logo skoleni-kurzy

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Vedoucí provozu mistr/mistrová se zaměřením na stavebnictví certifikovaný rekvalifikační kurz - JUBELA, s.r.o.
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby - stavebnictví – činnost mistra - mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby – stavebnictví – montér suchých konstrukcí.

 
  

 

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA

Viz také následující kurzy :
  • Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání od A do Z - práva a povinnosti při využití agenturních pracovníkůPodrobnosti
  • Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní zaměstnávání, dovolená a pracovní dobaPodrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu, novely připravované v této oblasti ve druhé polovině roku 2017Podrobnosti
  • Online kurz - Smlouva s agenturou - na co si dát pozor?Podrobnosti

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerováby Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

Logo: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 207
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Myšlenkové mapy v manažerské praxi Praha Program kurzu : * Pojem myšlenkové mapy * Význam myšlenkových map * Jak mapy vytvářet - Klasická cesta – papír, tužky a pastelky, další média - Digitální cesta – software, dotyková zařízení, ukázky - Doporučené postupy, zkušeno
Povinnost a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - péče řádného hospodáře a její praktické projevy (dle judikatury) - náhrada způsobené újmy a možnost modifikovat její rozsah a způsob
Aktuální soukromoprávní otázky IT práva Praha Program semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smlu
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Praha Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět a účel nájmu - kogentnost úpravy - nájemné, úhrada za služby - * výše - * prodlení - * zvyšování - * jistot
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Zákon o vodovodech a kanalizacích Praha Program semináře: * Údaje o právních předpisech * Základní zásady ZVaK * Věcná působnost ZVaK * Pojmy a definice ve ZVaK * Vodovodní a kanalizační přípojky a péče o ně * Areálové vodovody a kanalizace * Oprávnění k pozemkům
Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku Praha Z obsahu semináře: * 1. Fáze uzavírání smlouvy - předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problémových oblastí – pohledávka, příslušenství pohledávky, splatnost, prodlení dlužníka a věřitele, informace o smluvním partnerovi atd.
MS EXCEL - analýza dat (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Společné jmění manželů a spoluvlastnictví Praha 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ Z HLEDISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU (9.
Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu Praha Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Zákonný režim SJM: - novelizace občanského zákoníku a společné jmění manželů - přechodná ustanovení ke společnému jmění manželů (obec
Stylistika současné češtiny (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
A není to náhodou korupce? Aneb na co si musím dávat pozor, aby nebylo moje jednání označeno za korupční Praha Obsah semináře: * Definice korupce * Co vše je korupce * Případové studie (dary, společné obědy, občerstvení při kontrole, káva apod.) * Dopady korupčního jednání * Postih korupčního jednání * Prevence korupce * Identifik
Smlouva o výkonu funkce, souběhy, odměňování a další aktuální otázky úpravy statutárních orgánů a.s. a s.r.o. Praha Seminář bude zaměřen zejména na: * smlouva o výkonu funkce - právní režim, svoboda při volbě právního režimu a její limity - důsledky podřízení smlouvy režimu zákoníku práce - důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na činnosti spadající do výkon
Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu Praha Odborný program semináře: * přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu, předkupní právo apod. ) z pohl
Veřejná podpora - aplikace blokové výjimky v praxi Praha Obsah semináře: * Vymezení oblastí, na které se GBER použije. Změny GBER a rozšíření působnosti.
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika);
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Praha Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestup
Opatrovnictví obchodních korporací Praha Seminář bude zaměřen zejména na: * pojetí a funkce opatrovnictví právnických osob * vztah občanského zákoníku a zákona obchodních korporací v záležitostech opatrovnictví * opatrovník při poklesu počtu členů statutárního orgánu * opatrovník při konfliktu zá
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Praha Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží, * základní pravidla při přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu, včetně d
Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * právní jednání (smlouva i jiná) - zdánlivost právního jednání a její význam - důsledky - relativní - absolutní neplatnost, její důvody a důsledky - forma právního jednání (kdy povinně
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona Praha Program přednášky (tematické okruhy): * Členění pohledávek v českém úpadkovém právu. - Vylučovací nároky.
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací Praha Program semináře: * Základní cenové předpisy pro obor vodovodů a kanalizací (dále jen VaK) * Sjednávání cen pro vodné a stočné (vzorový text odsouhlasený MF ČR) * Formy ceny – jednosložková a dvojsložková * Cenový výměr pro rok 2017 * Výpočet zi
