logo skoleni-kurzy

REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, ...


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy



Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací




skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Technologie obrábění hoblování, obrážení a vrtání - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.

 
 



 

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Seznam kurzů

Poslední přihlášky na kurz


Výroba zákusků a dortů

Absolvent zná a v praxi dokáže použít tradiční technologie cukrářské výroby, současně s moderními cukrářskými postupy, které využívají nové suroviny, polotovary a nejnovější technologie. Umí vyrobit cukrářské výrobky dle technologických receptur, používat a obsluhovat strojní zařízení, posoudit jakost a vady výrobků. Profil absolventa je v souladu s kvalifikačním standardem pro danou dílčí kvalifikaci.| od firmy: Aktivní život od A do Z

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů

Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného a nehmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice * Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP * Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem * Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem * Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení * Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku * Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních * Nástavby, přístavby, stavební úpravy * Rekonstrukce, modernizace * Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc * Judikatura Nejvyššího správního soudu Podrobný výklad bude věnován změnám obsaženým v poslední novele zákona o daních z příjmů * technickému zhodnocení provedenému podnájemcem nebo osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku. * Hmotnému majetku předaného zřizovatelem k hospodaření příspěvkové organizaci územního samosprávního celku nebo dobrovolnému svazku obcí nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí * Hmotnému majetku ve spoluvlastnictví Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech. | od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zkouška: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zkouška z profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kód: 69-017-M| od firmy: Institut vzdělávání pracujících v domácnosti spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení

V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho postavení vůči správcům. Všechny subjekty, ať již soukromoprávní či veřejnoprávní, v rámci jejichž činnosti dochází k nakládání s osobními údaji, musí do dvou let přizpůsobit své interní politiky a procesy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na ochranu osobních údajů a eliminovaly nejen riziko výrazně vyšších sankcí, ale rovněž poškození své reputace v souvislosti s případným porušením zabezpečení osobních údajů. Nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. o novou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracovávaných údajích, povinnost provádět poso * Nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů: • unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost, • působnost nařízení, • základní principy, • přehled institutů a hlavních změn vč. jejich vysvětlení, • základní terminologie. Ochrana práv subjektů údajů v praxi: • souhlas fyzické osoby se zpracováním, • právo na informace, • přístup a oprava osobních údajů, • právo být zapomenut, právo na přenositelnost, • právo vznést námitku, • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí. Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů: • zabezpečení osobních údajů, • ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, • posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, • vedení záznamů o zpracování, • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, • záměrná a standardní ochrana osobních údajů. Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů: • kodexy chování, • osvědčení o ochraně osobních údajů. Nová koncepce způsobů předávání osobních údajů mimo EU: • datová úložiště, • cloudové služby, • řetězení zpracovatelů, • smluvní doložky, • BCR a privacy shield. Jednotný dozor a sankce, úkoly a působnost dozorových úřadů a Sboru pro ochranu osobních údajů. Dotazy a diskuze.| od firmy: 1. VOX a.s.

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera - ovlivňujte spokojenost, motivaci a výkon podřízených

Zjistěte, kde jsou příčiny vašich manažerských přístupů Kde hledat příčiny toho, proč některé manažerské přístupy lze v praxi těžko uplatnit? Techniky, které se na trénincích učí, vždy vycházejí z nějakého jednoduchého principu. Jestliže se stane, že se manažeři učí techniky bez uchopení jejich podstaty, mohou dělat věci správně, a přitom nedělat ty správné věci. Odpovědnost za výsledky jim ale zůstává. Kurz je určen: manažeři, kteří chtějí posunout hranice svého řízení a kteří se chtějí dále zdokonalovat Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: objevíte jednoduché principy, jak vylepšit vaši komunikaci s lidmi zjistíte, jak posílit vlastní důvěryhodnost, srozumitelnost, důslednost i autoritu dozvíte se, jak lze v praxi převést člověka z režimu „musím“ do stavu „chci“ uvedené principy manažerské komunikace si vyzkoušíte v modelových situacích | od firmy: Top Vision

