně řízení komplexní..., Praha 1

  OFFICE COORDINATOR s angličtinou [farmaceutická společnost]]
  i na Moravě. OFFICE COORDINATOR s angličtinou [farmaceutická společnost]] Farmaceutická společnost se sídlem v centru Prahy..., Praha 1

  OFFICE COORDINATOR s angličtinou [farmaceutická společnost]]
  i na Moravě. OFFICE COORDINATOR s angličtinou [farmaceutická společnost]] Farmaceutická společnost se sídlem v centru Prahy..., Praha 1

  Právník pro investiční společnost
  Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. je největší asset management společností v České republice..., Praha 4

  KNIHOVNÍK/CE pro ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOST, 6,5 hod/den
  Pokud je na všechny otázky odpověď ANO, zašlete nám svůj životopis a staňte se součástí mezinárodní advokátní společnosti! Náplň práce: Správa fyzické i elektronické knihovny Vyhledávání a objednávání nových publikací a zdrojů Řízení ..., Praha 1

  VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ [SILNOPROUD]
  Požadované jazyky Angličtina [základní], Čeština [výborná] Zadavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost... Kontakt Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zuzana Větrovcová Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 Česká republika Telefon..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # akciová + společnost + sro + sklonku + prvních + pěti + let + účinnosti + zok


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: MINDFULNESS zlepšení pozornosti a soustředění na úkoly a lidi kolem sebe v květnu 2019 - Praha