logo skoleni-kurzy

1 VOX A S, VOX
CZ


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, zkouška z profesní kvalifikace - Středisko vzdělávání s.r.o.
Chcete pracovat s dětmi? Toužíte nalézt uplatnění jako au-pair, pečovatelka-chůva u novorozenců či dětí předškolních zařízení?

 

 

1 VOX A S VOX

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

1. VOX a.s.by 1. VOX a.s. - Praha 1


Aktuality a nové kurzy od: 1. VOX a.s.skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení od: 1. VOX a.s.

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]


[22.05.2019] Školení Praha : Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2019 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy: • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, • nárok - možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly, • rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů, • sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad, • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad, • tuzemské cestovní náhrady pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn, • specifické režimy cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí, • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady, • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou notifikační povinnosti, minimální mzda atd., • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele, • paušalizace cestovních náhrad, • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách, • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy. ... 2019-02-15 09:29:37

[08.04.2019] Školení Praha : Jak efektivně vyřešit převodní ceny při expanzi nebo přesvědčit zahraničního vlastníka, že vám nemůže účtovat cokoliv - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se dozvíte, jak snížit riziko odpovědnosti statutárního orgánu za převodní ceny, ukážeme si praktické příklady řešení z praxe, i daňově efektivní nastavení procesů a toků v rostoucí skupině. * Legislativní rámec převodních cen a jeho aktuální vývoj: • současná úprava v zákoně o daních z příjmů a pokyny D, • ATAD, exit charges, omezení fúzí do zahraničí, stanovení základu pro přeúčtování, • směrnice DAC 6 – povinné oznamování daňově optimalizačních schémat. Odpovědnost statutárních zástupců: • shora určovaná politika převodních cen a odpovědnost statutárního orgánu péče řádného hospodáře, odpovědnost za škodu, možnost vyvinění z odpovědnosti a pojištění odpovědnosti, • nastavení cen z pohledu daňového a obchodněprávního existence výhodnější transakce než v dokumentaci, hledisko daňové vs. obchodněprávní, minoritní akcionáři a napadaní cen, věřitelé, • možné trestněprávní důsledky nesprávného nastavení převodní cen trestný čin krácení daně – § 240 TZ. Příklady z praxe: • růst společnosti a nastavení transakcí v rámci skupiny v ČR a se zahraničními pobočkami například Slovensko, Maďarsko, Polsko, • co mateřská společnost chtěla zaplatit, co byla podstata transakce a jak bylo nakonec dohodnuto, aby bylo v souladu s právními předpisy a vlastník byl spokojen, • převodní ceny jako prostředek pro spravedlivé odměňování členů skupiny, • růst obchodní korporace a náležitosti dokumentace k převodním cenám výhody a nevýhody aplikace licenčních poplatků za ochranné známky, domény, marketing, financování - úroky - , atd., • jak vám může pomoci znalec a znalecký posudek v této oblasti, • jakým způsobem si můžete stanovit převodní cenu sami a v jakých databázích najdete pomoc, • jak přesvědčit pracovníky mateřské společnosti, aby vám dali potřebné podklady pro stanovení převodních cen - dokumentace jednorázové transakce, • názor znalce na exit charges, zejména s ohledem na budoucí zdanění od 1. 1. 2020. Dotazy a diskuze. ... 2019-02-15 06:28:09

