logo skoleni-kurzy

KURZ : SMLUVNI A ZAVAZKOVE PRAVO
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Smluvní a závazkové právo - Následující kurzy:

 

 

SMLUVNI A ZAVAZKOVE PRAVO

Viz také následující kurzy :
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • Novinky v pravopise, stylistice a norměPodrobnosti
 • Smluvní a závazkové právoPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, novela zákoníku práce - 2denníPodrobnosti


Kurz - Smluvní a závazkové právo - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Cena kurzu:
     ...   8.247 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 9.979 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Smluvní a závazkové právo
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Smluvní a závazkové právo

10.06.2021, 11.6.2021, 12.6.2021, 13.6.2021; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 9980 Kč (včetně DPH). [ Stravování: +1745 Kč - os. 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře, Ubytování: +1800 Kč - o
HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy - Liberecký
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
10.06.2021, 11.6.2021, 12.6.2021, 13.6.2021; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 9980 Kč (včetně DPH). [ Stravování: +1745 Kč - os. 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře, Ubytování: +1800 Kč - os. 3 noci, doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky). ] - 9980 (cena kurzu včetně DPH) - 8247 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Smluvní a závazkové právo - s certifikátem


Lektoři kurzu


JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
JUDr. Robert Pelikán,Ph.D. - v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

* základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva
- dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu
- trendy a metody ve výkladu nového civilního práva patrné v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu

* obecné limity smluvní volnosti
- veřejný pořádek, dobré mravy – pojem, význam (která pravidla tvoří dle aktuální rozhodovací praxe soudů součást veřejného pořádku, kdy jsou dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoké, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva) a kdy je rozpor s nimi „zjevný“
- ochrana spotřebitele
- ochrana slabší strany

* smlouva jako právní jednání – existence, platnost a účinnost
- zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
- stěžejní rozhodnutí k náležitostem a (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
- relativní / absolutní / částečná neplatnost – pojem, důvody a důsledky (včetně poslední judikatury k významu doktríny favor negotii, k neplatnosti pro rozpor se zákonem či jeho obcházení anebo počáteční nemožnost plnění)
- přípustnost „smluvní pokuty“ za výkon práva a dalších nepojmenovaných ujednání
- forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, dodržení formy v digitálním světě – obyčejný coby písemná forma?)
- omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášením druhé strany ve smlouvě)
- účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody)
- relativní neúčinnost právního jednání, režim bezúplatných právních jednání, důsledky převodu věci dotčené odpůrčí žalobou v průběhu řízení a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)

* vznik smlouvy
- možná dohoda o způsobu kontraktace
- nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
- reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
- smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
- kdy mlčení znamená souhlas
- adhesní smlouvy
- (všeobecné) obchodní podmínky (a jejich následné změny)
- smlouva o smlouvě budoucí

* obsah smlouvy
- výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
- mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
- lichva, neúměrné zkrácení

* změna účastníka závazku
- postoupení pohledávky
-

* které pohledávky (ne)lze postoupit
-

* zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení
-

* dohoda o postoupení, její náležitosti a vady
-

* právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
-

* bona fide (ne)nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
-

* postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
-

* uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
-

* odstoupení / změna / výpověď / zrušení smlouvy po postoupení
-

* odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
-

* subrogace, výkup pohledávek
- postoupení smlouvy
- převzetí dluhu / převzetí dluhu s jistotou / přechod dluhů s (bytovou) jednotkou / převzetí plnění
- přistoupení k dluhu
- převzetí majetku
- (ne)přechod dluhů se závodem a osud jejich zajištění

* dohoda o změně obsahu
- privativní novace
- dohoda o narovnání
- kumulativní novace
- změna obsahu závazku

* zákonná změna obsahu
- prodlení dlužníka / věřitele
- vady plnění a jejich důsledky (s důrazem na aktuální judikaturu)
-

* limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití (prodej nemovitosti „jak stojí a leží“?)
-

* okruh nároků nabyvatele, souběh s obecnou úpravou omylu či neúměrného zkrácení
-

* vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty
-

* nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady
-

* revoluční změny navrhované v souvislosti s transpozicí nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku)
- podstatná změna okolností

* splnění
- pravidla pro započítávání obdržených plateb
- plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
- právní význam a rizika kvitancí

* započtení
- předpoklady započtení
- právní účinky započtení
- započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)

* odstoupení od smlouvy
- obecně k důvodům odstoupení
- právní důsledky odstoupení

* další způsoby zániku závazku
- vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů)
- zánik dohodou
- výpověď
- nemožnost plnění
- zákonné právo zrušit po 10 letech smlouvu na dobu určitou
- splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele)

* dopady pandemie na závazkové právo
- leges covid (zvláštní předpisy pro zmínění dopadů pandemie) s vazbou na závazkové právo a jejich promítnutí do závazkových vztahů
- možnosti obecných institutů smluvního práva (podstatná změna okolností, dodatečná nemožnost plnění, okolnosti vylučující odpovědnost aj.)