Rozpočtová skladba pro začátečníky

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a z regionálních rad regionů soudržnosti. Cíl semináře Seznámit posluchače, kteří se dosud nesetkali s rozpočtovou skladbou, nebo kteří si chtějí obnovit základní informace k rozpočtové skladbě, struktuře třídění příjmů a výdajů podle hledisek dle rozpočtové skladby, seznámit se s právní úpravou rozpočtové skladby v rozsahu dle vyhlášky č. 323 - 2002 Sb. v platném znění pro rok 2015 a to v návaznosti na platné právní předpisy, tj zejména rozpočtová pravidla ÚSC, OSS i k účetnictví vybraných účetních jednotek (OSS, ÚSC, PO, Státní fondy), tak aby s pomocí získaných dovedností mohli provádět výkon kontroly a interního auditu zaměřeného na ověřování dodržování zásad používání rozpočtové skladby při kategorizaci rozpočtových příjmů a výdajů. Obsah semináře Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s rozpočtovou skladbou včetně změn právních předpisů s účinností od 1. * 1. 2015 pro vybrané účetní jednotky. Základní informace k třídění dle rozpočtové skladby. Praktické příklady řešení při používání rozpočtové skladby. Příklady dokumentace interního auditora v souvislosti s auditem operací v souvislosti s rozpočtovou skladbou. Postupy při auditu. Diskuse a dotazy. | od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.

Péče o vozidla - PROFFESIONAL CAR CARE - SMARTWAX

SMARTWAX evoluce v čištění vozidel. Profesional car care. Dvoudenní školení technologie proffesional car care - produkt SmartWax - mytí a čištění vozidel PROFFESIONAL CAR CARE - Master Franchising Group. Toto školení je vhodné jak pro začátečníky, pokročilé, tak i pro profesionály v oboru. Každému účastníkovi se věnujeme individuálně v praktické části.| od firmy: TRIESTE,a.s.

Jednodenní kurz trimování psů

Kurzy - stříhání, trimování a kosmetická úprava psů. Pořádám kurzy pro začátečníky i pokročilé. Kurzy probíhají INDIVIDUÁLNĚ tak, aby si posluchač tohoto kurzu odnesl co nejvíc informací a zkušeností, na jejichž základě může začít s živností v oboru „STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ“. Každý kurz je ukončen CERTIFIKÁTEM o odborné způsobilosti.| od firmy: Vzdělávací studio Argos - Kurzy stříhání a kosmetická úprava psů

ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

» Aktivizace - druhy a význam. » Techniky a terapie v aktivizaci - obecně. » Ergoterapie a arteterapie. » Reminiscence. » Kognitivní rehabilitace. » Praktické nácviky. Cílem je seznámit účastníky s procesem aktivizace u jednotlivých klientů, a to u klientů seniorů, osob s demencí a klientů s mentálním handicapem. Účastníci semináře budou seznámeni s vybranými technikami aktivizace, jako je např. kognitivní rehabilitace a reminiscence. Budou se orientovat v základech plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných s ohledem na potřeby klienta. V rámci praktické části budou účastníci umět připravit pomůcky a vybrat vhodný předmět dle věku nebo zájmů klienta k úpravě formou decoupage (ubrouskové techniky) a připravit pro uživatele aktivity s prvky kognitivní rehabilitace. PŘIH LÁSIT SE| od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH -

» Aktivizace - druhy a význam. » Techniky a terapie v aktivizaci - obecně. » Ergoterapie a arteterapie. » Reminiscence. » Kognitivní rehabilitace. » Praktické nácviky. Cílem je seznámit účastníky s procesem aktivizace u jednotlivých klientů, a to u klientů seniorů, osob s demencí a klientů s mentálním handicapem. Účastníci semináře budou seznámeni s vybranými technikami aktivizace, jako je např. kognitivní rehabilitace a reminiscence. Budou se orientovat v základech plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných s ohledem na potřeby klienta. V rámci praktické části budou účastníci umět připravit pomůcky a vybrat vhodný předmět dle věku nebo zájmů klienta k úpravě formou decoupage (ubrouskové techniky) a připravit pro uživatele aktivity s prvky kognitivní rehabilitace.| od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnance, kteří pracují s osobními údaji, manažery, IT, HR a marketingové odborníky, compliance specialisty a interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů. Získají informace o důležitých změnách právní úpravy. Osvojí si principy a porozumí významným povinnostem stanoveným GDPR. Obsah semináře Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR ), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Pro všechny subjekty (soukromé i veřejné), které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamená GDPR vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení nabude účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů. Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy, s významnými změnami a důležitými povinnostmi. Získají tak představu o nezbytných krocích, které budou muset podniknout, aby zpracování osobních údajů v jejich organizaci bylo v souladu s GDPR. Osobní údaj a zvláštní kategorie osobních údajů – vysvětlení pojmu. Ochrana soukromí. Právní úprava ochrany osobních údajů (Listina základních práv a svobod, zákon o ochraně osobních údajů, obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vysvětlení základních pojmů (správce, zpracovatel, příjemce, subjekt údajů atd.). Zpracování osobních údajů (co vše je zpracováním osobních údajů). Práva subjektů osobních údajů (právo na přístup k údajům, právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů). Povinnosti při zpracování osobních údajů. Zákonnost zpracování – právní tituly opravňující zpracovávat osobní údaje (souhlas, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti správce, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, oprávněné zájmy správce). Transparentnost zpracování osobních údajů (informační povinnosti). Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze pro konkrétní a legitimní účely. Minimalizace osobních údajů. Přesnost osobních údajů. Omezení uložení osobních údajů. Integrita a důvěrnost osobních údajů – zabezpečení osobních údajů. Povinnost vést záznamy o zpracování. Povinnost vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Povinnost předchozí konzultace s orgánem dozoru. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (postavení, úkoly, postupy). | od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.

Rozpočtová skladba pro začátečníky

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a z regionálních rad regionů soudržnosti. Cíl semináře Seznámit posluchače, kteří se dosud nesetkali s rozpočtovou skladbou, nebo kteří si chtějí obnovit základní informace k rozpočtové skladbě, struktuře třídění příjmů a výdajů podle hledisek dle rozpočtové skladby, seznámit se s právní úpravou rozpočtové skladby v rozsahu dle vyhlášky č. 323 - 2002 Sb. v platném znění pro rok 2015 a to v návaznosti na platné právní předpisy, tj zejména rozpočtová pravidla ÚSC, OSS i k účetnictví vybraných účetních jednotek (OSS, ÚSC, PO, Státní fondy), tak aby s pomocí získaných dovedností mohli provádět výkon kontroly a interního auditu zaměřeného na ověřování dodržování zásad používání rozpočtové skladby při kategorizaci rozpočtových příjmů a výdajů. Obsah semináře Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s rozpočtovou skladbou včetně změn právních předpisů s účinností od 1. * 1. 2015 pro vybrané účetní jednotky. Základní informace k třídění dle rozpočtové skladby. Praktické příklady řešení při používání rozpočtové skladby. Příklady dokumentace interního auditora v souvislosti s auditem operací v souvislosti s rozpočtovou skladbou. Postupy při auditu. Diskuse a dotazy. | od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektorské dovednosti – pokročilé

Kurz absolventům zlepší a posílí jejich lektorské dovednosti a know-how. * Kurz absolventům zlepší a posílí jejich lektorské dovednosti a know-how. Opakování zásad úspěšné prezentace Opakování zásad úspěšné prezentace Pokročilé lektorské dovednosti Posilování identity lektora Práce v krizových situacích Zpětná vazba, dopad, revizi kurzu | od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Dluhové poradenství - 16 hod

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku zadluženosti, předluženosti a jejich formy řešení. Zabývá se dluhem, fázemi vymáhání, podrobně analyzuje časovou osu dluhu od vzniku první nezaplacené splátky až po exekuční řízení. Účastník se seznámí s právy a povinnostmi věřitelů i dlužníků, výkladem příslušné legislativy, prostudují smluvní dokumentaci, dokážou vypočítat celkové dluhy klienta – dlužníka a určit jeho vhodnost pro insolvenční řízení. Na základě případových studií absolvent umí analyzovat situaci klienta navrhnout vhodné formy řešení.| od firmy: Vzdělávací centrum a Dluhová poradna

