logo skoleni-kurzy

1 VOX A S, VOX
CZ


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals - Alef NULA, a.s.
Cíle kurzu Cílem WIFUND v1. 0 je poskytnout studentům informace a praktické aktivity, které jim pomůžou při designu, instalaci, konfiguraci, monitoringu a řešení problémů v Cisco Wireless LAN (WLAN).

^

 

 

1 VOX A S VOX

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

1. VOX a.s.by 1. VOX a.s. - Praha 1


Aktuality a nové kurzy od: 1. VOX a.s.skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení od: 1. VOX a.s.

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]


[Srpen] Školení online : Účetní a daňové doklady, fakturace záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • informace GFŘ k fakturaci, • členění daňových dokladů a jejich náležitosti, • vyúčtování záloh, resp. úplat, • přepočet cizí měny pro potřeby DPH, • uplatňování dokladů z časového hlediska, • daňové doklady u přenesení daňové povinnosti na příjemce, • forma daňových dokladů a její převod, • účetní doklady, • požadavky dalších předpisů na náležitosti dokladů EET, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele apod.. ... 2019-08-16 12:43:36

[Srpen] Školení online : Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • datum uskutečnění zdanitelného plnění, • povinnost odvést daň ve vazbě na úpravu zdanění záloh a u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na novelu DPH 2019, • oblast daňových dokladů se zaměřením na DD při dovozu a vývozu, • informace GFŘ a výsledky jednání KOOV. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ... 2019-08-16 12:43:34

[Srpen] Školení online : Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019, • osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku, • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba, • konstrukce základu daně při souběhu příjmů, • spolupráce FO, společnost, rodinný závod, manželé, • výdaje v prokázané výši, paušální výdaje, náklady daňově účinné, • daňová evidence - problematické oblasti - cizí měna, storno pohledávek, • přechod z DE na účetnictví a opačně, rozdíl DE a jednoduchého účetnictví, • specifické skupiny - důchodci, vysokopříjmové skupiny, autorské honoráře, • FO a automobil, • FO s příjmy se zahraniční, • společnost a změny v ní, svěřenecký fond, • OSSZ a ZP, • je výhodnější podnikání jako OSVČ či jako zaměstnanec s.r.o. • spoluvlastnictví nově, • paušální daň, • zpracování DPFO - aktuální přílohy, • specifické příjmy - CP, nájmy, nepeněžní, příležitostné, • dědické řízení a DPFO, ukončení či přerušení živnosti, • správa DPFO, podávání přiznání a daňová kontrola, • praktické příklady, diskuze. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ... 2019-08-16 12:43:33

[Srpen] Školení online : DPH pro neziskové organizace 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • přehled legislativy a novinek, • ekonomická a neekonomická činnost, • osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, plátce DPH, • místo plnění, jeho význam a způsob stanovení, • zdaňovaná plnění, • osvobozená plnění pro neziskový sektor pronájem vs. sportovní činnost, sociální služby, zdravotní služby, vzdělávání, volnočasové aktivity dětí a mládeže, kulturní služby, • nákup zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí, uplatňování reverse-charge, • zvláštní režimy, • nárok na odpočet a jeho uplatnění v krácené a poměrné výši, význam dotace na uplatněný nárok na odpočet, • prostor pro dotazy. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ... 2019-08-16 12:43:32

[Srpen] Školení online : Daňově uznatelné náklady 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • vymezení nákladu výdaje v daních a účetnictví, vazba na související výnosy, • základní podmínky pro vznik daňového nákladu, • daňově účinné náklady v příkladech daňové odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod., • nedaňové náklady v příkladech manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů apod., • zdůraznění změn pro rok 2019 v návaznosti na aktuální vývoj legislativy, • související výklady správce GFŘ a MF, • odpovědi na konkrétní dotazy účastníků k probírané problematice. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ... 2019-08-16 12:43:32

