logo skoleni-kurzy

KURZ : AKCIOVA SPOLECNOST OD A DO Z PO VELKE NOVELE ZAKONA O OBCHODNICH KORPORACICH I DALSICH ZMENACH
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách) - Následující kurzy:

 

 

AKCIOVA SPOLECNOST OD A DO Z PO VELKE NOVELE ZAKONA O OBCHODNICH KORPORACICH I DALSICH ZMENACH

Viz také následující kurzy :
 • Implementace zákona o kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
 • ROZVOJ POKROČILÝCH OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ - 2denníPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu - dvoudenníPodrobnosti


Kurz - Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách) - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Cena kurzu:
     ...   8.247 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 9.979 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)

13.05.2021, 14.5.2021, 15.5.2021, 16.5.2021; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 9980 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] [ Stravování: +1745 Kč - os. 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře, Uby
HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy - Liberecký
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
13.05.2021, 14.5.2021, 15.5.2021, 16.5.2021; dle rozpisu mimopražských seminářů Vložné: 9980 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] [ Stravování: +1745 Kč - os. 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře, Ubytování: +1800 Kč - os. 3 noci, doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky). ] - 9980 (cena kurzu včetně DPH) - 8247 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách) - s certifikátem


Lektoři kurzu


JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Odborný program semináře:

* EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, OBCHODNÍ REJSTŘÍK, VÝMAZ SPOLEČNOSTI Z NĚJ
- nové vymezení skutečných majitelů, povinností týkajících se jejich zápisu do evidence a důsledků jejich porušení (nový zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho praktické dopady na fungování akciových společností)
- přímý zápis notářem do obchodního rejstříku, reakce na praktické zkušenosti s fungováním rejstříkové úpravy ve vztahu k akciové společnosti, reflexe aktuální rejstříkové praxe
- tvorba a zápis firmy do obchodního rejstříku
- vymezení předmětu podnikání / činnosti a jeho zápis do obchodního rejstříku – nové souvislosti (dopady velké novely ZOK)
- zrušení společnosti soudem – praktické otázky (včetně nové úpravy zrušení nekontaktní společnosti bez likvidace)

* AKCIE A DISPOZICE S NIMI
- druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku / hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
- převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele atd.
- odpovědnost za vady akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti akcií (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
- zastavení akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit akcie, modus vzniku zástavního práva, převody zastavených akcií atd.
- nevydané akcie a jejich převod / zastavení
- prohlášení akcií za neplatné – právní význam a důsledky

* OBEC / STÁT COBY AKCIONÁŘ
- specifika výkonu akcionářských práv obcí / státem

* PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
- dispozitivita / kogentnost právní úpravy akcionářských práv (která práva lze stanovami „omezit“, která nikoliv?)
- právo účastnit se valné hromady (včetně otázek spojených se zastoupením / doprovodem akcionáře na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
- právo podat akcionářskou žalobu (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího akcionáře při zastupování společnosti)
- vkladová povinnost (příplatková povinnost?)
- povinnost loajality
- nucený přechod účastnických cenných papírů (s důrazem na aktuální judikaturu)

* VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
- monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí (včetně zásadních změn v úpravě monistického systému, jež přináší velká novela ZOK)
- valná hromada (působnost – například ke schvalování převodu či zastavení závodu nebo části jmění, resp. k udělování pokynů ke strategickému (koncepčnímu) řízení společnosti, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu a účastenství v takovém řízení, zdánlivá usnesení aj.)
- specifika rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady
- důsledky nedodržení zákonem stanovené formy notářského zápisu, jednorázové průlomy do stanov – pojem, význam, režim

* MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků)
- rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně časového testu, bilančních testů či testu insolvence, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování zisku skrze bezúplatná či jinak nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
- výplata záloh
- aktuální otázky týkající se efektivního snížení základního kapitálu

* POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
- předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
- postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce
- vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce po velké novele ZOK, včetně tzv. vysílacího práva a participace zaměstnanců)
- smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí
- souběhy funkce a pracovního poměru ve světle poslední judikatury
- péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
- (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
- odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce) a jejich ručení za dluhy společnosti
- nová úprava žaloby na doplnění pasiv – pojem, význam, přechodná ustanovení
- pojem a postavení faktických (stínových) vedoucí

* AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
- způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
- plné moci udělené členovi statutárního orgánu navenek či jinému členovi (kdo může za společnost takovou plnou moc udělit?)
- konflikt zájmů, právní význam a způsoby jeho překonávání (včetně poslední judikatury ke kolizním hmotněprávním opatrovníkům)
- zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby / konflikt zájmů při doručování – důsledky doručování „sám sobě“ ve vlastní záležitosti)
- přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti

* PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ A KONCERNOVÉ PRÁVO
- vlivná, ovládající, řídící osoba – pojem, možnosti, povinnosti, rizika
- náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- nástroje ochrany mimostojících akcionářů


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Odborný program semináře:

* EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, OBCHODNÍ REJSTŘÍK, VÝMAZ SPOLEČNOSTI Z NĚJ
- nové vymezení skutečných majitelů, povinností týkajících se jejich zápisu do evidence a důsledků jejich porušení (nový zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho praktické dopady na fungování akciových společností)
- přímý zápis notářem do obchodního rejstříku, reakce na praktické zkušenosti s fungováním rejstříkové úpravy ve vztahu k akciové společnosti, reflexe aktuální rejstříkové praxe
- tvorba a zápis firmy do obchodního rejstříku
- vymezení předmětu podnikání / činnosti a jeho zápis do obchodního rejstříku – nové souvislosti (dopady velké novely ZOK)
- zrušení společnosti soudem – praktické otázky (včetně nové úpravy zrušení nekontaktní společnosti bez likvidace)

* AKCIE A DISPOZICE S NIMI
- druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku / hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
- převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele atd.
- odpovědnost za vady akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti akcií (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
- zastavení akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit akcie, modus vzniku zástavního práva, převody zastavených akcií atd.
- nevydané akcie a jejich převod / zastavení
- prohlášení akcií za neplatné – právní význam a důsledky

* OBEC / STÁT COBY AKCIONÁŘ
- specifika výkonu akcionářských práv obcí / státem

* PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
- dispozitivita / kogentnost právní úpravy akcionářských práv (která práva lze stanovami „omezit“, která nikoliv?)
- právo účastnit se valné hromady (včetně otázek spojených se zastoupením / doprovodem akcionáře na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
- právo podat akcionářskou žalobu (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího akcionáře při zastupování společnosti)
- vkladová povinnost (příplatková povinnost?)
- povinnost loajality
- nucený přechod účastnických cenných papírů (s důrazem na aktuální judikaturu)

* VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
- monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí (včetně zásadních změn v úpravě monistického systému, jež přináší velká novela ZOK)
- valná hromada (působnost – například ke schvalování převodu či zastavení závodu nebo části jmění, resp. k udělování pokynů ke strategickému (koncepčnímu) řízení společnosti, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu a účastenství v takovém řízení, zdánlivá usnesení aj.)
- specifika rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady
- důsledky nedodržení zákonem stanovené formy notářského zápisu, jednorázové průlomy do stanov – pojem, význam, režim

* MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
- tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků)
- rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně časového testu, bilančních testů či testu insolvence, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování zisku skrze bezúplatná či jinak nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
- výplata záloh
- aktuální otázky týkající se efektivního snížení základního kapitálu

* POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
- předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
- postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce
- vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce po velké novele ZOK, včetně tzv. vysílacího práva a participace zaměstnanců)
- smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí
- souběhy funkce a pracovního poměru ve světle poslední judikatury
- péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
- (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
- odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce) a jejich ručení za dluhy společnosti
- nová úprava žaloby na doplnění pasiv – pojem, význam, přechodná ustanovení
- pojem a postavení faktických (stínových) vedoucí

* AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
- způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
- plné moci udělené členovi statutárního orgánu navenek či jinému členovi (kdo může za společnost takovou plnou moc udělit?)
- konflikt zájmů, právní význam a způsoby jeho překonávání (včetně poslední judikatury ke kolizním hmotněprávním opatrovníkům)
- zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby / konflikt zájmů při doručování – důsledky doručování „sám sobě“ ve vlastní záležitosti)
- přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti

* PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ A KONCERNOVÉ PRÁVO
- vlivná, ovládající, řídící osoba – pojem, možnosti, povinnosti, rizika
- náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- nástroje ochrany mimostojících akcionářů[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách) >>


Další kurzy a školení: Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Společnost s ručení omezenými v účetnictví i daních po novele zákona o obchodních korporacích 2021
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámite s problematikou společníků a jednatelů s. r. Další podobné školení nebo kurzy
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-01-27 03:41:10

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách) # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  akciová, společnost, velké, obchodních, korporacích, dalších  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSAkciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách) [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Zdravotní laborant mikrobiologie
  bude pro správce provádět společnost RB recruitment s.r.o., IČ: 27784037 prostřednictvím svých elektronických systémů. p..., Praha 3

  Oracle DB vývojář - digitální bankovnictví
  /679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost RB recruitment s.r.o., IČ: 27784037 prostřednictvím..., Praha 1

  Programátor průmyslových aplikací ERP
  /679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost RB recruitment s.r.o., IČ: 27784037 prostřednictvím..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # akciová + společnost + do + velké + obchodních + korporacích + dalších


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: SQL Server vysoká dostupnost (High availability) v únoru 2021 - Praha
  ^