Školení na řidiče vysokozdvižných vozíků [VZV]

Po absolvování tohoto kurzu akreditovaného MŠMT získáte oprávnění pro pracovní činnost: Obsluha elektrovozíku a motovozíku [ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný do 5 tun]. Po úspěšné zkoušce obdržíte osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a řidičský průkaz na VZV do 5 tun. Rozsah kurzu : teorie 35 vyuč.hodin a praxe 25 hodin. V ceně je již zahrnuta zkouška. Na řidičský průkaz budete potřebovat průkazovou fotografii. Přihlášku odešlete kdykoliv, na termínu se pak dohodneme. Kurz může absolvovat i uchazeč bez řidičského oprávnění sk.B. Více informací o kurzu naleznete níže na stránce.| od firmy: Jiří Michalčík

Revize normy ISO 9001:2015 - praktický workshop

1. Kolik vám ještě zbývá času do zavedení změn a úspěšné certifikace 2. Jak se změní článkové uspořádání norem dle Annex SL 3. Jaké jsou zásadní změny oproti ISO 9001:2008 a jak na ně v praxi 4. Jak zpracovat nové požadavky zjistíte běh praktického workshopu, kdy obdržíte formuláře v elektronické podobě s návodnými okruhy a připravíte si vlastní dokumenty Kousek informací na začátek| od firmy: QC Group, s.r.o.

Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové

Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. * Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným. Výuka probíhá formou víkendových soustředění. Četnost studijních soustředění je zpravidla jednou v měsíci - jeden víkend [sobota, neděle]. Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia. Podrobné informace naleznete níže na stránce.| od firmy: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.

Kosmetička - REKVALIFIKACE Kosmetické služby

Cílem rekvalifikace je kvalitně připravený absolvent na výkon tohoto povolání.Klademe důraz na provázanost teorie s praxí a zabezpečujeme odborné zázemí. Součástí výuky je i spolupráce s tuzemskými a zahraničními kosmetickými firmami. Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení s celostátní platností. Kurzem Vás bude provázet skutečná odbornice v oboru s dlouholetou praxí. Kurzy probíhají víkendově - vždy sobota a neděle. Pokud Vám vypsané termíny nevyhovují, je možné domluvit individuální docházku. Pokud máte zájem o tento rekvalifikační kurz, pošlete prosím přihlášku a naši pracovníci se Vám ozvou co nejdříve. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce.| od firmy: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)

Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) • účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace • majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (základní postupy) • co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty) • fakturace a související problémy • náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů) • přehled daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti) • daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu) • základní povinnosti podnikatelského subjektu při hrazení sociálního a zdravotního pojištění • vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání přiznání a hlášení, kontrola správce daně) • daň z přidané hodnoty – základní pravidla aplikace daně (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí), splatnost DPH, daňové přiznání • další vybrané problémové okruhy (zaměstnanci, cestovní náhrady apod.).| od firmy: 1. VOX a.s.

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

- vztah stavebního zákona a správního řádu; - správní orgány – příslušnost, podjatost, doručování; - účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků; - postup před zahájením řízení; - průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení; - zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty; - rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí; - nečinnost; - postupy podle § 156 SŘ; - opravné prostředky – řádné a mimořádné; - diskuse, dotazy. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavením zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.| od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT

DALŠÍ TERMÍN BUDE PRAVDĚPODOBNĚ 2.-3.2018 můžete poslat NEZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU # VYCHOVATELSTVÍ - studium k získání pedagogické kvalifikace. Toto studium [dříve doplňkové pedagogické studium] umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství [zákon 563 - 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů]. Podmínkou pro přijetí je středoškolské či vysokoškolské vzdělání, které však uchazeči neposkytuje příslušnou kvalifikaci. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro kombinovanou formu studia v rozsahu 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky. Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce před komisí. Absolventi získávají osvědčení o absolvovaném kurzu . Podrobné informace najdete níže na stránce.| od firmy: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, obhajovat svůj názor i řešit konflikty. Správná komunikace pozitivně ovlivní vaše vztahy a žádná situace vás již nezaskočí – ať už to bude porada, prezentace, přijímací pohovor nebo rozmluva se šéfem. Kurz je určen: všem, kdo pracují s lidmi a chtějí zlepšit své komunikační dovednosti Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si důležité návyky a dovednosti, díky nimž bude vaše komunikace úspěšnější vyzkoušíte si práci s argumenty, zpětnou vazbou i s emocemi, abyste nové poznatky uměli používat v praxi trénink modelových situací vám umožní odhalit chyby a pracovat na jejich nápravě objevíte cestu k vyrovnané a efektivní komunikaci, což posílí vaši sebejistotu díky efektivní komunikaci zlepšíte své vztahy na pracovišti i doma | od firmy: Top Vision

Outlook ve firemním prostředí

Školení Outlook ve firemním prostředí je určené pro posluchače, kteří používají Outlook v prostředí středních a velkých firem. Školení je vhodné i pro posluchače z menších firem, které používají Outlook v kombinaci s Exchange Server. Školení je zaměřené na pokročilou práci s elektronickou poštou, plánování schůzek, správu kontaktů, sledování úkolů a především na spolupráci více uživatelů. * Kurz Outlook ve firemním prostředí probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Outlook ve firemním prostředí se účastní maximálně 8 osob. Kurz Outlook ve firemním prostředí probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Outlook ve firemním prostředí je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Outlook ve firemním prostředí objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Outlook ve firemním prostředí se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Outlook ve firemním prostředí jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pošta v Microsoft Outlook zopakování základních pojmů správa podpisů práce se složkami řazení a hledání v poště složky výsledků hledání práce s velkým množstvím zpráv možnosti zobrazení pošty nevyžádaná pošta mimo kancelář osobní šablony formát zprávy odložení doručení hlasovací tlačítka digitální podpis rychlé kroky pravidla pro příchozí a odchozí poštu možnosti archivace Outlook Web Access (OWA) Kalendář vytvoření nové události opakující se událost pozvání na schůzku možnosti plánování nastavení dalšího časového pásma v kalendáři práce s více kalendáři sdílení kalendáře Kontakty vytvoření kontaktu poslání kontaktu možnosti zobrazení distribuční seznamy sdílení kontaktů Úkoly vytvoření úkolu přiřazení úkolu sledování stavů Lync rychlé zprávy videokonference sdílení plochy | od firmy: AbecedaPC

Outlook pro malé firmy

Školení Outlook pro malé firmy je určené pro posluchače především z prostředí malých firem, kde používají Outlook bez Exchange Server. Posluchači se naučí pokročilé práci s elektronickou poštou, nastavit prostředí programu Outlook podle svých představ, zadávat schůzky do kalendáře, spravovat kontakty a sledovat úkoly. * Kurz Outlook pro malé firmy probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Outlook pro malé firmy se účastní maximálně 8 osob. Kurz Outlook pro malé firmy probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Outlook pro malé firmy je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Outlook pro malé firmy objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Outlook pro malé firmy se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Outlook pro malé firmy jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pošta v Microsoft Outlook zopakování základních pojmů správa podpisů práce se složkami řazení a hledání v poště složky výsledků hledání možnosti zobrazení pošty nevyžádaná pošta správa učtu osobní šablony formát zprávy odložení doručení digitální podpis rychlé kroky pravidla pro příchozí a odchozí poštu možnosti archivace Kalendář vytvoření nové události opakující se událost zaslání kalendáře emailem nastavení dalšího časového pásma v kalendáři Kontakty vytvoření kontaktu poslání kontaktu možnosti zobrazení distribuční seznamy Úkoly vytvoření úkolu přiřazení úkolu | od firmy: AbecedaPC