[25.06.2019] Školení Praha : Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Tento interaktivní a praktický seminář vás seznámí se systematikou právní úpravy zaměstnávání a pobytu cizinců na území ČR - Schengenu. Největší prostor bude věnován problematice pobytů cizinců za účelem zaměstnávání, kdy budou představeny všechny možnosti jak přivést cizince do České republiky s cílem jej zaměstnat. Výklad bude vždy doprovázen případovými studiemi s detailním chronologickým popisem řízení o vydání pobytových titulů zejména za účelem zaměstnání, včetně popisu řízení o vydání pracovního povolení na bázi vyslání + nestandardní případy. Představeny budou rovněž pobytové tituly udělované ve zvláštních případech – tj. modrá karta - zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance - zácvik - sloučení s rodinou, či na otázky související se zajišťováním vyššího ověření tzv. apostil - superlegalizace. Seznámíte se i s možnostmi pro investory - podnikatele a statutární zástupce. Prostor dostane také problematika pobytu rodinných příslušníků občanů EU a občanů * • pobyt občanů EU - EHP - Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky a Schengenu, • pobyt občanů třetích států na území České republiky a Schengenu – krátkodobý a dlouhodobý, • proces získávání povolení potřebných k zaměstnávání cizinců na území České republiky, zaměstnanecká - modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, • speciální programy fast track, zácvik, projekt a režim Ukrajina, welcome package, a další vládní programy, • povinnosti zaměstnavatele a cizince, • přivedení rodinných příslušníků se zaměstnaným cizincem, • připravované legislativní změny v oblasti zaměstnávání cizinců na území České republiky - Brexit. Ostatní problematika: • změna zaměstnavatele, • zaměstnávání cizinců na území ČR s vízy vystavenými jinými schengenskými státy, • problematika apostil - superlegalizace a nostrifikace, • postihy za nelegální zaměstnávání cizinců. Dotazy a diskuze. ... 2019-02-14 13:31:01

[16.12.2019] Školení Praha : Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto semináře pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Též získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací PROBLÉMY, KONFLIKTY A JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ: • zdroje konfliktů, • jak předcházet nedorozumění a konfliktům, • analýza silového pole, • technika překonávání konfliktu, • pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze, • sebeovládání, • praktický trénink. ASERTIVITA: • podstata a přínos asertivity, • sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání, • asertivní techniky a jejich využití v praxi, • asertivní pochvala, asertivní kritika, • další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace, • obrana a reakce proti manipulaci, • cvičení, praktický trénink. TYPOLOGIE: • jak s jednotlivými typy jednat, • temperament, • diagnostika vlastního typu osobnosti. ... 2019-02-13 20:31:49

[25.11.2019] Školení Praha : Prezentační a rétorické dovednosti - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto semináře získáte a zdokonalíte své znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Nacvičíte si, jak zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučíte se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi, budete umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojíte si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalíte schopnost improvizace a verbální pohotovosti. * Prezentační a rétorické dovednosti ZÁSADY EFEKTIVNÍ PREZENTACE: • chyby snižující účinnost prezentace, • příprava prezentace a analýza posluchačů, • příprava přesvědčovací prezentace, • struktura informativní prezentace, • zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači, • zvládání trémy při prezentaci, • neverbální komunikace při prezentaci, • použití vizuálních pomůcek, • jak posluchač vnímá a co si pamatuje, • práce s otázkami, • zvládání námitek posluchačů a dalších obtížných situací při prezentaci, • moderování diskuze, • závěr efektivní prezentace, • analýza prezentace. RÉTORIKA: • technika řeči, • slovní pohotovost, • aktivizace posluchačů, udržení pozornosti posluchačů, • prostředky verbální komunikace, • intenzívní trénink pod vedením zkušené lektorky. ... 2019-02-13 20:31:48

[03.12.2019] Školení Praha : Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na tomto semináři zdokonalíte a rozvinete schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • transakční a transformační vedení • situační styly vedení lidí • volba vhodného stylu vedení - řízení v závislosti na způsobilosti zaměstnance a situaci v organizaci - týmu • zásady úspěšného delegování • kritéria definování úkolů - cílů • jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů - cílů. VEDENÍ MANAŽERSKÝCH ROZHOVORŮ: Výběrový rozhovor • adaptační a přijímací rozhovor • hodnoticí rozhovor • propouštěcí rozhovor • řešení konfliktů v týmu. Motivace - stimulace lidí: Techniky zpětné vazby a jejich praktické využití • přístupy k motivaci • stimulace • nástroje pozitivní a negativní motivace. PRACOVNÍ PORADY: Znaky a důsledky neefektivní porady • příprava na poradu • zásady vedení efektivní pracovní porady • vedení efektivní diskuze • role účastníků porady • problematičtí účastníci porady • zápis z porady. ... 2019-02-13 20:31:48

