logo skoleni-kurzy

1 VOX A S, VOX
CZ


skoleni-kurzy.eu


akceNABÍDKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO VAŠE KURZY více zde
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Zákon o silničním provozu a jeho změny - Aliaves Co., a.s.
Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2021; Zákon č. 361 - 2000 Sb.

^

 

 

1 VOX A S VOX

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

1. VOX a.s.by 1. VOX a.s. - Praha 1


Aktuality a nové kurzy od: 1. VOX a.s.skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení od: 1. VOX a.s.

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]


[16.12.2021] Školení Praha : VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu on-line semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly i nemohly být předvídány. Vyhrazené změny závazku – někdy též nazývány opčním právem – umožňují předem určit podmínky, za nichž lze překročit původně předpokládaný finanční či věcný objem smlouvy nebo jiným způsobem smlouvu změnit a to včetně změny dodavatele, to vše bez nutnosti provedení nového zadávacího řízení. V rámci výkladu bude rovněž vysvětleno, jak lze řešit potřebu dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací a též problematiku dodávek, služeb nebo stavebních prací nových, ve smlouvě nezahrnutých. To se týká i tzv. „víceprací- a „méněprací- běžných u mnohých smluv o dílo. Výklad je doprovázen p * • zásady zákona č. 134 - 2016 Sb. ve vztahu ke smluvním závazkům, • vymezení zadávacích podmínek zaměřené na smluvní podmínky, • jak správně formulovat předem vyhrazené změny závazku, • příklady vyhrazených změn z praxe – smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb, • právní úprava změn závazku ze smlouvy, • generální klauzule, • režim de minimis, počítání změn v penězích, • režim změny závazku pro nemožnost změny dodavatele, • vícepráce - méněpráce, problematika vzájemného zápočtu, • výhrada změny dodavatele – riziková i efektivní, • ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, • uveřejňovací povinnosti. Odpovědi na dotazy. ... 2021-06-22 22:29:41

[14.12.2021] Školení Praha : Účetní uzávěrka právnických osob za rok 2021 na Slovensku včetně přípravy na daňové přiznání - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Odborný seminář shrnuje nejzajímavější témata týkající účetní uzávěrky a daňových souvislostí za rok 2021 na Slovensku, a to s ohledem nejen na změny legislativy, ale také s ohledem na oblasti, které v praxi stále činí problémy. * • poslední novely zákonů od 1. 1. 2021 – které změny se týkají minulého roku?, • proč je důležitá kontrola registrace DPH podle jednotlivých paragrafů?, • registrace podle § 5, • je dobré si odsouhlasit stav účtů vedených správcem daně?, • neuznaná DPH na refundaci jako daňový náklad, • tvorba a rozpuštění opravných položek k pohledávkám, zásobám, majetku, • tvorba a rozpuštění rezerv - dlouhodobé, krátkodobé, • dodání nezaplacených závazků a s tím související rizika, • certifikáty a normy, • manka a škody, škody do limitu, • jaký je správný daňový postup při krádeži? Daňový poradce vám během diskuze vysvětlí vybrané problémy k dani z příjmů právnických osob: • opravy chyb v účetnictví a vliv na daň z příjmů, • jak zdanit bezúročnou půjčku firmy zaměstnanci? • cestovní náhrady a jejich paušalizace, • tipy na daňově uznatelné výdaje. ... 2021-06-22 22:29:38

[03.12.2021] Školení online : Finance pro nefinanční manažery on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného- světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé- záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí. Tento on-line seminář pomůže usnadnit pozici těm, kteří nemají ekonomické vzdělání, a přesto se v ekonomickém prostředí každodenně pohybují. Poskytne vám dostačující úroveň znalostí, které pomohou ulehčit práci a vytvořit více prostoru pro vlastní byznys a neztrácet tak čas zápolením s čísly, tabulkami a reporty. Na semináři: - získáte všeobecný přehled o „světě financí- a práci finančního úseku, - seznámíte se se základními principy finančního a manažerského účetnictví, - naučíte se číst v základních ekonomických výkazech, - dozvíte se o principech plánování, základech finanční analýzy a hodnocení rizik, - naleznete prostor pro úsporu času i energie při práci s reporty. Prosíme účastníky, aby si na seminář připravili vlastní kalkulačky. * • úloha účetnictví finanční a manažerské účetnictví, • role auditu externí a interní audit, • aktiva a pasiva rozvaha – základní členění a pochopení podstaty výkazu, • náklady a výnosy výsledovka – základní principy účtování a členění výkazu, • jak číst v účetních výkazech praktické ukázky, • základní ukazatele finanční analýzy zisk, rentabilita, analýza bodu zvratu atd., • řízení cash flow. Odpovědi na dotazy. ... 2021-06-22 22:29:29