Poradce zdravého životního stylu mimo oblast zdravotnictví - REKVALIFIKACE

Tento rekvalifikační kurz je určen pro všechny zájemce o zajímavou činnost v oblasti péče o tělo i duši, spojenou s poradenstvím v oboru. Práce poradce je využívána ve wellness programech, ve fitness centrech, při práci maséra, kosmetičky, v image konzultacích. Kurz trvá cca 5 týdnů. Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe. Podmínkou přijetí do kurzu je úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk min. 18 let. Pro více informací rolujte dolů po stránce.| od firmy: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Řidič VZV

Veškeré druhy a skupiny řidičů vysokozdvižných vozíků. Kurz lze pořádat jak pro jednotlivce ve školícím středisku naší firmy, tak i pro firmy v jejich prostorách...vše dle dohody po odeslání přihlášky na kurz. Přihlášku můžete odeslat kdykoliv. Kurzy provádíme i pro uchazeče z Úřadů práce. Kurz můžete absolvovat i když nemáte řidičský průkaz, délka trvání kurzu je max, 3 dny. Po absolvování kurzu je vydán Europrůkaz, který má mezinárodní platnost.| od firmy: C.B.A spektrum spol.sr.o.

Rozpočtová skladba pro začátečníky

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a z regionálních rad regionů soudržnosti. Cíl semináře Seznámit posluchače, kteří se dosud nesetkali s rozpočtovou skladbou, nebo kteří si chtějí obnovit základní informace k rozpočtové skladbě, struktuře třídění příjmů a výdajů podle hledisek dle rozpočtové skladby, seznámit se s právní úpravou rozpočtové skladby v rozsahu dle vyhlášky č. 323 - 2002 Sb. v platném znění pro rok 2015 a to v návaznosti na platné právní předpisy, tj zejména rozpočtová pravidla ÚSC, OSS i k účetnictví vybraných účetních jednotek (OSS, ÚSC, PO, Státní fondy), tak aby s pomocí získaných dovedností mohli provádět výkon kontroly a interního auditu zaměřeného na ověřování dodržování zásad používání rozpočtové skladby při kategorizaci rozpočtových příjmů a výdajů. Obsah semináře Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s rozpočtovou skladbou včetně změn právních předpisů s účinností od 1. * 1. 2015 pro vybrané účetní jednotky. Základní informace k třídění dle rozpočtové skladby. Praktické příklady řešení při používání rozpočtové skladby. Příklady dokumentace interního auditora v souvislosti s auditem operací v souvislosti s rozpočtovou skladbou. Postupy při auditu. Diskuse a dotazy. | od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Absolvent se orientuje a respektuje vývojová specifika věkových období dítěte (psychosomatický vývoj), orientuje se v metodách a formách pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti, v otázkách bezpečnosti a prevence úrazů, ovládá zásady první pomoci, zásady péče o běžně nemocné dítě i o dítě s hendikepem v domácím prostředí, má povědomí o zásadách zdravého stravování. Je schopen rozvíjet a utužovat hygienické návyky dětí, orientuje se v provozních a hygienických pravidlech při práci s | od firmy: Aktivní život od A do Z

Správa dokumentů po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších příslušných předpisů

Na kurzu se seznámíte s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po poslední novele zákona o archivnictví a spisové službě. Odnesete si praktické aplikace pro práci s dokumenty v instituci. * Správa dokumentů po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších příslušných předpisů Spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících • spisový řád a plán • spisová služba – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci • specifika správy dokumentů v soukromém podnikatelském sektoru a v nestátní neziskové sféře v ČR podle platné legislativy • dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů • výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů. Další související otázky a diskuze.| od firmy: 1. VOX a.s.

A-GDPR - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví, 2+1 zdarma!

Číslo akreditovaného kurzu : Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Obsah: - porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb.) a nové právní úpravy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016 - 679) - upozornění na nejdůležitější změny - pověřenec pro ochranu osobních údajů - zpracování osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci [| od firmy: Aliaves&Co., a.s.
 



 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EU



REGIONY



MENU



KONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

+



+




V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





Školení: Daňová evidence online kurz v říjnu 2017 -