[Srpen] Školení online : Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: • účast na nemocenském pojištění základní pojmy, podmínky účasti a průběh pojištění v „obecném- zaměstnání, v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce, • dávkový systém nemocenského pojištění přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky, • nemocenské okruh oprávněných, dočasná pracovní neschopnost, podpůrčí doba základní a u poživatelů důchodu, podmínky poskytování nemocenského, • peněžitá pomoc v mateřství okruh oprávněných, podmínky nároku při porodu dítěte a při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, střídání oprávněných, délka a podmínky jejího poskytování, • ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku při ošetřování nemocného člena rodiny a při péči o zdravé dítě, podpůrčí doba, podmínky poskytování dávky, • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, • otcovská okruh oprávněných, podmínky nároku – porod dítěte či převzetí dítěte, délka otcovské, podmínky poskytování, • dlouhodobé ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku u ošetřované osoby a u ošetřující osoby, vztah ošetřovaného a ošetřujícího, podpůrčí doba, podmínky poskytování, střídání oprávněných, • výpočet dávek nemocenského pojištění stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, vyloučené dny, redukce denního vyměřovacího základu, výše jednotlivých dávek, • vyplácení dávek uplatnění nároku na dávky, výplata dávek, • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: • úvod, • poplatníci pojistného zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, • vyměřovací základ započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ, • sazby pojistného, • odvod pojistného placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného, • maximální vyměřovací základ, • způsob placení pojistného, • defekty při platbě pojistného přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného, • další povinnosti zaměstnavatelů uschovávání dokladů. ... 2019-08-16 12:43:31

[Srpen] Školení online : Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • druhy účetní závěrky a kdy který použít, • závěrkový proces, • inventarizace, • závěrkové operace časové rozlišení, kurzové rozdíly, …, • daň z příjmů v hrubé kostce splatná i odložená, • struktura závěrky se zaměřením na přílohu, • spolupráce s auditorem, • výroční zpráva a zpráva o vztazích. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ... 2019-08-16 12:43:30

[Srpen] Školení online : Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění důvody pro jejich sjednávání, aplikace, komplexnost, struktura atd., • aktuální přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění, výhled a změny od 1. 1. 2019, • Aktuální stav – zákon o daních z příjmů, vzorové modely smluv o zamezení dvojímu zdanění, • Konkrétní obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, například: zdroj příjmů, daňový domicil, transparentní entity, problematika stálých provozoven, problematika institutu zajištění daně, problematika institutu srážkové daně, zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ... 2019-08-16 12:43:30

[Srpen] Školení online : Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a další, • očekávané velké změny v zákoně o DPH definice poukazu, samostatné stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě poukazu a související okamžik uskutečnění plnění, vymezení okamžiku zdanitelného plnění u plnění souvisejících s nájmem nemovité věc, otázka doručování daňových dokladů, změna u souhrnných daňových dokladů, úprava zaokrouhlovacího pravidla, cena obvyklá pro účely DPH, oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky, změny v osvobozených plněních, úprava odpočtu v případě vyšších oprav nemovitých věcí, rozšíření odpočtu při registraci plátce, změny při podávání dodatečných přiznání a další, • očekávané změny dalších daňových zákonů – daňového řádu, zákona o evidenci tržeb rozšíření povinnosti evidovat tržby – podmínky a termíny účinnosti, vč. souvisejícího návrhu na změny v DPH – přeřazení určitých služeb do 10% sazby DPH, zákona o dani z hazardních her úprava základu daně a přepočtu cizích měn na Kč, a souvisejících předpisů novelizace vyhlášky č. 419 - 2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, • očekávané změny v účetních předpisech v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech a další v návaznosti na legislativní proces výklad bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání webináře. ... 2019-08-16 12:43:28

[Srpen] Školení online : Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec – nový občanský zákoník-spolky, fundace, ústavy, • změna zřizovacích listin a rejstřík neziskovek, • status veřejné prospěšnosti, • specifika účtování NO – DE či PÚ, plný a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro NO, • dotace, příspěvky, dary, granty, sponzorství, reklama, • fondy – účtová třída 9, specifika účtování, • majetek, odpisy majetku, • zásoby NO – specifika účtování, • účtování hlavní a doplňkové činnosti, • neziskovky s "širším a užším" základem daně, výpočet základu daně u DDPO, • 30 % odpočitatelná položka ze základu daně, • ostatní daně – DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, specifika NO, • odčitatelná položka pro NO – praktická řešení, • účetní závěrka NO, inventarizace majetku, včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly, • audit NO, zejména dotací, • vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola, • struktura UZ a zveřejňování UZ u neziskovek, • nejčastější chyby v účetnictví a daních NO. ... 2019-08-16 12:43:27