[05.11.2019] Školení Praha : Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím. * Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě • čtyři dovednosti emoční inteligence, • emoční únos, • vztah IQ inteligence rozumové a EQ inteligence emoční, • kompetence emoční inteligence, • základní osobní hodnoty jako součást emoční inteligence. • práce s emocemi, zpracování vlastních emocí a zvládání emocí druhých, • je asertivita součástí emoční inteligence?, • zvládání emočně nepříjemných a vypjatých situací. ... 2019-02-13 20:31:47

[13.11.2019] Školení Praha : Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto semináře pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Též získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací PROBLÉMY, KONFLIKTY A JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ: • zdroje konfliktů, • jak předcházet nedorozumění a konfliktům, • analýza silového pole, • technika překonávání konfliktu, • pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze, • sebeovládání, • praktický trénink. ASERTIVITA: • podstata a přínos asertivity, • sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání, • asertivní techniky a jejich využití v praxi, • asertivní pochvala, asertivní kritika, • další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace, • obrana a reakce proti manipulaci, • cvičení, praktický trénink. TYPOLOGIE: • jak s jednotlivými typy jednat, • temperament, • diagnostika vlastního typu osobnosti. ... 2019-02-13 20:31:47

[18.11.2019] Školení Praha : Obchodní a vyjednávací dovednosti - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání-, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám. * Obchodní a vyjednávací dovednosti • osobnost obchodníka, • strategie jednání, • příprava na jednání, • potřeby komunikačního partnera, prodej užitku, • fáze průběhu jednání, • vedení jednání v týmu, • ústupky, • ovlivňování průběhu jednání, • efektivní argumentace, • námitky a jejich překonávání, • tabu při jednání, • chyby při jednání, • vyjednávací taktiky, • nátlakové manipulativní taktiky a obrana proti nim, • typy manipulátorů, jak s nimi jednat, • jednání s problematickými typy lidí, • rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání. ... 2019-02-13 20:31:47

[09.10.2019] Školení Praha : Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na tomto semináři zdokonalíte a rozvinete schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • transakční a transformační vedení • situační styly vedení lidí • volba vhodného stylu vedení - řízení v závislosti na způsobilosti zaměstnance a situaci v organizaci - týmu • zásady úspěšného delegování • kritéria definování úkolů - cílů • jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů - cílů. VEDENÍ MANAŽERSKÝCH ROZHOVORŮ: Výběrový rozhovor • adaptační a přijímací rozhovor • hodnoticí rozhovor • propouštěcí rozhovor • řešení konfliktů v týmu. Motivace - stimulace lidí: Techniky zpětné vazby a jejich praktické využití • přístupy k motivaci • stimulace • nástroje pozitivní a negativní motivace. PRACOVNÍ PORADY: Znaky a důsledky neefektivní porady • příprava na poradu • zásady vedení efektivní pracovní porady • vedení efektivní diskuze • role účastníků porady • problematičtí účastníci porady • zápis z porady. ... 2019-02-13 20:31:45

[09.04.2019] Školení Praha : Zvládání krizových situací proměnou komunikace - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto workskopu si vyzkoušíte řešení pracovních i soukromých situací, ve kterých se necítíte komfortně, pociťujete nežádoucí emocionální zátěž anebo nedokážete dosáhnout cíle jednání. * Zvládání krizových situací proměnou komunikace • proč krizové situace vznikají, • kreativní možnosti komunikace v krizích, • tělo a jeho reakce na zjitřené emoce, • nácviky řešení krizových situací. ... 2019-02-13 20:28:18

[10.06.2019] Školení Praha : Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Z tohoto semináře si odnesete praktické poznatky, jakým způsobem organizovat nábor v době, kdy jsou stále častěji využívány sociální sítě. V průběhu celého semináře budete prakticky tvořit svůj náborový plán, dozvíte se, jak s kandidáty komunikovat a jak je vybírat. Získáte návody, jak dlouhodobě budovat značku zaměstnavatele, aby se vám vždy hlásili kandidáti, které potřebujete. * Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích • specifika HR marketingu v online světě, • definice vaší cílové skupiny a typického kandidáta, • jak vytvořit náborový harmonogram přímo na míru vaší firmě, • praktické ukázky vhodných nástrojů k oslovení uchazečů na sociálních sítích – jak oslovit a zaujmout vhodné kandidáty, • nácviky komunikačních technik při kontaktu s kandidáty, • práce s negativními reakcemi kandidátů, • dlouhodobé budování značky zaměstnavatele. ... 2019-02-12 14:30:41

