logo skoleni-kurzy

UCETNI A DANOVE KURZY MZDY A POJISTENI


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


20687: Windows 8 – konfigurace - NICOM, a.s.
Předpokládané znalosti Základní znalosti správy klientského systému, znalosti síťových technologií a pojmů, jako je TCP - IP a DNS Studijní materiály Originální studijní materiály Microsoft v anglickém jazyce jsou v ceně kurzu

 
  

 

UCETNI A DANOVE KURZY MZDY A POJISTENI

Viz také následující kurzy :
  • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Daňový specialista - rekvalifikace Podrobnosti
  • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace Podrobnosti
  • Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti

Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40| ... >> [46]Školení: Fundraising v neziskové organizaci

Nejbližší termín školení školení: 24.03.2018  -
Plánujete zahájit fundraisingovou činnost, ale nejste si jisti, jestli je Vaše organizace připravena? Nebo se hodláte fundraisingu věnovat v budoucnu? V obou případech potřebujete určitě vědět, jak zjistit stav, ve kterém se organizace či sdružení nachází, neboť správné načasování je jednou z prvních podmínek pro úspěch. Také pro stanovení konkrétních kroků je důležité vědět, co lze využít a v jaké míře. Proto určitě nepodceňte přípravu a přijďte zjistit, jak na věc. Naučíme Vás, jak zjistit připravenost organizace na fundraising a co případně změnit, aby bylo možné provádět fundraisingové aktivity. Budete vědět, jak celou záležitost implementovat do organizace, jak vybrat správné lidi i jakým způsobem využít stávající kontakty a procesy. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.Školení: Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018

Nejbližší termín školení školení: 26.03.2018  -
Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti. Ve výkladu budou zdůrazněny změny provedené zákonem č. 170 - 2017 Sb., pro rok 2017 a rok 2018. | Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření. Položky zvyšující výsledek hospodaření: Dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady změny účetní metody na základ daně • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Položky snižující výsledek hospodaření: Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné • příjmy podléhající srážkové dani • definice osob spojených • ceny obvyklé. Zdanění bezúplatných příjmů: Dary • majetkový prospěch • příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen. Daňové a nedaňové náklady: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek • příspěvky právnickým osobám s povinným - nepovinným členstvím • příspěvky na různé typy pojištění • odměny statutárních orgánů • cenné papíry, ocenění a prodej cenných papírů, prodej cenných papírů u mikro účetních jednotek • pohledávky, závazky • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva • propagační předměty, dary, reprezentace • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod • výdaje související s držbou dceřiné společnosti • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy • zásadní změny v uplatňování § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP • náklady pro provoz předškolních zařízení. Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky: Osvobození příjmů: z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí, z bezúplatného příjmu. Zdanění veřejně prospěšných poplatníků. Hmotný majetek: Odpisování hmotného majetku • stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku • vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku • odpisování budov a staveb, vyvolané investice • nehmotný majetek (software) • vymezení odpisovatele • vymezení neodpisovaného majetku • režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky • majetek vyloučený z odpisování • vyloučení zřizovacích výdajů z nehmotného majetku. Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani. Podrobně budou probrány zejména úpravy zákona o daních z příjmů obsažené novele č. 170 - 2017 Sb. • legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu: Rodinné fundace, vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů, úprava podmínek při uplatnění snižující položky podle § 20 odst. 7 ZDP, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky ob ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT NÁKLADY - controlling nákladů

Nejbližší termín školení školení: 26.03.2018  -
Určeno pro podnikatele, pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v controllingu nákladů. Volně navazuje na seminář „Finanční controlling – moderní metody v příkladech“, ale lze absolvovat i samostatně. Cíl: Potřebujete mít přehled o možnostech optimalizace výrobních nákladů? Zajímají Vás možnosti využití controllingového systému k řízení nákladů? Chcete poodkrýt moderní přístup k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor? Obsah: | Východiska nákladového controllingu | Jaké náklady vznikly (nákladové druhy) | Kde náklady vznikly (nákladová střediska) | Proč náklady vznikly (kalkulace nákladů) | Vymezení nákladů v podniku | Nákladové druhy, odpisy, náklady kapitálu | Fixní a variabilní náklady | Jednicové a režijní náklady | Kalkulační náklady | Controllingový systém řízení nákladů | Metody řízení nákladů, nákladová analýza | Plánování úspor nákladů | Dopady různých druhů úsporných opatření na budoucí rozvoj firmy | Nákladové účetnictví | Využitelnost účetnictví pro řízení nákladů | Řízení po linii výkonů | Řízení útvarů | Kalkulační systém | Kalkulace výkonů, jejich struktura a využití v řízení | Direct Costing – metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů | Activity Based Costing – kalkulace založené na vztahu nákladů k aktivitám Metody výuky : Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty. Analýza modelových příkladů z praxe. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: Studio WŠkolení: Koučování