[22.11.2021] Školení Praha : Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se naučíte základním dovednostem, jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. hrozících rizik. Součástí výkladu je i výuka elementární orientace ve výkazech, upozornění na podstatné části a položky výkazů a mimo jiné i jejich provázanost. Součástí semináře je i praktický příklad, na kterém si ukážeme použití a vyhodnocení ekonomických ukazatelů ukazatelé rentability, likvidity, čistého pracovního kapitálu, aktivity, zadluženosti, ekonomické přidané hodnoty aj.. * • úvod do problematiky, • základní orientace ve výkazech, jejich podstatných částech a položkách, • obecné principy finanční analýzy, • zdroje dat, • metody finanční analýzy, • konkrétní druhy ukazatelů, • vzájemná závislost ukazatelů, • hodnocení situace podniku, • modelový příklad, • zadání praktického příkladu – trénink a následné společné vyhodnocení, • dotazy a závěr. ... 2021-06-22 22:29:15

[12.11.2021] Školení Praha : Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného- světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé- záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí. Tento seminář pomůže usnadnit pozici těm, kteří nemají ekonomické vzdělání, a přesto se v ekonomickém prostředí každodenně pohybují. Poskytne vám dostačující úroveň znalostí, které pomohou ulehčit práci a vytvořit více prostoru pro vlastní byznys a neztrácet tak čas zápolením s čísly, tabulkami a reporty. Současně se dozvíte, jakou součinnost je třeba finančnímu úseku poskytnout a naopak co můžete vyžadovat. Na semináři: - získáte všeobecný přehled o „světě financí- a práci finančního úseku, - seznámíte se se základními principy finančního a manažerského účetnictví, - naučíte se číst v základních ekonomických výkazech, - dozvíte se o principech plánování, základech finanční analýzy a hodnocení rizik, - dostanete návod ke zlepšení vzájemné spolupráce administrat * • úloha účetnictví finanční a manažerské účetnictví, • role auditu externí a interní audit, • aktiva a pasiva rozvaha – základní členění a pochopení podstaty výkazu, • náklady a výnosy výsledovka – základní principy účtování a členění výkazu, • jak číst v účetních výkazech praktické ukázky, • základní ukazatele finanční analýzy zisk, rentabilita, analýza bodu zvratu atd., • náklady – jejich členění a řízení, • základní metody kalkulace – včetně názorných příkladů, • vzájemné předávání a zpracování ekonomických informací ve firmě, • nejčastější chyby a omyly v praxi, • řízení cash flow, • úvod do daňové problematiky – praktické náměty, • možnosti financování rozvoje firmy, • banky a nebankovní finanční instituce a jejich role. Dotazy a diskuze. ... 2021-06-22 22:29:13

[09.11.2021] Školení online : Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního zjednodušení je možno dosáhnout pouze zcela novou koncepční úpravou, což znamená přijmout nový stavební zákon, který je právě projednáván v Poslanecké sněmovně. Nový stavební zákon zavádí zcela novou koncepci v povolování staveb. Mimo jiné bude vytvořena nová soustava stavebních úřadů, dojde k integraci většina agendy dotčených orgánů do stavebních úřadů s cílem vést pouze jediné řízení o povolení stavby. Významné změny lze očekávat v odvolacím řízení i v rámci soudního přezkumu. Vedle uvedeného dojde k úpravě hmotného stavebního práva a postupně bude provedena úplná elektronizace stavební agendy. Nový stavební zákon bude účinnosti nabývat postupně s tím, že plná účinnost nastane od 1. července 2023. Závěr semináře bude věnován dotazům posluchačů. * • hlavní směry nového stavebního zákona, • institucionální změny, • procesní změny, • změny hmotného stavebního práva, • změny v soudním přezkumu, • elektronizace stavební agendy. Dotazy a odpovědi. ... 2021-06-22 22:29:08

[05.11.2021] Školení online : Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2021 on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v této oblasti silnější kontrolní činností, s dosavadním výsledkem – navýšení doměřených daní v desítkách procent. On-line přednáška bude prezentovat témata, která vás seznámí se zákonitostmi převodních cen, a to včetně vlivu aktuální novely zákona o daních z příjmů. * Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv: • § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů a související pokyny D, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, • směrnice OECD pro nadnárodní podniky a daňové správy. Převodní ceny v praxi finanční správy: • zdroje informací pro správu převodních cen, • samostatná Příloha daňového přiznání „Přehled transakcí se spojenými osobami", • analýza rizikovosti podniků pro účely daňové kontroly, • mezinárodní výměna informací včetně Country-by-Country Reporting, • průběh daňové kontroly převodních cen. Aktuální problematické oblasti převodních cen: • analýza funkčního profilu podniku, • volba vyhovující metody pro stanovení převodních cen, • praktické případy řešení převodních cen, • novela zákona o daních z příjmů 2020 - 2021 a vybraná aktuální judikatura. Dotazy a diskuze. ... 2021-06-22 22:29:04