[21.05.2019] Školení Praha : Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy, judikatura, seznámení s novelou roku 2019 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. Objasní zásadní rozdíly mezi oběma formami oddlužení. Zabývat se bude problematikou zdrojů, ze kterých může být oddlužení plněno, způsobem uplatňování a uspokojování pohledávek věřitelů v oddlužení a přezkoumáním pohledávek insolvenčním správcem. Na semináři rovněž získáte informace, jakým způsobem má postupovat věřitel s novou pohledávkou za dlužníkem, popř. jak má být postupováno v případě, kdy dlužník neplní podmínky schváleného oddlužení. Seminář vás seznámí se změnami provedenými v institutu oddlužení novelou insolvenčního zákona č. 31 - 2019 Sb. * • oddlužitelný subjekt, • předpoklady pro povolení oddlužení, • volba způsobu oddlužení, • uplatňování pohledávek za dlužníkem v oddlužení zejména pohledávek zajištěných, • přezkum v oddlužení, • plnění oddlužení splátkovým kalendářem, • plnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, • společné oddlužení manželů, • neplnění oddlužení a nové dluhy, • osvobození dlužníka od dluhů. Dotazy a diskuze. ... 2019-02-12 14:29:48

[25.04.2019] Školení Praha : Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy, judikatura, seznámení s novelou roku 2019 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu. Lektorka vám pomůže zorientovat se v problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na typu pohledávky a způsobu řešení úpadku. Vysvětlí, jak je nutno uplatnit práva z popřené pohledávky v incidenčním sporu a jak jsou pohledávky v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení úpadku uspokojovány, a to vše se zohledněním aktuální judikatury. Vyloženy budou všechny základní principy jednotlivých způsobů řešení úpadku s tím, že problematice oddlužení je věnován samostatný seminář, kde bude tato problematika vyložena podrobně a komplexně. Seminář vás seznámí se změnami provedenými v postavení věřitelů novelou insolvenčního zákona č. 31 - 2019 Sb. * • podání insolvenčního návrhu věřitelem, a jeho předběžné posouzení, • projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm, • účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a s rozhodnutím o úpadku, • uplatňování a uspokojování přednostních pohledávek, • postavení zajištěných věřitelů, • uplatňování pohledávek přihláškou, • vyvolané incidenční spory, • osud neuspokojených pohledávek nebo jejich částí po skončení insolvenčního řízení, • charakteristika jednotlivých způsobů řešení úpadku. Dotazy a diskuze. ... 2019-02-12 14:29:07

[15.03.2019] Školení Praha : Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na tomto workshopu poznáte a vyzkoušíte postupy, které vedou k úspěšnému prodeji. Poznáte cesty, jak se zařadit mezi špičky v oboru a jak se vyhnout chybám, které většina prodejců dělá. Inspirujte se od ostatních. Všechny techniky na workshopu získané můžete začít hned využívat. * Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem • co dělají špičkoví prodejci jinak, • jak poznat a jak překonat hlavní překážky pro úspěšný prodej, • jak si postavit cestu k nejlepším prodejům ve vašem oboru, • jak poznat kvalitního zákazníka, • jak vybudovat důvěru, která následně vede k úspěšným prodejům, • jak vytvořit dobrou prodejní prezentaci, která zákazníka osloví, • jak a kdy si vhodně říci o objednávku, aby zákazník řekl ano, • jak si zákazníka dlouhodobě udržet. ... 2019-02-09 06:27:35