[Srpen] Školení online : Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018, • platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2018 a v průběhu r. 2018, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy, • kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018 kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci, • harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů inventarizační zpráva a účetní závěrka, • kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy, • kontrola správnosti účtování o majetku, • účtování a oceňování zásob, • podrozvahová evidence jako součást Přílohy, • hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, • Výpočet DPPO a její zaúčtování, • legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách, • daňové odpisy pro p. o. – potřebné informace u svěřeného majetku, • druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti osvobození od daně, • základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č., • silniční daň, • stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů pro p. o. od 1. 1. 2018 – podle aktuální situace v připravované legislativě. ... 2019-08-16 12:43:26

[Srpen] Školení online : IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikové akvizice – akviziční účetnictví, • podnikové akvizice – vykázání a práce s goodwillem. ... 2019-08-16 12:43:25

[Srpen] Školení online : Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • základ daně z nabytí nemovitých věcí, • směnná hodnota, a u kterých nemovitostí je ji možné určit, • posouzení směnné smlouvy z daňového hlediska, • uplatnění osvobození u dokončených a užívaných nových staveb a jednotek, • stanovení zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, • orientace v procesních ustanoveních zakotvených v zákonném opatření, • postup při podání daňového přiznání, • podmínky pro zánik daňové povinnosti, • praktické příklad z praxe. ... 2019-08-16 12:43:25

[Srpen] Školení online : Spotřební daně záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • předmět spotřební daně – vybrané výrobky minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky, • legislativa související se správou spotřebních daní, • základní principy správy spotřebních daní v rámci Evropské unie, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • režim podmíněného osvobození od daně, • osvobození od daně, • volný daňový oběh, • osoby disponující vybranými výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně práva, povinnosti - provozovatel daňového skladu, oprávněný příjemce, • osoby disponující vybranými výrobky ve volném daňovém oběhu práva, povinnosti - uživatelé, distributoři, prodejci, fyzické osoby nepodnikatelé, • doprava vybraných výrobků – mezi členskými státy Evropské unie, na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volné daňovém oběhu, • doklady prokazující zdanění vybraných výrobků, • doklady prokazující oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozeních od daně, • vedení evidencí, • pravomoci správce daně, • povolovací řízení, • zajištění daně, • vybraná ustanovení týkající se daně z minerálních olejů, daně z lihu, daně z piva, daně z vína a meziproduktů a daně z tabákových výrobků. ... 2019-08-16 12:43:24

[Srpen] Školení online : Stávám se zaměstnavatelem záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Povinnosti budoucího zaměstnavatele vůči: • finančnímu úřadu, • správě sociálního zabezpečení • zdravotním pojišťovnám • přihlášení se k úrazovému pojištění, odvod úrazového pojištění, Kooperativa, ČP, Povinnosti zaměstnavatele vůči svému zaměstnanci: • předsmluvní povinnost vůči svému budoucímu zaměstnanci, osobní spis zaměstnance, ochrana osobních údajů, pojem závislá činnost, nelegální práce • informace o vnitřních firemních předpisech, • vstupní a další pracovnělékařské prohlídky, • uzavření pracovněprávních vztahů pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, obsah těchto smluv, sjednání odměny, určení mzdy, minimální zaručená mzda, smluvní mzda, obsluha mzdy, platu nebo odměny,… • zajištění bezpečnosti práce, instruktáže o BOZP, zajištění ochranných osobních pomůcek, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, předcházení pracovních úrazů, • povinné přihlášení zaměstnance ke správám sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, a pravidelný odvod pojistného – výše pojistného, odvod pojistného, tiskopisy, termíny, vedení • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti – zálohová a srážková daň, termíny odvodu daně, • Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovněprávních vztahů, zápočtový list, odhlášení zaměstnanců ze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, tiskopisy, termíny… • další povinnosti zaměstnavatele – čerpání dovolené, překážky v práci, náhrady za újmy na majetku, zdraví zaměstnance, zaměstnávání žen-matek, mladistvých, … ... 2019-08-16 12:43:23