[27.10.2021] Školení online : Daň z přidané hodnoty na praktických příkladech – zaměřeno na obce a územně samosprávné celky on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] On-line seminář vás seznámení s výklady a praktickými postupy specifickými pro veřejnoprávní organizace. Lektorka se bude věnovat aktuálním sazbám daně a jejich změnám v průběhu roku 2020 a 2021, nároku na odpočet daně, novým pravidlům pro dodání zboží do EU a dalším tématům. * • členění příjmu ze závislé činnosti a jejich zdaňování, • problematika předmětu daně, • změny sazeb DPH v průběhu roku 2020 - 2021 – vyúčtování, zálohy, DUZP, zatřídění atd., • zdanitelná plnění v tuzemsku v příkladech, • přenesená daňová povinnost v tuzemsku, • sazby daně u oprav, výstavby nemovitostí, problematika pozemků, funkčního celku, podstatné změny stavby atd., • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně prakticky – zejména pronájmy, dodání nemovitých věcí, § 61, • opravy výše daně v případech omylů a chyb, • nárok na odpočet daně, jeho korekce, opravy, • přijetí plnění od osob neusazených v tuzemsku a povinnosti plátce – vysvětlení, příklady, Směrnice, KH, DAP atd., • dodání zboží do EU – nová pravidla v roce 2021. Odpovědi na dotazy. ... 2021-06-22 22:29:00

[20.10.2021] Školení Praha : Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při provádění a vypořádání výsledků inventarizací. * Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací. Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku: • formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes, • zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka varianty a možnosti - nutnosti mimořádné inventarizace, • ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí pozbytí majetku správně provedenou inventarizací, • vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 „péče řádného hospodáře- § 159 NOZ, • příklady z praxe k provedení inventarizací krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody - vypořádání obchodního podílu, apod.. • Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací vyhlášení nouzového stavu - karantény, popř. jiné události hodné zřetele. Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona - prováděcích předpisech: • výchozí požadavky dle zákona o účetnictví, • rozšíření požadavků na provedení inventarizací, • vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270 - 2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411 - 2017, s účinností od 1. 1. 2018 vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů, • prováděcí předpisy vyhlášky č. 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek, • aplikace v praxi – vyjmenované předpisy různé přístupy vlastníků - formálnost postupů. Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací: • návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady vyhláška č. 155 - 1971 Sb., vyhláška č. 270 - 2010 Sb., v aktuálním znění, • reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací elektronické čtečky, drony, apod., • návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky, • přípravné práce, • průběh inventarizací, • vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů. Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady: • účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů, • Interpretace Národní účetní Rady I-39 „Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku-, • proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování, • problematika přirozených úbytků zásob sestavení speciální normy, • ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů, • věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace. Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku: • specifika u aktiv odepisovaná, neodepisovaná, • specifika u pasiv, • majetek cizí – v podrozvahové evidenci novela § 30, ... 2021-06-22 22:28:50

[20.10.2021] Školení Praha : Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na prakticky orientovaném semináři se dozvíte, jak fungují zaměstnanecké akciové programy a jak jejich prostřednictvím posílit loajalitu zaměstnanců, zvýšit motivaci a spoluúčast na hospodářských výsledcích vedoucí k růstu produktivity. Seznámíte se s • existujícími typy zaměstnaneckých akciových programů, jejich využitím v zahraničí i v tuzemsku, • možnostmi jejich aplikace u veřejně obchodovatelných i soukromých korporací, • způsobem zdanění u zaměstnanců i na úrovni zaměstnavatele či poskytovatele akciového programu, • podmínkami emise akcií či podílů dle platné obchodní legislativy. Odnesete si informace o praktické aplikaci zaměstnaneckých akciových programů u konkrétních společností a návod, jak postupovat při tvorbě akciových programů u vás. * • druhy akciových motivačních programů – výhody, nevýhody, jak správně vybrat ten pravý, • zaměstnanecké akciové programy jako nástroj odměňování a motivace týmu – pricipy a fungování, • zkušenosti s aplikací akciových programů, • zdanění příjmů z akciových programů na straně zaměstnanců, výhody i kritická místa, • daňové souvislosti pro poskytovatele akciových zaměstnaneckých programů, • podmínky emise akcií a podílů podle současné legislativy a existující judikatury, • příklady konkrétní aplikace, tvorba akciových programů u společností bez veřejně obchodovatelných akcií, • modelový příklad jak postupovat při tvorbě programu. Dotazy a diskuze. ... 2021-06-22 22:28:50

[19.10.2021] Školení Praha : Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zkušená účetní. * • úvod do problematiky, • vysvětlení pojmů, • jak určit, kdo, kdy a kde obchodní případ zdaní, • jaké obchody nás mohou v EU potkat a jak se k nim postavit z hlediska DPH, • fakturovat s DPH nebo bez?, • s kým obchodujete a jaký to má vliv na DPH?, • odlišnosti při fakturaci zboží a služeb, • E-commerce, zasílání, elektronické platformy – aktuální změny, • režim jednoho správního místa aktuálně, • Brexit – aktuální režim DPH, • co musí vědět osoba sjednávací obchodní podmínky?, • znáte všechny rizika, v případě, že si sjednáte špatné obchodní podmínky?, • daňové doklady, • přefakturace. ... 2021-06-22 22:28:49