[Únor] Školení online : Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: • účast na nemocenském pojištění základní pojmy, podmínky účasti a průběh pojištění v „obecném- zaměstnání, v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce, • dávkový systém nemocenského pojištění přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky, • nemocenské okruh oprávněných, dočasná pracovní neschopnost, podpůrčí doba základní a u poživatelů důchodu, podmínky poskytování nemocenského, • peněžitá pomoc v mateřství okruh oprávněných, podmínky nároku při porodu dítěte a při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, střídání oprávněných, délka a podmínky jejího poskytování, • ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku při ošetřování nemocného člena rodiny a při péči o zdravé dítě, podpůrčí doba, podmínky poskytování dávky, • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, • otcovská okruh oprávněných, podmínky nároku – porod dítěte či převzetí dítěte, délka otcovské, podmínky poskytování, • dlouhodobé ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku u ošetřované osoby a u ošetřující osoby, vztah ošetřovaného a ošetřujícího, podpůrčí doba, podmínky poskytování, střídání oprávněných, • výpočet dávek nemocenského pojištění stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, vyloučené dny, redukce denního vyměřovacího základu, výše jednotlivých dávek, • vyplácení dávek uplatnění nároku na dávky, výplata dávek, • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: • úvod, • poplatníci pojistného zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, • vyměřovací základ započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ, • sazby pojistného, • odvod pojistného placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného, • maximální vyměřovací základ, • způsob placení pojistného, • defekty při platbě pojistného přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného, • další povinnosti zaměstnavatelů uschovávání dokladů. ... 2019-02-07 05:33:09

[Únor] Školení online : DPH pro neziskové organizace 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • přehled legislativy a novinek, • ekonomická a neekonomická činnost, • osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, plátce DPH, • místo plnění, jeho význam a způsob stanovení, • zdaňovaná plnění, • osvobozená plnění pro neziskový sektor pronájem vs. sportovní činnost, sociální služby, zdravotní služby, vzdělávání, volnočasové aktivity dětí a mládeže, kulturní služby, • nákup zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí, uplatňování reverse-charge, • zvláštní režimy, • nárok na odpočet a jeho uplatnění v krácené a poměrné výši, význam dotace na uplatněný nárok na odpočet, • prostor pro dotazy. ... 2019-02-07 05:33:09

[02.04.2019] Školení Praha : Protikorupční chování - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci- jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod. Simulací situací „korupčního chování- kurz poskytne úředníkům územně samosprávných celků znalosti, jak konkrétní případ zdárně vyřešit. Z diskuze v závěru kurzu vyplyne sada taktik, které jednotlivcům - posluchačům umožní aplikovat protikorupční postoj přímo v praxi. * Protikorupční chování • základní právní rámec protikorupčního jednání z pohledu právnických a fyzických osob, • korupce z pohledu pracovněprávních vztahů, • interní protikorupční programy – tvorba a obsah: - vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - transparentnost, - řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, - postupy při podezření na korupci, • základní prvky protikorupčního jednání, • protikorupční klima na pracovišti, • problematika oznámení o podezření z korupce a ochrana oznamovatele – „whistleblowing" „zvonění na zvoneček-, • etika a chování zaměstnanců – kodexy chování z pohledu korupce – obsahové náležitosti: - základní principy kodexů, - protikorupční politika, - protikorupční směrnice a monitoring, - co to je korupce – právní rámec, definice korupce, důsledky nedodržení kodexu, - nedovolená jednání - opomenutí, - vztahy se zákazníky, dodavateli, a veřejnými činiteli – obecné zásady, výdaje na cestování a reprezentaci, dárky, politika, podpůrné platby, • korupce a trestněprávní aspekty – základní obecné vymezení. Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, případové studie sestavené pro praktické použití a aplikaci v pracovním procesu. ... 2019-02-07 05:28:23

DPH pro neziskové organizace 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • přehled legislativy a novinek, • ekonomická a neekonomická činnost, • osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, plátce DPH, • místo plnění, jeho význam a způsob stanovení, • zdaňovaná plnění, • osvobozená plnění pro neziskový sektor pronájem vs. sportovní činnost, sociální služby, zdravotní služby, vzdělávání, volnočasové aktivity dětí a mládeže, kulturní služby, • nákup zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí, uplatňování reverse-charge, • zvláštní režimy, • nárok na odpočet a jeho uplatnění v krácené a poměrné výši, význam dotace na uplatněný nárok na odpočet, • prostor pro dotazy. ...1. VOX a.s.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění důvody pro jejich sjednávání, aplikace, komplexnost, struktura atd., • aktuální přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění, výhled a změny od 1. 1. 2019, • Aktuální stav – zákon o daních z příjmů, vzorové modely smluv o zamezení dvojímu zdanění, • Konkrétní obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, například: zdroj příjmů, daňový domicil, transparentní entity, problematika stálých provozoven, problematika institutu zajištění daně, problematika institutu srážkové daně, zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti. ...1. VOX a.s.

