logo skoleni-kurzy

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


MikroTik základní kurz - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Kurz platformy MikroTik vybaví uchazeče znalostmi potřebnými pro nasazení a provoz MikroTik routeru v instalaci malého až středního rozsahu. V prvním bloku kurz sjednocuje nejdůležitější potřebné znalosti architektury TCP - IP, následně se zabývá základními principy operačního systému platformy Mi

^

 

 

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA

Viz také následující kurzy :
  • Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2019Podrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontroluPodrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokutPodrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokutPodrobnosti
  • AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - implementace a adaptace zahraničních zaměstnancůPodrobnosti


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerováby Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

Logo: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 262
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi Praha Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, *
ZRUŠENO - Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
ZRUŠENO - Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts Praha Program semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smluv sjednanýc
PŘELOŽENO NA 2. 3. 2020!!! Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Úprava úředních písemností Praha Výběr z témat kurzu : * Zdroje informací o úpravě úředních dokumentů a typografii vůbec * Písmo: druhy písma a jejich užití, řezy písma, vyznačování textu, užívání některých specifických znaků * Sazba: členění odstavců, zarovnání textu, psaní výčtů, rozložení textu na
Vybrané otázky medicínského práva Praha Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách * smlouva o péči o zdraví * základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 Praha Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) * Relevantní mezinárodní instituce * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře Praha Odborný program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování, popis změn doručování – novely občanského soudního řádu a správního řádu, daňový řád, zákon o dato
Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020 Praha Odborný program semináře: * Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2020 - Změny od 1. 1.
Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2019 Praha Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící * péči řádného hospodáře * postavení a povinnosti členů statutárních orgánů * převody a nabývání podílů * přezkumu platnosti usnesení valné hromady * svolání a rozhodování valné hromady a jediného
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel Praha Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.
Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona Praha Program: * Nejčastější problémy praxe při aplikaci platného znění stavebního zákona na úseku územního plánování i stavebního řádu a jejich řešení. * Platné i připravované novely zákona č.
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele Praha Hlavní změny * Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu * Postih SJM * Střet exekuce a insolvence * Exekuce rozhodčího nálezu * Exekuce notářského zápisu * Střet exekucí * Střet exekuce a likvidace pozůstalosti
Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a novinky v daňové legislativě od roku 2020 Praha Odborný program semináře: * k legislativním změnám * k povinnosti správce daně poskytovat závazná posouzení * k institutu posečkání daňové povinnosti * k uplynutí doby, po kterou lze přezkoumat daňovou povinnost * stručně k termínům a pokutám v souvi
Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2019 a co očekávat od roku 2020 Praha Program semináře: * Praktické příklady aplikace Všeobecných pravidel pro výklad kombinované nomenklatury * Nejvýznamnější rozhodnutí o klasifikaci zboží přijatá v roce 2019 * Informace o změnách kombinované nomenklatury pro rok 2020 * Co lze dále očekávat v
MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Stavby a nemovitosti se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a aktuální otázky právní praxe Praha Odborný program semináře: * Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k pojetí staveb * Superficiální zásada (její praktické projevy a problémy v právní praxi) * Přechodná ustanovení ke stavbám a pozemkům * Určování hranic pozemků * Neoprávněné stavby n
Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
DPH ve vazbě na předpisy EU (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi Praha Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, * poslední novely katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek * dopady nařízení GDPR do katastr
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb.
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů Praha Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Vybrané otázky odpovědnosti za přestupky * Judikatura k problematice řízení ve věcech přestupků
Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací Praha Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Osobní překážky na straně zaměstnance * Postavení vedoucích zaměstnanců * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimopracovní poměr * Sdílená pracovní místa * Skloubení osob
„Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona Praha Odborný program semináře: * principy ochrany společnosti před suchem ve vodním právu * nové povinnosti oprávněných k nakládání s vodami * nové kompetence vodoprávních úřadů * postupy vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů * poplatky a p
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) Praha Odborný program semináře Obecné otázky * Jaké zajištění je nejvhodnější? * Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení Praha Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem - autor
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020 Praha Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtován
Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích Praha Program semináře: * Pravidla Incoterms obecně; jejich postavení a význam v kupní smlouvě * Základní pilíře pravidel Incoterms: přechod nákladů a přechod rizika * Práva a povinnosti smluvních stran a jejich odraz v pravidlech Incoterms * 11 pravidel Incoterms
Novinky ve zdaňování mezd Praha OBSAH SEMINÁŘE: * Aktuální legislativa a očekávané změny ve zdaňování mezd v zákoně č. 586 - 1992 Sb.
Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel v roce 2020 Praha Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře: - Aktuální otázky: Sick days (placené pracovní volno ke zdravotním účelům + daňové souvislosti), prodloužení otcovské dovolené, vyšší rodičovský příspěvek, zrušení karenční doby, kontrola zaměstnavatele, odpov
Náhrada škody v podnikání Praha Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost - rozsah a způsob náhrad
Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem Praha Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) * Námitky proti umístění stavby (ztráta či zhoršení výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušen
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); -
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 Praha Obsah semináře: * Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020 - vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd. * Změny v zákoně o daních z příjmů - návrh změn, případně změny pro rok
Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2020 Praha Seminář je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Implementace celního kodexu Unie a jeho praktické dopady. * Aktuální novely celních předpisů a obchodně-politických opatření.
DPH v roce 2019 a změny od roku 2020 Praha Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * změny ve vymezení základních pojmů od roku 2020, * místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny od roku 2020,
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) Praha Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z
Timemanagement s využitím myšlenkových map Praha Program kurzu : * Obecné zásady time managementu - Metoda Getting Things Done - Zen to Done - 26 doporučených zásad * Jak to realizovat prakticky - analogové mapy - digitální mapy * Předvedení techniky myšlenk
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace Praha Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti
Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled Praha Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Novela zákona o evidenci tržeb – zavedení zvláštního režimu, náběh zbylých fází evidence * Změny zákona o dani z příjmů – zejména zapracování závěrů směrnice ATAD a další změny navrhované pro rok 2020 * Změny v z
MS Word - efektivně Praha Program kurzu : * Pojem dokumentu, prostředí MS Word * Práce se soubory – založení nového dokumentu dle šablony, uložení, otevření, typy souborů * Pohyb v dokumentu – klávesové zkratky * Označování bloku * Formátování - Písmo
Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba znát v roce 2020 Praha Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd. - navržené změny ve mzdové oblasti v připravované n
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020 Praha Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtován
Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2019 Praha Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, relativní neúčinnost, o
Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury Praha Seminář se zaměří zejména na * smlouvu o výkonu funkce - právní režim, svoboda při volbě právního režimu a její limity - důsledky podřízení smlouvy režimu zákoníku práce - důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na činnosti spadající do výkonu funkce
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace Praha Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast
DPH v roce 2020 Praha Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení některých základních pojmů, včetně změn od roku 2020, * vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci v roce 2020,
MS Excel - efektivně Praha Program kurzu : * Pojem sešitu, prostředí MS Excel - verze * Práce se soubory – založení nového sešitu dle šablony, uložení, otevření, formáty souborů * Editace buněk * Pohyb v sešitu – klávesové zkratky * Označování bloků buněk – různé způsoby,
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 262
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6


Zobrazeno celkem -51- (ze 262) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=165&mnozstvi=10

by Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školeníNalezeno celkem : zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele v prosinci 2019 - Praha
^