Nejbližší termín školení školení: 26.03.2018  -
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Program je určený především pro manažery a týmové vedoucí se zájmem o maximalizaci výkonu svých lidí pomocí koučování. Koučování je velmi dynamicky se rozvíjející obor, který využívá celostního přístupu k člověku - zaměstnanci jako takovému a posiluje jeho vnitřní motivaci a vnímavost vůči dění ve firmě.Na kurzu koučování se naučíte využívat jednoduché a efektivní koučovací metody, které můžete aplikovat na pracovišti, doma, nebo třeba při sportu a ostatních volnočasových aktivitách. Během praktického workshopu se naučíte se koučovat sami sebe a rozvíjet svou osobnost.Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem, skupinovým řešením cvičných příkladů a testů. Při výuce je využívána didaktická technika.Přínos kurzu pro účastníky: Schopnost efektivně využívat koučování při vedení lidí Využití koučování v celkovém osobním rozvoji jednotlivce Zlepšení pracovních vztahů a efektivnější delegování Schopnost zvládat stresové situace Praktický výcvik koučování při řešení reálných situací Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Koučování a jeho význam Praktická aplikace koučování Manažer jako kouč Koučování a lidský mozek Otázky v koučování Kompetence a osobnost kouče Koučovací sezení - praktický workshop Koučování a výkon - akční kroky Model G.R.O.W. - praktický workshop Koučování a timemanagement - práce s časovou osou - praktický workshop Disney strategie - praktický workshop   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu - certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně. Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj. Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu. Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku. Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Mgr. Rostislav Peška, Ing. Marek Laurenčík MBA a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu . Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. - manazerske-vzdelavani - kurz - koucink - Podrobnou osnovu ke ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Nejbližší termín školení školení: 26.03.2018  -
Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Získejte ucelený přehled o vedení personálních spisů, přijďte diskutovat o nejčastějších problémech, ať už jde o ochranu osobních údajů, zaměstnávání cizinců či další témata z oblasti každodenní praxe HR oddělení. Kurz je určen: zaměstnancům HR útvarů podnikovým právníkům malým a středním podnikatelům všem pracovníkům, kteří potřebují mít dobrou orientaci v oblasti personalistiky Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: detailně se seznámíte se všemi aspekty vedení personálních spisů dozvíte se, jak nakládat s citlivými osobními údaji zaměstnanců během pracovního poměru i po jeho skončení pochopíte vazby vaší práce na činnost orgánů státní správy a seznámíte se se všemi povinnostmi, které z těchto vztahů vyplývají teoretické informace o vedení personální agendy doplní řada příkladů z praxe s ohledem na nejčastěji řešené problémy získáte odpovědi na své otázky z vlastní praxe a praktická doporučení zkušené lektorky ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: Top VisionŠkolení: Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018

Nejbližší termín školení školení: 26.03.2018  -
Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. | 1. den: Zákoník práce 2018: Předsmluvní povinnosti • závislá práce, nelegální práce • sankce za umožnění nelegální práce • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů • pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017 – zásadní změny – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nově výpisy z dokumentace, vstupní lékařské prohlídky, dohlídky pracovišť, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, výstupní pracovnělékařské prohlídky • možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice. Povinnosti zaměstnavatele: Co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou - určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů. Ukončení pracovního poměru: Doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Dovolená v roce 2018 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku: Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená • čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny , převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody • nařízení vlády č. 170 - 2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále. Zákon o zaměstnanosti v roce 2018: Zásadní změny v zákoně o zaměstnanosti v průběhu roku 2017 od 1. 4., 1. 8. a v roce 2018, v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění • sankce za porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele ze zákona o zaměstnanosti. GDPR – Zákon o ochranně osobních dat. 2. den: Mzdová problematika v roce 2018: Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – minimální mzda od roku 2018, a dop ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Nejbližší termín školení školení: 26.03.2018  -
Na semináři získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Po semináři budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. | • dodání zboží do jiných členských států při třístranných a vícestranných obchodech, • dodání zboží do jiných členských států EU v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě, • pořízení zboží z jiných členských států EU při třístranných a vícestranných obchodech, • pořízení zboží z jiných členských států EU v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě, • vývoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech, • dovoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech. Výše uvedené situace budou modelovány na konkrétních příkladech obchodních transakcí. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Cestovní náhrady 2018