* aktuální otázky z právní úpravy vybraných smluvních typů (s důrazem na poslední judikaturu)
- darovací smlouva
- kupní smlouva
- smlouva o dílo
- nájemní smlouva


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

* základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva
- dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu
- trendy a metody ve výkladu nového civilního práva patrné v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu

* obecné limity smluvní volnosti
- veřejný pořádek, dobré mravy – pojem, význam (která pravidla tvoří dle aktuální rozhodovací praxe soudů součást veřejného pořádku, kdy jsou dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoké, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva) a kdy je rozpor s nimi „zjevný“
- ochrana spotřebitele
- ochrana slabší strany

* smlouva jako právní jednání – existence, platnost a účinnost
- zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
- stěžejní rozhodnutí k náležitostem a (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
- relativní / absolutní / částečná neplatnost – pojem, důvody a důsledky (včetně poslední judikatury k významu doktríny favor negotii, k neplatnosti pro rozpor se zákonem či jeho obcházení anebo počáteční nemožnost plnění)
- přípustnost „smluvní pokuty“ za výkon práva a dalších nepojmenovaných ujednání
- forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, dodržení formy v digitálním světě – obyčejný coby písemná forma?)
- omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášením druhé strany ve smlouvě)
- účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody)
- relativní neúčinnost právního jednání, režim bezúplatných právních jednání, důsledky převodu věci dotčené odpůrčí žalobou v průběhu řízení a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)

* vznik smlouvy
- možná dohoda o způsobu kontraktace
- nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
- reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
- smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
- kdy mlčení znamená souhlas
- adhesní smlouvy
- (všeobecné) obchodní podmínky (a jejich následné změny)
- smlouva o smlouvě budoucí

* obsah smlouvy
- výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
- mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
- lichva, neúměrné zkrácení

* změna účastníka závazku
- postoupení pohledávky
-

* které pohledávky (ne)lze postoupit
-

* zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení
-

* dohoda o postoupení, její náležitosti a vady
-

* právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
-

* bona fide (ne)nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
-

* postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
-

* uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
-

* odstoupení / změna / výpověď / zrušení smlouvy po postoupení
-

* odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
-

* subrogace, výkup pohledávek
- postoupení smlouvy
- převzetí dluhu / převzetí dluhu s jistotou / přechod dluhů s (bytovou) jednotkou / převzetí plnění
- přistoupení k dluhu
- převzetí majetku
- (ne)přechod dluhů se závodem a osud jejich zajištění

* dohoda o změně obsahu
- privativní novace
- dohoda o narovnání
- kumulativní novace
- změna obsahu závazku

* zákonná změna obsahu
- prodlení dlužníka / věřitele
- vady plnění a jejich důsledky (s důrazem na aktuální judikaturu)
-

* limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití (prodej nemovitosti „jak stojí a leží“?)
-

* okruh nároků nabyvatele, souběh s obecnou úpravou omylu či neúměrného zkrácení
-

* vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty
-

* nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady
-

* revoluční změny navrhované v souvislosti s transpozicí nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku)
- podstatná změna okolností

* splnění
- pravidla pro započítávání obdržených plateb
- plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
- právní význam a rizika kvitancí

* započtení
- předpoklady započtení
- právní účinky započtení
- započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)

* odstoupení od smlouvy
- obecně k důvodům odstoupení
- právní důsledky odstoupení

* další způsoby zániku závazku
- vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů)
- zánik dohodou
- výpověď
- nemožnost plnění
- zákonné právo zrušit po 10 letech smlouvu na dobu určitou
- splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele)

* dopady pandemie na závazkové právo
- leges covid (zvláštní předpisy pro zmínění dopadů pandemie) s vazbou na závazkové právo a jejich promítnutí do závazkových vztahů
- možnosti obecných institutů smluvního práva (podstatná změna okolností, dodatečná nemožnost plnění, okolnosti vylučující odpovědnost aj.)

* aktuální otázky z právní úpravy vybraných smluvních typů (s důrazem na poslední judikaturu)
- darovací smlouva
- kupní smlouva
- smlouva o dílo
- nájemní smlouva[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Smluvní a závazkové právo
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Smluvní a závazkové právo >>


Další kurzy a školení: Smluvní a závazkové právo
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Obchodní smlouvy v praxi – uzavírání smluv pro podnikatele a manažery - Smluvní právo - specifika závazkových vztahů pro podnikatele a manažery
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2021
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Smluvní pokuta
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách + novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek k 1. 1. 2021
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
On-line seminář: Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem on-line semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven se zaměřením na úhradu zdravotních služeb. * • smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb – právní zakotvení, obsah, náleži Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-01-19 02:46:13

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Smluvní a závazkové právo # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  následující, okruhy, otázek:, otázky, právo, smluvní, výkladu, základní, zaměří, závazkové, zejména  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSSmluvní a závazkové právo [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  UBER ŠOFÉR - Zaměstnanec na smluvní přepravu skupiny B
  UBER ŠOFÉR - Přijmeme zaměstnance na smluvní přepravu skupiny B Žiješ z výplaty do výplaty? Přemýšlíš..., Praha 1

  Firemní právník
  v rámci společnosti - pojistné produkty, smluvní podmínky, návrh smluv Sledování vývoje legislativy - návrh opatření, změn..., Praha 1

  Dispečer logistiky - Přehýšov
  Příprava smluvní dokumentace Vedení administrativy spojené se zajišťováním dopravní přepravy Požadujeme Praxe v logistice..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # smluvní + závazkové + právo


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Adobe Illustrator – certifikovaný základní kurz v lednu 2021 - Praha
  ^