MS Word - efektivně Praha Program kurzu : * Pojem dokumentu, prostředí MS Word * Práce se soubory – založení nového dokumentu dle šablony, uložení, otevření, typy souborů * Pohyb v dokumentu – klávesové zkratky * Označování bloku * Formátování - Písmo
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona Praha Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciáln
Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata) Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použit
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům Praha Z odborného programu semináře: * nekalé obchodní praktiky – podstata, jejich dělení, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU * tzv.
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) Praha Odborný program semináře * Základní pojmy závazkového práva - Co je to závazek, dluh, pohledávka? * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Praha Program semináře: * Úvod do problematiky - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití - Problematika vojenského materiálu - Probl
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky Praha Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12.
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi Praha Odborný program semináře: * katastr nemovitostí v občanském zákoníku a v katastrálním zákoně * předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku * změny v obsahu katastru nemovitostí (cenové údaje, nově ukládané listin
Místní poplatky - aktuálně po změnách s účinností od 1. 7. 2017 Praha Program semináře: * Novela zákona o místních poplatcích - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst - poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace - osvobo
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení včetně novely správního řádu Praha Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků - definice správních orgánů - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) * Postupy spr
Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách Praha Lektoři se zaměří zejména na následující otázky: * Kriteria rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel * Důsledky odchýlení se od kogentní zákonné úpravy * Tvorba druhů akcií - obecně - modifikace práv akcionářů, upravených zákonem -
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků Praha Program: * podmínky náhrady újmy z provozu dopravních prostředků * pojem provozu dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha * postavení provozovatele a jeho modifikace * právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob * střet provozů
Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Praha Odborný program semináře: Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek Daňově účinné náklady: * výdaje (náklady) související s podnikáním dle
WORK-LIFE BALANCE - Skloubení pracovního a osobního života zaměstnanců Praha Program semináře: * Flexibilní formy zaměstnání * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr * Změny pracovní doby - stlačený pracovní týden, kratší pracovní doba, pružná pracovní doba * Homeworking, teleworking – „komunikace na dálku *
Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel Praha Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72 - 1994 Sb.
Náhrada škody v podnikatelských vztazích Praha Seminář se zaměří zejména na: * Obecnou úpravu povinnosti k náhradě škody, a to na - majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu, - podmínky vzniku povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy, - objektivní a subjektivní odpovědnost, -
Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákonů č. 318 - 2015 a č.
Právo na informace podle zákona č. 123/1998 Sb. a podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací ze správních spisů, zneužití práva na informace (šikanózní žádosti) Praha Program semináře: * Vztah zákona č. 123 - 1998 Sb.
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata) Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použit
Jak analyzovat data - teorie Praha Program kurzu : * 1. Obecně o kreativním myšlení a analytických dovednostech (brainstorming, Occamova břitva, intuice, analýza a statistika) * 2.
Novinky v daňovém řádu 2017 a nejaktuálnější problémy při správě daní (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Preferenční obchod Evropské unie Praha Oblast preferenčního obchodu je pro dovozce, výrobce a vývozce zboží zajímavá zejména proto, že představuje významnou možnost úspory nákladů na clo. Nejen firmy, které obchodují se zbožím přes hranice Evropské unie, ale také jejich dodavatelé vystavující prohlášení o původu dodávaných komponent by
Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2017 Praha Z obsahu semináře (výběrově): * právní režim smlouvy (do 31. 12.
Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla Praha Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo?
Český pravopis: jistoty a novinky Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že vě
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z Praha Tematické okruhy: * jak definovat vnitřní kontrolní systém * kontrolní řád * plán a zahájení kontroly * pověření, vyrozumění, program * pracovní a spisová dokumentace * přizvané osoby, součinnost * výstupní protokol o kont
Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR Praha Odborný program semináře: * Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU. * Výklad připravované novelizace zákona č.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 207
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5


Zobrazeno celkem -51- (ze 207) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=165&mnozstvi=10

by Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Práce s digitální fotografií v září 2017 - Praha