[19.10.2021] Školení Praha : Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Lektor na semináři provede komplexní rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možné osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. Konkrétní dotazy účastníků k dané problematice budou zodpovídány v průběhu semináře. * • vymezení mateřské a dceřiné společnosti v právních předpisech občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy, • daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti, • postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka – dcera, • obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní problematika spojených osob apod., • prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění možnosti osvobození u matky, • mateřská a dceřiná společnost přidružené osoby z pohledu úprav zákona o daních z příjmů omezujících praktiky vyhýbání se daňové povinnosti, • přeměny společností fúze a rozdělení, převod podniku a výměna podílů z daňového pohledu přenositelnost ztráty a další souvislosti, • vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů. ... 2021-06-22 22:28:47

[18.10.2021] Školení Praha : Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech podnikatelské subjekty - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Pomůžeme vám lépe se orientovat v účetní závěrce. Důraz je kladen na využití nabytých poznatků v řízení firmy. Výsledkem má být lepší komunikace účetního oddělení s vedením firmy a efektivnější řízení firmy. * 1. den: • účetnictví jako nástroj řízení a kontrolní systém, • vazby účetnictví na kalkulace, reporting, vztah účetnictví a daní, • organizace účetních prací ve firmě, oběh účetních dokladů, • daňové povinnosti firmy v průběhu celého roku a jejich termíny, • vnitropodnikové směrnice, jejich význam, • hmotný a nehmotný majetek, účetní a daňové odpisy, rozdíly a principy, • princip výpočtu DPH, základní pojmy vlastní daňová povinnost, nárok na odpočet. 2. den: • majetková a kapitálová struktura firmy, • daňové a nedaňové náklady velmi stručně, • vybrané položky účetních výkazů rozvaha, výsledovka, příloha, • vazby mezi jednotlivými výkazy a jejich význam pro řízení firmy, • pojmy výsledek hospodaření před zdaněním, po zdanění, zisk, ztráta, • zálohy na daň z příjmu, • závěr roku ve finanční účtárně, inventarizace, • zveřejňování účetní závěrky, • dotazy účastníků, diskuze. ... 2021-06-22 22:28:45

[18.10.2021] Školení Praha : Cash flow – teorie i praktické zkušenosti - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku. Cash flow přímou a nepřímou metodou: Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF. Jak zjistit okamžitý stav CF. Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů: Zdroje dat pro sestavení výkazu CF. Tvorba jednotlivých částí výkazu. Finanční analýza a cash flow: Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém. Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu. Ukazatele konstruované z CF. Případová studie: Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace. Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. ... 2021-06-22 22:28:44

[18.10.2021] Školení Praha : Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem, jeho výhody a nároky kladené na zaměstnavatele - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Mnoho firem hledá cesty jak nastavit co nejvíce flexibilní formu rozvrhu pracovní doby z pohledu zaměstnavatele. Lektor vás na semináři postupně seznámí se základními a praktickými úkony, které jsou nezbytné pro nastavení funkčního konta pracovní doby u těch firem, které v důsledku sezónnosti, nárůstu či výkyvu zakázek potřebují využívat pracovní dobu zaměstnanců v pružnějším režimu dle aktuálních potřeb. Ale také upozorní na veškerá s tím spojená úskalí a celkovou administrativní náročnost nejen celkového nastavení, ale i denní - týdenní kontroly této formy rozvržení pracovní doby, aby vše bylo zcela v souladu se zákoníkem práce. * • princip konta pracovní doby, základní pojmy, • výhody zavedení do praxe, • změny oproti pravidelné pracovní době, • zákoník práce a související předpisy, • vnitřní předpis, kolektivní smlouva, nastavení SW, • vedení docházky a povinná dokumentace, • nastavení vyrovnávacích období, • vyúčtování konta pracovní doby. Případy z praxe, dotazy a diskuze. ... 2021-06-22 22:28:44

[18.10.2021] Školení online : DPH – nejčastější chyby on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. * • co je a co není předmětem zákona o DPH, • místo plnění a jeho správné určení, • povinnost registrace k DPH – plátce, identifikovaná osoba, • povinnost přiznat daň – kdo, kdy, • správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti, • správné stanovení základu daně a sazby daně, případně osvobození, • uplatňování DPH u nemovitých věcí, • daňové doklady – náležitosti, jejich doplňování a opravy, • nárok na odpočet daně na vstupu – podmínky, krácení, vyrovnání a úprava odpočtu daně, • daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení. ... 2021-06-22 22:28:43

