logo skoleni-kurzy

KURZ : PODNIKOVY EKOLOG REKVALIFIKACNI KURZ AKREDITOVANY MSMT HRADEC KRALOVE LEDEN CERVEN
EMPLA SPOL S R O


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen] - Následující kurzy:

 

 

PODNIKOVY EKOLOG REKVALIFIKACNI KURZ AKREDITOVANY MSMT HRADEC KRALOVE LEDEN CERVEN

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurzPodrobnosti


[Školení] - PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen] - s certifikátem


EMPLA spol. s r. o.


Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů [ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.]. V rámci každého oboru bude proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu . ...
# číslo akreditace: MSMT-22651-2014-1-653


Cena kurzu:
     ...   25.800 Kč / kurz   (není DPH)
     ... Kurz je osvobozený od DPH

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Kurz je akreditován
 • Rekvalifikační akreditovaný kurz s možností financování přes Úřad Práce
 • Účastník kurzu obdrží certifikát
 • Kurz je ukončen zkouškouPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím


 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Online akademie statistiky – POKROČILÍ – červen 2022 - SCC Partner, spol. s r.o.

  - ... cena: 9.900 Kč/Kurz (11.979 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Asistentka – královna předpokoje - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 4.390 CZK /Kurz (5.312 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zákon o spotřebních daních a ekologická daň - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.790 CZK /Kurz (3.376 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Havířov, Karviná, Orlová,Frýde - Moravskoslezský  
  (??)   ZÁKLADY PODNIKÁNÍ - Aktivní život od A do Z

  - ... cena: 8.500 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Havířov, Karviná, Orlová,Frýde - Moravskoslezský  
  (??)   ZÁKLADY PODNIKÁNÍ - Aktivní život od A do Z

  - ... cena: 8.500 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Hradec Králové - Královéhradecký  
  (??)   Daňová evidence podnikatelů (s praktickým příkladem) - MOJE KURZY HK

  - ... cena: 4.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Hradec Králové - Královéhradecký  
  (??)   Daňová evidence podnikatelů (s praktickým příkladem) - MOJE KURZY HK

  - ... cena: 4.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen] - s certifikátem


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen pro podnikové ekology, ale také pro ty, kteří se na výkon funkce podnikového ekologa teprve připravují. Kurz je vhodný pro pracovníky průmyslových podniků, kteří potřebují k výkonu své činnosti znalost povinností vyplývajících z legislativy ochrany životního prostředí a její uplatnění v praxi.


  Lektoři kurzu

  Na přednášení jednotlivých témat se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátů ČIŽP a referátů životního prostředí krajského úřadu a magistrátu, specialisté z odborných firem.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 2 až 3 týdnů. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka.

  ODBORNÁ NÁPLŇ KURZU:
  :
  * Legislativa ochrany životního prostředí - souh>
  * Problematika pracovního prostředí
  * Problematika znečištění ovzduší
  * Ochrana vod před znečištěním
  * Odpady, jejich využití a zneškodňování. Obaly.
  * Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami a biologického monitoringu
  * EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí
  * Ochrana přírody a krajiny


  [Kurz] Odborná náplň kurzu...

  1. Legislativa ochrany životního prostředí - souh>

  2. Problematika pracovního prostředí
  a) rizika na pracovišti - hodnocení a evidence, kategorizace prací, legislativa v ochraně veřejného zdraví
  b) faktory fyzikální (hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry atd.); chemické a biologické faktory; ostatní faktory (ergonomie, fyzická zátěž atd.)
  c) ochrana před škodlivými účinky hluku a vibrací; praxe v ochraně proti hluku
  d) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, v praxi; požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť v souladu s touto vyhláškou

  3. Problematika znečištění ovzduší
  a) zákon o ovzduší a prováděcí předpisy v platném znění;
  b) zdroje znečištění (mobilní, stacionární atd.); znečišťující látky
  c) atmosféra; emise, imise a jejich měření; vliv škodlivin na zdraví lidí; technika omezování
  d) kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší; výpočet poplatků; provozní evidence, souhrnná provozní evidence