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: • účast na nemocenském pojištění základní pojmy, podmínky účasti a průběh pojištění v „obecném- zaměstnání, v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce, • dávkový systém nemocenského pojištění přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky, • nemocenské okruh oprávněných, dočasná pracovní neschopnost, podpůrčí doba základní a u poživatelů důchodu, podmínky poskytování nemocenského, • peněžitá pomoc v mateřství okruh oprávněných, podmínky nároku při porodu dítěte a při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, střídání oprávněných, délka a podmínky jejího poskytování, • ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku při ošetřování nemocného člena rodiny a při péči o zdravé dítě, podpůrčí doba, podmínky poskytování dávky, • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, • otcovská okruh oprávněných, podmínky nároku – porod dítěte či převzetí dítěte, délka otcovské, podmínky poskytování, • dlouhodobé ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku u ošetřované osoby a u ošetřující osoby, vztah ošetřovaného a ošetřujícího, podpůrčí doba, podmínky poskytování, střídání oprávněných, • výpočet dávek nemocenského pojištění stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, vyloučené dny, redukce denního vyměřovacího základu, výše jednotlivých dávek, • vyplácení dávek uplatnění nároku na dávky, výplata dávek, • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: • úvod, • poplatníci pojistného zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, • vyměřovací základ započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ, • sazby pojistného, • odvod pojistného placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného, • maximální vyměřovací základ, • způsob placení pojistného, • defekty při platbě pojistného přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného, • další povinnosti zaměstnavatelů uschovávání dokladů. ...1. VOX a.s.

Novinky ve mzdách v roce 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • změny v pracovněprávní oblasti – minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů, • změny v zákoně o zaměstnanosti – povinnosti zaměstnavatelů, evidence o zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnanci, plnění povinného podílu, • změny ve zdravotním pojištění – OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů, osoby, za které platí pojistné stát. Princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ, • změny v nemocenském pojištění, • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah - 3 000 Kč, vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce, nové redukční hranice, ochranná lhůta, podpůrčí doba. • náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro průměrný výdělek. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, karenční doba a její zrušení, náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby, možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců, co může zaměstnavatel kontrolovat, možné postihy, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, • změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě – stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy, maximální vyměřovací základ, minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ, OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy. • změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti – slevy na dani od roku 2019, uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně, nezdanitelné části ze základu daně - § 15 zákona o dani ze závislé činnosti, dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti, • výpočet srážek ze mzdy – změny pro rok 2019 - nové nezabavitelné částky, zákon o insolvenci, pořadí prováděných srážek, příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost, názorné ukázky výpočtů, doporučené vzory, • aktuální další informace vždy podle vývoje legislativy – náhrady cestovních výdajů nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném atd., • závěr semináře, dotazy posluchačů. ...1. VOX a.s.

Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • druhy účetní závěrky a kdy který použít, • závěrkový proces, • inventarizace, • závěrkové operace časové rozlišení, kurzové rozdíly, …, • daň z příjmů v hrubé kostce splatná i odložená, • struktura závěrky se zaměřením na přílohu, • spolupráce s auditorem, • výroční zpráva a zpráva o vztazích. ...1. VOX a.s.