[15.10.2021] Školení online : Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. * • vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů, • co není mankem a škodou, • přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem, • pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled, • likvidace majetku a zaúčtování, • manka a škody na finančním majetku, • účtování mank a škod, • náhrady za manka a škody, účtování, • manka a škody a jejich vliv na základ daně z příjmů, • manka a škody, likvidace majetku z pohledu DPH, • smluvní sankce, jejich účtování a vliv na základ daně z příjmů, • sankce vyměřené podle zvláštních zákonů, jejich zaúčtování a daňové posouzení. Dotazy a diskuze. ... 2021-06-22 22:28:42

[15.10.2021] Školení Praha : Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. * • vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů, • co není mankem a škodou, • přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem, • pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled, • likvidace majetku a zaúčtování, • manka a škody na finančním majetku, • účtování mank a škod, • náhrady za manka a škody, účtování, • manka a škody a jejich vliv na základ daně z příjmů, • manka a škody, likvidace majetku z pohledu DPH, • smluvní sankce, jejich účtování a vliv na základ daně z příjmů, • sankce vyměřené podle zvláštních zákonů, jejich zaúčtování a daňové posouzení. Dotazy a diskuze. ... 2021-06-22 22:28:40

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření

[skoleni-kurzy.eu] Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu on-line semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly i nemohly být předvídány. Vyhrazené změny závazku – někdy též nazývány opčním právem – umožňují předem určit podmínky, za nichž lze překročit původně předpokládaný finanční či věcný objem smlouvy nebo jiným způsobem smlouvu změnit a to včetně změny dodavatele, to vše bez nutnosti provedení nového zadávacího řízení. V rámci výkladu bude rovněž vysvětleno, jak lze řešit potřebu dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací a též problematiku dodávek, služeb nebo stavebních prací nových, ve smlouvě nezahrnutých. To se týká i tzv. „víceprací- a „méněprací- běžných u mnohých smluv o dílo. Výklad je doprovázen p * • zásady zákona č. 134 - 2016 Sb. ve vztahu ke smluvním závazkům, • vymezení zadávacích podmínek zaměřené na smluvní podmínky, • jak správně formulovat předem vyhrazené změny závazku, • příklady vyhrazených změn z praxe – smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb, • právní úprava změn závazku ze smlouvy, • generální klauzule, • režim de minimis, počítání změn v penězích, • režim změny závazku pro nemožnost změny dodavatele, • vícepráce - méněpráce, problematika vzájemného zápočtu, • výhrada změny dodavatele – riziková i efektivní, • ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, • uveřejňovací povinnosti. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě

[skoleni-kurzy.eu] Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím. * • čtyři dovednosti emoční inteligence, • emoční únos, • vztah IQ inteligence rozumové a EQ inteligence emoční, • kompetence emoční inteligence, • základní osobní hodnoty jako součást emoční inteligence, • práce s emocemi, zpracování vlastních emocí a zvládání emocí druhých, • je asertivita součástí emoční inteligence?, • zvládání emočně nepříjemných a vypjatých situací. ...1. VOX a.s.

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

[skoleni-kurzy.eu] Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem. Zaměříme se proto na vaše konkrétní komunikační návyky, na jejich příčinu a způsoby, jak je můžete změnit, pokud vám nepřinášejí výsledky, které si přejete. Ukážeme si, jak v konkrétních situacích využít asertivní i antistresové metody, abyste lépe zvládli vypjaté situace i komunikační manipulátory. Jedním ze spouštěčů konfliktů je i řeč těla. Proto se naučíte lépe číst shluky gest druhých a zvládat svoji vlastní řeč těla. Porozumíte tomu, jak jsou naše mysl a tělo propojeny a co to v komunikaci vyvolává. Pro zvýšení vašeho úspěchu v komunikaci přidáme i pár tipů pro práci s hlasem. * • základní princip fungování mysli a jak se odráží v komunikaci a chování, • co nás nutí opakovat stejné chování v konkrétních situacích, • jak správně přemýšlet o nepříjemných situacích, abychom to změnili, • význam věcné a vztahové roviny v komunikaci – co ovlivňuje vztahovou rovinu a jaké jsou následky, • 3 typy chování, jejich typické znaky a důsledky v komunikaci, • zdroje konfliktů a jak tyto zdroje rozpoznat, jak reagovat – zásady zvládání konfliktů, • typologie manipulátorů, jak touto typologií pracovat, • lepší zvládnutí konfliktu i manipulace pomocí asertivních technik, • antistresové metody pro lepší zvládnutí stresu, trémy a vypjatých situací, • jak dobře používat aktivní naslouchání, ověřování a doptávání, • využití řeči těla i hlasu pro vytvoření souladu v komunikaci, • správné čtení signálů řeči těla, mimiky i gest a práce s vlastní řečí těla – co využít, čeho se vyvarovat, • práce s hlasem a technika nenápadného ovlivňování. Seminář je veden interaktivní metodou za využití zpětných vazeb, cvičení a testů. Pracovat budeme nejen s modelovými situacemi, ale především s konkrétními situacemi účastníků: hlavně s těmi, ve kterých se necítí dobře a nedaří se jim dosahovat příznivých výsledků. Jedině tak účastníci dostanou zpětnou vazbu šitou na míru, která jim pomůže odstranit překážky, změnit jejich komunikační návyky, zlepšit pocity a dosáhnout lepšího výsledku. Propojíme teorii s praxí, provážeme s konkrétními situacemi a příklady, aby si vše co nejlépe zapamatovali a v běžném životě pak správně využili. ...1. VOX a.s.

Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas

[skoleni-kurzy.eu] Získáte praktické a ihned aplikovatelné poznatky, co Lean Canvas je a jak s ním krok po kroku pracovat, aby vám byl prospěšný a nápomocný v celé vaší cestě k dobrému projektu. * • co Lean Canvas je, jak vám pomůže a jak s ním krok po kroku pracovat, • jak pracovat s vlastním Lean Canvas pro váš projekt, • jak se dá vytěžit z Lean Canvas maximum ve chvíli tvorby nových projektů, • jak pracovat s Lean Canvas v případě revizí projektů běžících, • rozšíření zkušeností zpracování Lean Canvas individuálně vs. zpracování v týmu. ...1. VOX a.s.

Účetní uzávěrka právnických osob za rok 2021 na Slovensku včetně přípravy na daňové přiznání

[skoleni-kurzy.eu] Odborný seminář shrnuje nejzajímavější témata týkající účetní uzávěrky a daňových souvislostí za rok 2021 na Slovensku, a to s ohledem nejen na změny legislativy, ale také s ohledem na oblasti, které v praxi stále činí problémy. * • poslední novely zákonů od 1. 1. 2021 – které změny se týkají minulého roku?, • proč je důležitá kontrola registrace DPH podle jednotlivých paragrafů?, • registrace podle § 5, • je dobré si odsouhlasit stav účtů vedených správcem daně?, • neuznaná DPH na refundaci jako daňový náklad, • tvorba a rozpuštění opravných položek k pohledávkám, zásobám, majetku, • tvorba a rozpuštění rezerv - dlouhodobé, krátkodobé, • dodání nezaplacených závazků a s tím související rizika, • certifikáty a normy, • manka a škody, škody do limitu, • jaký je správný daňový postup při krádeži? Daňový poradce vám během diskuze vysvětlí vybrané problémy k dani z příjmů právnických osob: • opravy chyb v účetnictví a vliv na daň z příjmů, • jak zdanit bezúročnou půjčku firmy zaměstnanci? • cestovní náhrady a jejich paušalizace, • tipy na daňově uznatelné výdaje. ...1. VOX a.s.

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

[skoleni-kurzy.eu] Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech, • struktura protokolu nebo zprávy o kontrole, • příklady věcných chyb, • nepřípustné nebo nevhodné formulace, • stylistické chyby, • nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov, • chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole, • správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN, • formální úprava textů, • problematika psaní čísel, • příklad tabulky. ...1. VOX a.s.

Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel

[skoleni-kurzy.eu] Naučíte se pracovat s Excelem jako s nástrojem, do kterého můžete jednoduše připojit zdroj databázových dat bez nutnosti všechna data z databáze opakovaně importovat. Ušetříte svůj čas a hlavně své nervy, které často pracují v momentě, kdy čekáte, než se vám spousta dat do Excelu naimportuje. Zjistíte, jak vytvořit dynamické dotazy, přes které budete v reálném čase upravovat požadavky na databázová data tak, abyste vždy viděli a pracovali pouze s tím, s čím doopravdy pracovat chcete. Dozvíte se, v čem spočívá kouzlo jedné z nově využívaných oblastí Excelu – nástroje Power Query. Následně budete umět získaná data efektivně analyzovat prostřednictvím kontingenčních tabulek, které budou jako zdroj dat považovat dynamicky se měnící zdrojová data. V poslední části se seminář bude věnovat grafům, kde si předvedeme tvorbu zajímavých grafů a jejich kombinací s využitím funkcí v Excelu. * • Získávání dat - zdroje dat a přístup k nim, - importy dat z textových souborů *.txt, *.csv a další typy souborů využívajících oddělovače dat, - průvodce dotazem do databáze Access aj., - načítání dat z tabulek z webových stránek, - využití nástroje MS Query pro propojování tabulek tvorba relací, - parametrické dotazy, - využití nástroje Power Query pro získávání dat a jejich "pročištění" k následné analýze, - spojování tabulek z více souborů. • Analýza dat: - filtry automatické i rozšířené, - nástroj Text do sloupců, - odstraňování duplicitních záznamů, - dynamické tabulky, - kontingenční tabulky, - používání tabulkových funkcí především logické a vyhledávací funkce • Prezentace dat: - seskupení a filtrování dat v KT pro jednodušší pochopení výsledku, - podmíněné formátování v tabulkách, - grafy tvorba grafů, jejich úprava, dynamické grafy, diagramy. Praktické příklady, cvičení, konzultace. ...1. VOX a.s.