[Srpen] Školení online : Účtování organizačních složek záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v důsledku novely ZU, prováděcí vyhláška k ZU, • podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny, • výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví - konto 395, • vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky, • daňově neuznatelné výdaje organizační složky, cestovní náhrady, • účetní a daňové odpisy HIM, převody majetku, • kursové přepočty organizační složky, zúčtovací vztahy, • změny při tvorbě opravných položek, dodanění závazku, pohledávky a závazky vůči matce, • rezervy a jejich daňový odpočet, zákon o rezervách a jeho využití u o.s., • ocenění CP a podílu, přecenění k rozvažnému dni, • dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • inventarizace majetku a závazků organizačních složek, • DPH a organizační složka, • cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení, • uplatnění odčitatelných položek od základu daně, • slevy na dani, výpočet slevy za ZPS, • výpočet daňové povinnosti a záloh na daň, zápočet daně uhrazené v zahraničí, • uplatňování ztrát z minulých let, uplatňování darů, • odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik, • zpracování DPPO organizační složky, • zahrnutí zahraničních příjmů PO do DPPO, • audit účetní závěrky, zpráva o propojených osobách dle ZOK, • způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky o.s., rozdělení HV, • organizační složka na Slovensku, • základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, novela DŘ 2017, • odpovědi na dotazy. ... 2019-08-16 12:43:22

[Srpen] Školení online : Uplatňování DPH v praxi podrobně záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně po novele zákona o DPH k 1.7.2017 s výkladem informací GFŘ k danému tématu • Kdy vzniká nárok na odpočet daně. • Podmínky uplatnění nároku na odpočet daně. • Oprava odpočtu daně na základě reklamace odběratele. • Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši – poměrný koeficient. • Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši – krátící koeficient. • Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku : materiál, zásoby – zničení, ztráta, odcizení. • Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku , který je dlouhodobým majetkem plátce , zničení, ztráta , odcizení. Ručení příjemce zdanitelného plnění • Vývoj ustanovení, zákonná úprava institutu ručení. • Procesní pravidla ručení. • Postavení ručitele. • Vědomostní test. • Úhrada na zahraniční účet – obrana rozsudek KS Ostrava. • Jak se vyhnout ručení , náležitosti hlášení při zaplacení daně za dodavatele. • Časté dotazy. ... 2019-08-16 12:43:19

[Srpen] Školení online : Auto v podnikání záznam on-line - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • pořízení automobilu jako hmotného majetku daňově odpisovaného vstupní cena, postup při odpisování, • pořízení automobilu na finanční leasing definice finančního leasingu a další nutné podmínky, srovnání s možností pořízení vozidla koupí, předčasné ukončení včetně cese leasingu, • náklady na provoz při použití podnikající fyzickou osobou i pro soukromou potřebu, uplatnění paušálních výdajů vč. promítnutí do přiznání, • automobil a DPH možnosti odpočtu DPH při pořízení automobilu, postup při použití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a další, • automobil a daň silniční principy zdanění, základní povinnosti poplatníka daně silniční, • automobil z pohledu cestovních náhrad použití soukromého vozidla zaměstnance nebo vozidla nevloženého do obchodního majetku pro účely podnikání, možnosti z pohledu daňových nákladů, aktuální výše a způsob určení cestovních náhrad, • automobil jako zaměstnanecký benefit poskytnutí vozidla k soukromým i služebním účelům zaměstnance – postup z hlediska daní z příjmů i DPH, • upozornění na aktuální změny a novinky v této oblasti v návaznosti na daňový balíček 2017 - 2018 a vývoj legislativy, • zodpovězení dotazů. ... 2019-08-16 12:43:19

Daňový řád pro účetní 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu • Novela daňového řádu – zneužití práva • Povinná elektronická komunikace • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu • Povinnosti účetních a daňových poradců podle zákona o AML • Plná moc na zastupování • Spis daňového subjektu u správce daně a možnosti nahlížení do spisu • Elektronická komunikace se správcem daně • Daňová kontrola • Sankce a jak se jim vyhnout ...1. VOX a.s.