  4. Ochrana vod před znečištěním
  a) základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi
  b) základní dělení vod
  c) ochrana vod před látkami škodlivými vodám; praktické zásady obecné ochrany vod; žádost o povolení k nakládání s vodami; výpočet poplatků; provozní řády; havarijní plány; kontroly skladů závadných látek
  d) typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění; ekologické charakteristiky znečišťujících látek
  e) úvod do techniky úpravy vody, úprava na vodu pitnou; úprava technologických a chladících vod; biologické a chemické čištění odpadních vod
  f) možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků
  g) spolupráce ekologa podniku s ekoanalytickou laboratoří, interpretace výsledků; analytické kontrolní procesy a měření průtoku odpadních vod; metodika analýzy vod

  5. Odpady, jejich využití a zneškodňování; obaly
  a) základní pojmy; legislativa v odpadovém hospodářství (Zákon o odpadech a prováděcí předpisy v platném znění)
  b) nakládání s odpady - katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů; plán odpadového hospodářství původce
  c) nebezpečné vlastnosti odpadů
  d) zneškodňování odpadů, metody a technologická zařízení (skládky a skládkování odpadů; spalování odpadů; racionální nakládání s TKO; specifické postupy při zneškodňování průmyslových odpadů
  f) metodiky analýzy pevných vzorků; výsledky analýzy pevných vzorků, vztahy mezi parametry, interpretace
  g) Zákon o obalech; nakládání s obaly

  6. Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami
  a) Zákon o chemických látkách a související předpisy v platném znění; povinnosti oprávněných osob
  b) klasifikace nebezpečných chemických látek; bezpečnostní listy, R, S, H, P-věty; balení a značení výrobků
  c) prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  d) přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (ADR)
  e) základy toxikologie
  f) použití rozborů ekotoxikologických laboratoří v praxi ekologa podniku
  g) biologický monitoring

  7. EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí
  a) EMAS, EMS; ekologický audit; environmentální účetnictví
  b) hlukové a rozptylové studie; rizikové analýzy; posuzování vlivů na životní prostředí
  c) zákon o integrované prevenci (IPPC) a prováděcí vyhlášky
  d) ekonomika životního prostředí

  8. Ochrana přírody a krajiny
  a) zákon o ochraně přírody a krajiny
  b) nové směry v technice ochrany životního prostředí

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...


  * Vstupní požadavky - střední vzdělání zakončené maturitou
  * Celková hodinová dotace kurzu činí 120 hodin.
  * Způsob ukončení kurzu : Písemný test a obhajoba písemné práce na vybrané téma z oblasti ochrany životního prostředí.
  * Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Podnikový ekolog [dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.].
  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


  EMPLA spol. s r. o.

  :: Společnost EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové se zabývá pořádáním odborných seminářů, rekvalifikačních kurzů a konferencí z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Např. - rekvalifikační kurz Podnikový ekolog, akreditovaný MŠMT - rekvalifikační kurz Obsluha ČOV, akreditovaný MŠMT...

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do prvního dne zahájení kurzu . Po úhradě bude posluchač do studia/na přednášku přijat.Objednavatel se zavazuje, že v případě, že by uvedený účastník odborného studia studium nedokončil, nebude požadovat vrácení školného.