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto semináře pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Též získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * PROBLÉMY, KONFLIKTY A JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ: • zdroje konfliktů, • jak předcházet nedorozumění a konfliktům, • analýza silového pole, • technika překonávání konfliktu, • pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze, • sebeovládání, • praktický trénink. ASERTIVITA: • podstata a přínos asertivity, • sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání, • asertivní techniky a jejich využití v praxi, • asertivní pochvala, asertivní kritika, • další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace, • obrana a reakce proti manipulaci, • cvičení, praktický trénink. TYPOLOGIE: • jak s jednotlivými typy jednat, • temperament, • diagnostika vlastního typu osobnosti. ...1. VOX a.s.

To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci

[skoleni-kurzy.eu] Získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si návod, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám účinně bránit. * • proč si s někým rozumíme a s někým ne – poznání vlastních předností a rezerv, • jak se připravit na komunikaci s problémovými lidmi, • postupy pro jasnou argumentaci a jasné vyjadřování, • přijímání kritiky a reagování na tuto kritiku ať už je jakákoli, kritika jako zpětná vazba a žádost o změnu, • jak zvládat emoce v problematické komunikaci, • hranice v komunikaci a jak umět říci "NE" bez pocitu viny, • kategorie manipulátorů, jejich taktiky a využívání emocí, • kontramanipulace a jak ji využít, • způsoby komunikace s manipulátory a agresory, • přiměřené sebevědomí, sebehodnota, sebeúcta a jak je u sebe podpořit, Po celou dobu semináře budou probíhat nácviky zvládání problematických situací. ...1. VOX a.s.

Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie

[skoleni-kurzy.eu] Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou praktické vzorové příklady a komplexní případová studie, interaktivní formou. * • porozumění účetní závěrce, • analýza údajů ve výkazech a v příloze k účetní závěrce, • dopady na finanční analýzu, • teorie finanční analýzy, • účel a smysl finanční analýzy, • hlavní ukazatele, odvozování, vstupní hodnoty, • praktická aplikace na vzorových příkladech, • komplexní případové studie. Finanční analýza: • podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu – finanční výkazy v ČR, • struktura aktiv a pasiv – struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, • metody finanční analýzy jako nástroje, které pomáhají odhalit slabé a silné stránky společnosti – finanční zdraví, • návrhy opatření pro zlepšení – možný směr firmy do budoucnosti, • základní termíny finanční analýzy, • poměrové ukazatele a jejich význam, • ukazatele rentability profitability ratios: ROA, ROE, ROS, ROCE – praktický výpočet a interpretace + praktické procvičení, • ukazatele likvidity liquidity ratios: Cash ratio, quick ratio, current ratio + praktické procvičení, • ukazatele aktivity asset utilization ratios, rychlost obratu, doba obratu, obratový cyklus peněz, ukazatele krytí stálých aktiv + praktické procvičení, • ukazatele zadluženosti debt ratio, ukazatele věřitelského rizika debt ratio, koeficient samofinancování equity ratio, ukazatele dluhové schopnosti podniku interest coverage, debt service coverage. ...1. VOX a.s.

Nábor nových lidí, sociální sítě + personální marketing

[skoleni-kurzy.eu] Získáte aktuální informace a orientaci v možnostech, které nabízí dnešní online doba. Projdeme si online pohovor krok za krokem, probereme postupy při hledání lidí přes sociální sítě. Získáte aktuální poznatky, jak se momentálně využívá nábor přes pracovní portály a agregátory. Dozvíte se, jak vylepšit váš firemní personální marketing a jak může pomoci video prezentace vaší společnosti. * • jak optimálně využít sociální sítě pro nábor nových lidí, • pracovní portály a agregátory, • personální marketing v praxi, • jak na vedení pohovoru v online variantě, • jak na video prezentaci společnosti. ...1. VOX a.s.

Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě online seminář

[skoleni-kurzy.eu] Seznámíte se s hlavními zdroji a příčinami personálních rizik organizace, jejich prevencí a odstraňováním. Hlavní pozornost je věnována rizikům spojeným s nevhodným výběrem a povyšováním pracovníků, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců, jejich nesprávným řízením a kontrolou či jejich nevhodnou motivací. * • co jsou personální rizika, • druhy personálních rizik a jak jim předcházet, • hlavní příčiny personálních rizik, • dopady personálních rizik a jak mohou ohrozit chod firmy, • co je možné dělat pro prevenci personálních rizik, • deset praktických kroků k omezení personálních rizik, • jak na prevenci personálních rizik prakticky ve vaší firmě. ...1. VOX a.s.

Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé

[skoleni-kurzy.eu] Cílem je prohloubit znalosti problematiky systému HACCP ve stravovacích provozech, co se musí a nemusí. Na semináři budou vysvětleny nejčastější chyby při zavádění a udržování systému HACCP. Získáte informace, jak do systému zapracovat problematiku potravinových alergenů a dalších specifik stravovacího provozu. Dozvíte se informace a praktické návody, jak provést aktualizaci, příp. zjednodušení, systému HACCP v praxi ve vlastním provozu. * • souh> základních principů systému HACCP praktické využití, • shrnutí postupu zavádění systému HACCP, • nebezpečí z potravin zdroje a příčiny, kontaminace a prevence, • možnosti zjednodušení systému, • ověřování systému zásady sebehodnocení, ověřování třetí nezávislou stranou, • zacházení s potenciálně nebezpečnými potravinami pokrmy. Dotazy a diskuze. ...1. VOX a.s.

Vliv pozitivního a negativního myšlení na osobní život a pracovní výkon

[skoleni-kurzy.eu] Pochopíte, jak pracuje naše mysl a jaké na nás "vymýšlí" triky. Naučíte se změnit své myšlenkové vzorce, vzpomínky a úhly pohledu, "zlepšíte" vlastní sebeobraz a pocit vlastní hodnoty. Více porozumíte myšlení druhých, což vám usnadní komunikaci. Výsledkem bude, že prohloubíte práci se svým myšlením a emocemi. Jak říkával Henry Ford: "Pokud si myslíte, že můžete, máte patrně pravdu. Pokud si myslíte, že nemůžete, máte patrně také pravdu." * • rozdíl mezi pozitivním myšlením, pozitivní "úchylností" a prostým překrucováním faktů, • co všechno kolem sebe ovlivňujeme, síla lidských myšlenek, mozkové frekvence, • triky naší mysli – myšlenkové vzorce a stereotypy, • atribuční styly myšlení – základní rozdíl mezi optimistou, pesimistou a realistou, • jak převzít "kontrolu" nad vlastní myslí i situacemi, • strategie zvládání negativních emocí a myšlenek, • sebevědomí, sebehodnota, respekt k druhým, • práce s podvědomím, relaxace. Seminář probíhá formou praktických příkladů a ukázek, metody si sami vyzkoušíte. ...1. VOX a.s.

Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii

[skoleni-kurzy.eu] Dozvíte se, jak účinně "podržet" pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu krizové události. Seznámíte se s možnými variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku, který se přenáší na celou firmu. Získáte možnost jedné online konzultace zdarma po skončení semináře. * • typy negativních až opravdu krizových událostí, které mohou vaši firmu potkat, • jak krizová událost ve firmě nejčastěji vzniká a komu hrozí, • co dělat, když negativní událost propukne v celé své síle – jak přemýšlet a čeho se držet, • role zaměstnanců firmy při řešení krizové události, • jak se účinně připravit: krizový audit, krizový scénář, krizový tým, plán, web, • co se dá z negativní události vzít pro budoucí komunikaci a PR, • firemní krizová komunikace v příkladech z bohaté praxe lektorky. ...1. VOX a.s.

Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu semináře se naučíte rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací. Smyslem semináře je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Podstatou tohoto semináře je naučit účastníky typologii skutečně rozumět. * • co je vlastně typologie osobnosti, • falešné mýty a domněnky o typologii, • základní postup při rychlém určování osobnostního typu, • různé osobnostní typy, • silné a slabé stránky jednotlivých typů cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik, • jak jednat s každým osobnostním typem, • kde mohou vznikat potenciální konflikty a jak je řešit, • praktický trénink určování osobnostních typů, • pochopení smyslu konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci. ...1. VOX a.s.

Kreativita a design thinking online seminář

[skoleni-kurzy.eu] Podpora kreativity je příležitost pro náš všechny – umět nastartovat svůj potenciál, být tvůrcem změn, pracovat v týmu s podporující atmosférou, získat motivaci a smysl všeho, na čem pracujeme. * • jak úspěšně odstranit bariéry, které nám brání využít vlastní tvořivosti, • cesta od stereotypu k originalitě, • rozvoj rozšířené pozornosti, • co je design thinking a kde jej uplatníte? • cvičení pro rozvoj předvídavosti a intuice, • jak nápady nejen generovat, ale i uvádět v život • jaké konkrétní metody podporující kreativní myšlení můžeme využít, • kreativita jako proces, ne jako okamžitá událost • k čemu můžete využít techniky design thinkingu v běžném životě? • využití empathy mapy. ...1. VOX a.s.

Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé

[skoleni-kurzy.eu] Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v požadavcích na zajišťování bezpečnosti potravin, v problematice systému HACCP. Budou probrány jednotlivé principy systému HACCP, postupy udržování efektivního systému. Získáte informace z oblasti mikrobiologie a informace o nejčastějších chybách při udržování systému HACCP. * • přehled potravinářské legislativy, • mikrobiologie potravin, • nebezpečí z potravin, • souh> základních principů systému HACCP praktické využití, • struktura systému HACCP postup zavádění, • ověřování systému, • zacházení s potenciálně nebezpečnými potravinami. Dotazy a diskuze. ...1. VOX a.s.
 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2021 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Java pokročilé techniky programování v říjnu 2021 - Praha
^