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Po semináři budete komplexně znát možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2018. V průběhu semináře lektor zdůrazní aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad včetně ilustrace na příkladech. | • obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce, zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů), • poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele), • jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka), • stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kursů včetně souvisejícího účtování, pravidla pro krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné), • další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při dočasném přidělení, přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí), • speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné), • související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň), • aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby, • nové sazby cestovních náhrad v roce 2018 a případné změny v návaznosti na vývoj legislativy. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení. | Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení. Základní termíny finanční analýzy Základní termíny finanční analýzy Metody finanční analýzy Rozdílové ukazatele likvidity Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) Poměrové ukazatele a jejich význam Ukazatele likvidity (liquidity ratios) Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) Ukazatele zadluženosti (debt ratio) Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsŠkolení: GDPR - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Cíl semináře : Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s principy ochrany osobních údajů a pravidly, které přináší evropské nařízení GDPR. Po jeho absolvování budou účastníci schopni používat terminologii GDPR a identifikovat všechny povinnosti správců a zpracovatelů vyplývající z nového nařízení. Důraz bude kladen také na nová práva jednotlivců, jejichž znalost účastníci uplatní v pracovním i soukromém životě. Komu je seminář určen: Všem, kteří chtějí být připraveni na příchod GDPR, ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: PRAGOECON Consulting, s.r.o.Školení: GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), z větší části nahradí současný zákon č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nařízení přináší nové povinnosti a instituty, zejména klade na správce požadavek samostatně vyhodnotit a zavést dlouhodobou implementaci nařízení, vlastní schopnost vyhodnocování, reakcí na žádosti subjektů údajů, na bezpečnostní incidenty, požadavky dotčených osob. Očekává se zesílení dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, dramaticky se zvýší sankce, které může ukládat. Seminář poskytne základní přehled o povinnostech a postupech, které z nové právní úpravy vycházejí. | GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení • právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU (Obecné nařízení – GDPR), zákon č. 101 - 2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR, • Obecné nařízení – GDPR a jeho působnost, změny oproti současnému stavu, výjimky, • základy Obecného nařízení – GDPR, definice, pojmy, práva subjektů údajů a povinnosti správců, princip publicity a diskrétnosti ve veřejné správě, • povinnosti pro školy a školská zařízení, • osobní údaje ve školách, • nakládání s rodnými čísly, • poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy), • pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců), • osobní údaje a elektronická komunikace – kamerové systémy, e-mailová komunikace, nevyžádaná obchodní sdělení. Diskuze, dotazy. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Marketingový controlling - jak měřit náklady na marketing a jejich návratnost

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Využijte marketingový controlling pro optimalizaci svých nákladů Dokážete určit, zda se vám náklady vynaložené na marketingové projekty vyplatí? Umíte obhájit rozpočet marketingové kampaně? Naučte se pohlížet na marketingové aktivity jako na tok financí a poznejte způsoby, jak měřit návratnost svých investic. Naučte se, jaké informační zdroje a metriky využít, abyste získali dokonalý přehled o investicích do marketingu i jejich dopadech. Marketingový controlling vám umožní optimalizovat náklady na marketing. Poznejte řadu příkladů z praxe a získejte návod, jak nastavit marketingový controlling ve svém podniku. Kurz je určen: nefinančním manažerům na středních a top úrovních marketérům a pracovníkům marketingových oddělení Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: pochopíte, proč a jak měřit náklady na marketingové projekty zjistíte, jak pohlížet na marketingovou kampaň jako na finanční tok poznáte řadu způsobů, jak měřit návratnost investic do marketingu osvojíte si zásady a postupy pro optimalizaci nákladů na marketing zjistíte, jak nastavit marketingový controlling ve vaší společnosti seznámíte se s praktickými příklady marketingových metrik ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: Top VisionŠkolení: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: obecné zásady a principy zákoníku práce v oblasti cestovních náhrad právní úkony, při kterých se uplatňují cestovní náhrady jednotlivé druhy cestovních náhrad rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře a státní správě změny v ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu . V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows. Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: připravujeme  Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00. Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně. Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj. Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu. Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku. Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Michal Bureš, CSc., Valérie Laurenčíková, Ing. Petr Grešl a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu . Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. - pocitacove-vzdelavani - kurz - ucetnictvi-msexcel - Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. - file - ucetnictvi-msexcel.pdf ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: ZÁKON O DPH - změny a aktuality

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2018  -
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2018 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah: Obsahem výkladu budou zejména změny od roku 2017 - 2018: | Změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň | Sazby daně pro rok 2018 | Změny v pravidlech pro odpočet daně | Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2018 | Zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnost | Změny ve správě DPH v tuzemsku (vymezení nespolehlivého plátce, rozšíření ručení za nezaplacenou daň) | Kontrolní hlášení v roce 2018 | Další změny dle aktuálního vývoje a platné legislativy ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
,
Školení od firmy: Studio W
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40| ... >> [46]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy Olomouc
***
kurzy | 2018-03-20 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Pardubice - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Brno - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy landkitingu Statenice - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | Gourmet Academy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy


Nalezeno celkem : 530 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Adobe Photoshop – certifikovaný základní kurz v červnu 2018 - Brno