Účetní a daňové doklady, fakturace záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • informace GFŘ k fakturaci, • členění daňových dokladů a jejich náležitosti, • vyúčtování záloh, resp. úplat, • přepočet cizí měny pro potřeby DPH, • uplatňování dokladů z časového hlediska, • daňové doklady u přenesení daňové povinnosti na příjemce, • forma daňových dokladů a její převod, • účetní doklady, • požadavky dalších předpisů na náležitosti dokladů EET, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele apod.. ...1. VOX a.s.

Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • kurz pro přepočet cizí měny – v účetnictví pevné, denní, u DPH tuzemsko, EU, třetí země, • faktury vystavené v CZK a zároveň v cizí měně, • kurzy pro opravný daňový doklad u DPH, • kurzové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky, • záloha v cizí měně a její vyúčtování - kurzové rozdíly, • zápočet pohledávek v cizí měně, • odpis pohledávek v cizí měně, • základní kapitál a cizí měna – vznik obchodní korporace, zvyšování základního kapitálu, • finanční leasing v cizí měně, • opravné položky k pohledávkám v cizí měně, • cestovní náhrady a přepočtové kurzy, • EET a cizí měna, • závěrkové přepočty cizí měny, • změna měny plnění u pohledávky a závazku a její dopad na kurzové rozdíly, • vnitřní směrnice účetní jednotky o přepočtu cizích měn a vzniku kurzových rozdílů, • interpretace Národní účetní rady související s cizí měnou, • kurzové rozdíly a základ daně z příjmů, • časté chyby při účtování o cizí měně. ...1. VOX a.s.

Zaměstnávání cizinců 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Zaměstnávání občanů Evropské unie a EHP: • oznamovací povinnost vůči: Úřadu práce, zdravotním pojišťovnám, správám sociálního zabezpečení, • odvody pojistného na SZ a ZP, • zvláštní situace u odvodu pojistného daňový nerezident, tiskopis A1 odvod pojistného podle cizího práva, • fyzická osoba občan EU a daň z příjmu. Zaměstnávání cizinců: • zákon o zaměstnanosti - kdy zaměstnavatel nepotřebuje při zaměstnávání cizince speciální povolení k výkonu práce, • zaměstnanecká karta a karta modrá, - postupy budoucího zaměstnavatele při získávání zaměstnanecké karty nebo karty modré pro cizince, • odvody pojistného, • tiskopisy - oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce, cizinecké policii, • zvláštní způsoby získání pracovního povolení - systém Ukrajina, atd... Sankce při umožnění nelegální práce, nebo černé práce - Zákon o zaměstnanosti, Zákon o inspekci práce... POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Insolvenční řízení pro účetní 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • LIKVIDACE- zahájení, proces, rozdělení likvidačního zůstatku, výmaz z obchodního rejstříku, • INSOLVENCE- vstup, proces, prověřování hospodaření před vstupem do insolvence insolvenčním správce a jeho důsledky pro jednatele, společníky, • BANKROT- vstup fyzické osoby občana, fyzické osoby podnikatele, proces. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Problematika pohledávek a dluhů 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • daňové a účetní vymezení pohledávek a dluhů závazků, • opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový režim postup podle zákona o rezervách, • odpis pohledávek – možnosti z hlediska daňových nákladů, • postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska, • příslušenství pohledávek smluvní pokuty, úroky z prodlení a související daňový režim, • pohledávky a dluhy závazky v cizích měnách, vyčíslování kursových rozdílů, • pohledávky a dluhy závazky v daňové evidenci, • promlčení pohledávek a dluhů závazků, vč. problematiky dodanění dluhů závazků promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti, • pohledávky a dluhy závazky z pohledu DPH, • dobropisy, pozastávky, zálohy, závdavky, • zdůraznění změn pro rok 2019 v návaznosti na aktuální vývoj legislativy, • související výklady správce GFŘ a MF, • odpovědi na konkrétní dotazy účastníků k probírané problematice. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Roční zúčtování daně za rok 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018: - kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit, - kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani, - náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování. Výpočet ročního zúčtování: - povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním, - výpočet celoročního základu daně, - odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani, - daňové zvýhodnění na děti – formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu, - úskalí daňových bonusů – měsíční, roční. Povinnosti plátce daně: - lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu, - vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, - vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce, - povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou, - vyúčtování zálohové daně za rok 2018 – praktická ukázka, - vyúčtování srážkové daně za rok 2018 – praktická ukázka, - záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití. Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v r. 2018 a od r. 2019. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2019, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2018, • úprava výsledku hospodaření na základ daně: - položky zvyšující výsledek hospodaření, - položky snižující výsledek hospodaření, - daňové a nedaňové náklady, - tvorba rezerv na opravu hmotného majetku, - tvorba opravných položek k pohledávkám, • položky snižující základ daně, • položky odčitatelné od základu daně, • výpočet daňové povinnosti, • slevy na dani, • zálohy na daň, • lhůty pro podání daňového přiznání, • způsoby podání daňového přiznání, • obsah jednotlivých řádků daňového přiznání. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • datum uskutečnění zdanitelného plnění, • povinnost odvést daň ve vazbě na úpravu zdanění záloh a u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na novelu DPH 2019, • oblast daňových dokladů se zaměřením na DD při dovozu a vývozu, • informace GFŘ a výsledky jednání KOOV. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019, • osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku, • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba, • konstrukce základu daně při souběhu příjmů, • spolupráce FO, společnost, rodinný závod, manželé, • výdaje v prokázané výši, paušální výdaje, náklady daňově účinné, • daňová evidence - problematické oblasti - cizí měna, storno pohledávek, • přechod z DE na účetnictví a opačně, rozdíl DE a jednoduchého účetnictví, • specifické skupiny - důchodci, vysokopříjmové skupiny, autorské honoráře, • FO a automobil, • FO s příjmy se zahraniční, • společnost a změny v ní, svěřenecký fond, • OSSZ a ZP, • je výhodnější podnikání jako OSVČ či jako zaměstnanec s.r.o. • spoluvlastnictví nově, • paušální daň, • zpracování DPFO - aktuální přílohy, • specifické příjmy - CP, nájmy, nepeněžní, příležitostné, • dědické řízení a DPFO, ukončení či přerušení živnosti, • správa DPFO, podávání přiznání a daňová kontrola, • praktické příklady, diskuze. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Daňově uznatelné náklady 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • vymezení nákladu výdaje v daních a účetnictví, vazba na související výnosy, • základní podmínky pro vznik daňového nákladu, • daňově účinné náklady v příkladech daňové odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod., • nedaňové náklady v příkladech manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů apod., • zdůraznění změn pro rok 2019 v návaznosti na aktuální vývoj legislativy, • související výklady správce GFŘ a MF, • odpovědi na konkrétní dotazy účastníků k probírané problematice. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