  Podobné kurzy #PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen] >>


  Další kurzy a školení: PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Online akademie statistiky – POKROČILÍ – červen 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Asistentka – královna předpokoje
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Každý šéf vyžaduje od své asistentky jiné povinnosti. Workshop vám pomůže zvládnout obvyklé i ty méně obvyklé náročné situace, které asistentská práce přináší – ať už jste asistentkou v nadnárodní korporaci, nebo “držíte stráž” například na recepci u několika lékařů s pl Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * Předmět spotřebních a energetických daní • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit • procesní povinnosti osob – pl Další podobné školení nebo kurzy
  Práce se stresem, prioritami a zodpovědností v podnikových financích
  Kurz
    ... Zadání není, abychom to měli snadné! Ale abychom to zvládali! Jiný kurz v jiné ceně : Popis Mezi nejoblíbenější a zároveň nejdůležitější témata ve světě firemním managementu patří: Jak pracovat s prioritami a časem při řízení projektů i při zvládání každodenní operativy. Jak v týmu distribuovat zodpovědnost za kvalitu a výsledek a zároveň jak ji prof Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza a řízení podnikových financí
  Kurz
    ... Jak prověřit finanční zdraví podniku Jiný kurz v jiné ceně : Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Další podobné školení nebo kurzy
  Microsoft Power Apps - tvorba vlastních podnikových aplikacíMicrosoft Power Apps - creating your own business applications
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro uživatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dříve MS Flow), kteří chtějí vytvářet vlastní aplikace v prostředí MS Power Apps. Součástí kurzu je vytvoření dvou aplikací s přístupem k SharePointu. Další podobné školení nebo kurzy
  Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšováníImproving the efficiency and performance of business processes - continuous improvement techniques
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři z podnikatelské sféry i organizací veřejné správy. Další podobné školení nebo kurzy
  VYDÁVÁNÍ PODNIKOVÉHO ČASOPISU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Marketing # Určeno pro všechny pracovníky, kteří mají na starosti nebo se nějak podílí na vydávání podnikového časopisu. Chystáte se vydávat, nebo již vydáváte firemní časopis pro zákazníky nebo zaměstnance ? Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-04-26 02:27:04

  EMPLA spol. s r. o.
  PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen] #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Kurz je akreditován
  • Rekvalifikační akreditovaný kurz s možností financování přes Úřad Práce
  • Účastník kurzu obdrží certifikát
  • Kurz je ukončen zkouškou


  Klíčová slova pro dané školení:
  ekologie, legislativa, ochrana +ovzduší, odpadové +hospodářství, odpady, podnikový +ekolog, rekvalifikační +kurz, voda, vodní +hospodářství, životní +prostředí  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSPODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen] [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © EMPLA spol. s r. o. - HRADEC KRÁLOVÉ :: - Společnost EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové se zabývá pořádáním odborných seminářů, rekvalifikačních kurzů a konferencí z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Např. - rekvalifikační kurz Podnikový ekolog, akreditovaný MŠMT - rekvalifikační kurz Obsluha ČOV, akreditovaný MŠMT...

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do prvního dne zahájení kurzu . Po úhradě bude posluchač do studia/na přednášku přijat.Objednavatel se zavazuje, že v případě, že by uvedený účastník odborného studia studium nedokončil, nebude požadovat vrácení školného.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   


  Akreditovaný kurz - žádost pro vyplnění dokladů pro úřad práce od školící firmy

  )** [ÚP] - Pokud chcete získat informace, doklady a/nebo dokumenty ohledně rekvalifikačního kurzu pro úřad práce, můžete poslat žádost o informace (jako nezávaznou přihlášku) - viz výše - aktuální termíny kurzu.

  Pokud nejsou vypsané aktuální termíny kurzu - pošlete dotaz na školení/kurz.

  Pokud se rozhodnete pro rekvalifikaci, vyzvedněte si prosím u příslušného kontaktního pracovníka ÚP podklady pro rekvalifikaci. Pošlete dotaz/nezávaznou přihlášku školící firmě se žádostí pro vyplnění dokladů pro úřad práce - cenu, kalkulaci kurzu, akreditaci, atd. ... Úřad práce poté zařadí Vaši žádost do komise, v případě schválení komisí obdržíte informaci a potvrzení o úhradě kurzu. Toto potvrzení dodáte zpět školící firmě, která Vás poté následně zařadí do zvoleného kurzu.

  Celý proces je třeba vyřídit před zahájením rekvalifikace, zpětně nelze rekvalifikaci uznat a uhradit. Žádost na Úřad práce je nutné podat s dostatečným předstihem, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Kontaktní pracovník úřadu práce Vám sdělí termíny jednání schvalovací komise.


   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  PODNIKOVÝ EKONOM, HRADEC KRÁLOVÉ
  Pro našeho klienta, společnost, zabývající se správou a investicemi do nemovitostí, aktuálně obsazujeme pozici PODNIKOVÉHO EKONOMA. Požadujeme 2 - 3 roky praxe v ekonomickém odvětví, financování, okrajovou zkušenost s účetnictvím a daňovo..., Hradec Králové, Královéhradecký

  Podobné kurzy # podnikový + ekolog + hradec + králové + leden + červen


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Kurz fotografování mobilem v květnu 2022 - Hradec Králové
  ^