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a další, • očekávané velké změny v zákoně o DPH definice poukazu, samostatné stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě poukazu a související okamžik uskutečnění plnění, vymezení okamžiku zdanitelného plnění u plnění souvisejících s nájmem nemovité věc, otázka doručování daňových dokladů, změna u souhrnných daňových dokladů, úprava zaokrouhlovacího pravidla, cena obvyklá pro účely DPH, oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky, změny v osvobozených plněních, úprava odpočtu v případě vyšších oprav nemovitých věcí, rozšíření odpočtu při registraci plátce, změny při podávání dodatečných přiznání a další, • očekávané změny dalších daňových zákonů – daňového řádu, zákona o evidenci tržeb rozšíření povinnosti evidovat tržby – podmínky a termíny účinnosti, vč. souvisejícího návrhu na změny v DPH – přeřazení určitých služeb do 10% sazby DPH, zákona o dani z hazardních her úprava základu daně a přepočtu cizích měn na Kč, a souvisejících předpisů novelizace vyhlášky č. 419 - 2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, • očekávané změny v účetních předpisech v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech a další v návaznosti na legislativní proces výklad bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání webináře. ...1. VOX a.s.

Zdravotní pojištění 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. • Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? • Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. • Přihlašování zaměstnance v různých situacích víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno … Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte – opravné kódy. • Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. • Výpočty v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. • Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? • Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? • Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu. • Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018 - 2019. Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? • Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? • Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? ...1. VOX a.s.

DPH 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • pouze z prvního návrhu novely k 20. 5. 2018 - ještě jsou možné další změny, • vymezení základních pojmů po novele, • osoby povinné k dani, • poukaz pro účely ZDPH, jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz, • změny v pravidlech pro vystavení daňového dokladu, souhrnný daňový doklad, • základ daně – rozsáhlá úprava, • výpočet daně – nová formulace, • oprava základu daně – zásadní úprava, • oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – zcela nová ustanovení v § 42a až § 42i, • oprava sazby daně – nové formulace, • osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží – reakce na judikaturu, • oprava odpočtu daně, způsob výpočtu daně v poměrné výši – nové formulace, • nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – zásadní změny, • režim přenesení daňové povinnosti – technická úprava, • obecná ustanovení o daňovém přiznání, • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – přepracované celé ustanovení, • osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň. ...1. VOX a.s.

Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec – nový občanský zákoník-spolky, fundace, ústavy, • změna zřizovacích listin a rejstřík neziskovek, • status veřejné prospěšnosti, • specifika účtování NO – DE či PÚ, plný a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro NO, • dotace, příspěvky, dary, granty, sponzorství, reklama, • fondy – účtová třída 9, specifika účtování, • majetek, odpisy majetku, • zásoby NO – specifika účtování, • účtování hlavní a doplňkové činnosti, • neziskovky s "širším a užším" základem daně, výpočet základu daně u DDPO, • 30 % odpočitatelná položka ze základu daně, • ostatní daně – DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, specifika NO, • odčitatelná položka pro NO – praktická řešení, • účetní závěrka NO, inventarizace majetku, včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly, • audit NO, zejména dotací, • vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola, • struktura UZ a zveřejňování UZ u neziskovek, • nejčastější chyby v účetnictví a daních NO. ...1. VOX a.s.

IFRS Účetní metody, tržby, zásoby záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • tržby – IAS 18 a IFRS 15, • funkční a reportovací měna – IAS 21, • zobrazení transakcí se spřízněnými osobami – IAS 24, • rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – IAS 37, • zásoby – IAS 2, • smlouvy o zhotovení – IAS 10, • daň z příjmů – IAS 12. ...1. VOX a.s.

Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018, • platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2018 a v průběhu r. 2018, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy, • kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018 kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci, • harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů inventarizační zpráva a účetní závěrka, • kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy, • kontrola správnosti účtování o majetku, • účtování a oceňování zásob, • podrozvahová evidence jako součást Přílohy, • hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, • Výpočet DPPO a její zaúčtování, • legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách, • daňové odpisy pro p. o. – potřebné informace u svěřeného majetku, • druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti osvobození od daně, • základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č., • silniční daň, • stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů pro p. o. od 1. 1. 2018 – podle aktuální situace v připravované legislativě. ...1. VOX a.s.

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • základ daně z nabytí nemovitých věcí, • směnná hodnota, a u kterých nemovitostí je ji možné určit, • posouzení směnné smlouvy z daňového hlediska, • uplatnění osvobození u dokončených a užívaných nových staveb a jednotek, • stanovení zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, • orientace v procesních ustanoveních zakotvených v zákonném opatření, • postup při podání daňového přiznání, • podmínky pro zánik daňové povinnosti, • praktické příklad z praxe. ...1. VOX a.s.

IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikové akvizice – akviziční účetnictví, • podnikové akvizice – vykázání a práce s goodwillem. ...1. VOX a.s.

Stávám se zaměstnavatelem záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Povinnosti budoucího zaměstnavatele vůči: • finančnímu úřadu, • správě sociálního zabezpečení • zdravotním pojišťovnám • přihlášení se k úrazovému pojištění, odvod úrazového pojištění, Kooperativa, ČP, Povinnosti zaměstnavatele vůči svému zaměstnanci: • předsmluvní povinnost vůči svému budoucímu zaměstnanci, osobní spis zaměstnance, ochrana osobních údajů, pojem závislá činnost, nelegální práce • informace o vnitřních firemních předpisech, • vstupní a další pracovnělékařské prohlídky, • uzavření pracovněprávních vztahů pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, obsah těchto smluv, sjednání odměny, určení mzdy, minimální zaručená mzda, smluvní mzda, obsluha mzdy, platu nebo odměny,… • zajištění bezpečnosti práce, instruktáže o BOZP, zajištění ochranných osobních pomůcek, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, předcházení pracovních úrazů, • povinné přihlášení zaměstnance ke správám sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, a pravidelný odvod pojistného – výše pojistného, odvod pojistného, tiskopisy, termíny, vedení • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti – zálohová a srážková daň, termíny odvodu daně, • Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovněprávních vztahů, zápočtový list, odhlášení zaměstnanců ze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, tiskopisy, termíny… • další povinnosti zaměstnavatele – čerpání dovolené, překážky v práci, náhrady za újmy na majetku, zdraví zaměstnance, zaměstnávání žen-matek, mladistvých, … ...1. VOX a.s.

Spotřební daně záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • předmět spotřební daně – vybrané výrobky minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky, • legislativa související se správou spotřebních daní, • základní principy správy spotřebních daní v rámci Evropské unie, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • režim podmíněného osvobození od daně, • osvobození od daně, • volný daňový oběh, • osoby disponující vybranými výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně práva, povinnosti - provozovatel daňového skladu, oprávněný příjemce, • osoby disponující vybranými výrobky ve volném daňovém oběhu práva, povinnosti - uživatelé, distributoři, prodejci, fyzické osoby nepodnikatelé, • doprava vybraných výrobků – mezi členskými státy Evropské unie, na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volné daňovém oběhu, • doklady prokazující zdanění vybraných výrobků, • doklady prokazující oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozeních od daně, • vedení evidencí, • pravomoci správce daně, • povolovací řízení, • zajištění daně, • vybraná ustanovení týkající se daně z minerálních olejů, daně z lihu, daně z piva, daně z vína a meziproduktů a daně z tabákových výrobků. ...1. VOX a.s.

Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy, • celní hodnota zboží: pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty, vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží, • celní režimy a jejich vliv na uplatňování DPH, • osvobození dovozu zboží od dovozního cla a vliv na uplatňování DPH, • osvobození vývozu zboží od DPH, • důležité údaje v celních prohlášeních specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení: ovlivňujících základ DPH při dovozu, identifikujících osvobození dovozu zboží od cla, identifikujících celní režim, apod. ...1. VOX a.s.

Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Zásady účtování v účtové třídě 3. Principy oceňování. Řešení příkladů účtování pohledávky a závazky z obchodních vztahů, pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek, pohledávky a závazky v cizí měně, účtování mezd, účtování daní, časové rozlišení nákladů a výnosů - dohadné účty. ...1. VOX a.s.

Účtování nákladů a výnosů záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Vymezení pojmů, pravidla pro účtování a členění nákladů a výnosů. Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů. Účtování nákladů a výnosů na jednotlivé syntetické účty a jejich daňové vyhodnocení. Analytické členění nákladů a výnosů. Výkaz zisku a ztráty – druhy, forma a kontrolní vazby. ...1. VOX a.s.
 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: AutoCAD LT pokročilý v dubnu 2019 - Praha