DPH pro neziskové organizace 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • přehled legislativy a novinek, • ekonomická a neekonomická činnost, • osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, plátce DPH, • místo plnění, jeho význam a způsob stanovení, • zdaňovaná plnění, • osvobozená plnění pro neziskový sektor pronájem vs. sportovní činnost, sociální služby, zdravotní služby, vzdělávání, volnočasové aktivity dětí a mládeže, kulturní služby, • nákup zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí, uplatňování reverse-charge, • zvláštní režimy, • nárok na odpočet a jeho uplatnění v krácené a poměrné výši, význam dotace na uplatněný nárok na odpočet, • prostor pro dotazy. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: • účast na nemocenském pojištění základní pojmy, podmínky účasti a průběh pojištění v „obecném- zaměstnání, v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce, • dávkový systém nemocenského pojištění přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky, • nemocenské okruh oprávněných, dočasná pracovní neschopnost, podpůrčí doba základní a u poživatelů důchodu, podmínky poskytování nemocenského, • peněžitá pomoc v mateřství okruh oprávněných, podmínky nároku při porodu dítěte a při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, střídání oprávněných, délka a podmínky jejího poskytování, • ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku při ošetřování nemocného člena rodiny a při péči o zdravé dítě, podpůrčí doba, podmínky poskytování dávky, • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, • otcovská okruh oprávněných, podmínky nároku – porod dítěte či převzetí dítěte, délka otcovské, podmínky poskytování, • dlouhodobé ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku u ošetřované osoby a u ošetřující osoby, vztah ošetřovaného a ošetřujícího, podpůrčí doba, podmínky poskytování, střídání oprávněných, • výpočet dávek nemocenského pojištění stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, vyloučené dny, redukce denního vyměřovacího základu, výše jednotlivých dávek, • vyplácení dávek uplatnění nároku na dávky, výplata dávek, • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: • úvod, • poplatníci pojistného zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, • vyměřovací základ započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ, • sazby pojistného, • odvod pojistného placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného, • maximální vyměřovací základ, • způsob placení pojistného, • defekty při platbě pojistného přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného, • další povinnosti zaměstnavatelů uschovávání dokladů. ...1. VOX a.s.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění důvody pro jejich sjednávání, aplikace, komplexnost, struktura atd., • aktuální přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění, výhled a změny od 1. 1. 2019, • Aktuální stav – zákon o daních z příjmů, vzorové modely smluv o zamezení dvojímu zdanění, • Konkrétní obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, například: zdroj příjmů, daňový domicil, transparentní entity, problematika stálých provozoven, problematika institutu zajištění daně, problematika institutu srážkové daně, zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • druhy účetní závěrky a kdy který použít, • závěrkový proces, • inventarizace, • závěrkové operace časové rozlišení, kurzové rozdíly, …, • daň z příjmů v hrubé kostce splatná i odložená, • struktura závěrky se zaměřením na přílohu, • spolupráce s auditorem, • výroční zpráva a zpráva o vztazích. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Novinky ve mzdách v roce 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • změny v pracovněprávní oblasti – minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů, • změny v zákoně o zaměstnanosti – povinnosti zaměstnavatelů, evidence o zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnanci, plnění povinného podílu, • změny ve zdravotním pojištění – OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů, osoby, za které platí pojistné stát. Princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ, • změny v nemocenském pojištění, • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah - 3 000 Kč, vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce, nové redukční hranice, ochranná lhůta, podpůrčí doba. • náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro průměrný výdělek. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, karenční doba a její zrušení, náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby, možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců, co může zaměstnavatel kontrolovat, možné postihy, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, • změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě – stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy, maximální vyměřovací základ, minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ, OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy. • změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti – slevy na dani od roku 2019, uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně, nezdanitelné části ze základu daně - § 15 zákona o dani ze závislé činnosti, dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti, • výpočet srážek ze mzdy – změny pro rok 2019 - nové nezabavitelné částky, zákon o insolvenci, pořadí prováděných srážek, příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost, názorné ukázky výpočtů, doporučené vzory, • aktuální další informace vždy podle vývoje legislativy – náhrady cestovních výdajů nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném atd., • závěr semináře, dotazy posluchačů. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Zdravotní pojištění 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. • Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? • Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. • Přihlašování zaměstnance v různých situacích víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno … Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte – opravné kódy. • Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. • Výpočty v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. • Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? • Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? • Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu. • Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018 - 2019. Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? • Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? • Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? ...1. VOX a.s.

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a další, • očekávané velké změny v zákoně o DPH definice poukazu, samostatné stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě poukazu a související okamžik uskutečnění plnění, vymezení okamžiku zdanitelného plnění u plnění souvisejících s nájmem nemovité věc, otázka doručování daňových dokladů, změna u souhrnných daňových dokladů, úprava zaokrouhlovacího pravidla, cena obvyklá pro účely DPH, oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky, změny v osvobozených plněních, úprava odpočtu v případě vyšších oprav nemovitých věcí, rozšíření odpočtu při registraci plátce, změny při podávání dodatečných přiznání a další, • očekávané změny dalších daňových zákonů – daňového řádu, zákona o evidenci tržeb rozšíření povinnosti evidovat tržby – podmínky a termíny účinnosti, vč. souvisejícího návrhu na změny v DPH – přeřazení určitých služeb do 10% sazby DPH, zákona o dani z hazardních her úprava základu daně a přepočtu cizích měn na Kč, a souvisejících předpisů novelizace vyhlášky č. 419 - 2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, • očekávané změny v účetních předpisech v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech a další v návaznosti na legislativní proces výklad bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání webináře. ...1. VOX a.s.
 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Obchodní dovednosti v prosinci 2019 - Praha
^